Medžlis Islamske zajednice Brčko i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
Referentni slučaj
Jezik
Bosanski
Datum
27.06.2017
Članovi
8
8-2
10
10-1
10-2
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
10
10-1
Ključne reči
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
(Čl. 8-2) Neophodno u demokratskom društvu
(Čl. 8-2) Zaštita prava i sloboda drugih
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta
(Čl. 10-1 / ICCPR-19) Sloboda izražavanja
(Čl. 10-2) Neophodno u demokratskom društvu
(Čl. 10-2) Zaštita ugleda drugih
(Čl. 10-2) Zaštita prava drugih
Broj predstavke
17224/11
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Veliko veće
Sažetak
Predmet je formiran na osnovu predstavke koju su podneli Medžlis Islamske zajednice BiH u Brčkom, Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, „Merhamet“ Humanitarno udruženje građana Bošnjaka Brčko Distrikta i Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca Brčko Distrikta, pritužujući se na povredu prava na slobodu izražavanja kao rezultat sudskih odluka donetih u postupku koji je protiv njih pokrenut zbog klevete. Predstavka je dodeljena Četvrtom odjelu Suda, a u presudi donetoj 13. oktobra 2015. godine, predstavka je proglašena jednoglasno dopuštenom, i većinom glasova utvrđeno je da nije došlo do povrede člana 10. Konvencije. Podnosioci su tražili da se predmet ustupi Velikom veću, i Panel Velikog veća je prihvatio taj zahtev 14. marta 2016. godine. U pismu koje su podnosioci uputili organima vlasti Distrikta Brčko maja 2003. Izrazili su zabrinutost u pogledu postupka imenovanja direktora multietničke radio stanice BD, kritikujući vlasti zbog zanemarivanja načela proporcionalne zastupljenosti etničkih zajednica u javnom servisu BD utvrđenog Statutom BD. Presudom prvostepenog suda u parničnom postupku koji je M.S. pokrenula tvrdeći da su je podnosioci predstavke u navedenom pismu oklevetali, i narušili njen ugled i diskreditovali je kao osobu i profesionalnog novinara, Sud je odbio tužbeni zahtev 29. aprila 2004. godine, i naredio M.S. da o sopstvenom trošku objavi presudu i da podnosiocima nadoknadi troškove postupka. Apelacioni sud BD je nakon žalbe M.S. ukinuo ovu presudu maja 2005. godine, i dolučio održati novu raspravu u kojoj je naredio podnosiocima da informišu Međunarodnog supervizora za BD, predsednika Skupštine BD i graadonačelnika BD u roku od 15 dana da povlače pismo, ili da na ime nematerijalne štete solidarno isplate određeni novčani iznos M.S. Nakon podnošenja predloga prvostepenom sudu za izvršenje od strane M.S. Osnovni sud je 5. decembra 2007. godine doneo rešenje o izvršenju. Podnosioci su isplatili utvrđeni iznos. Podnosioci su se 15. oktobra 2007. godine obratili Ustavnom sudu BiH zahtevajući zaštitu svojih prava iz člana 10. Konvencije. Ustavni sud je utvrdio da nije došlo do povrede člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine niti člana 10. Konvencije. Odluka Ustavnog suda dostavljena je podnosiocima 21. septembra 2010. godine. Evropski sud za ljudska prava utvrdio je sa jedanaest glasova prema šest da nije došlo do povrede člana 10. Konvencije. U okviru presude nalaze se zajedničko izdvojeno mišljenje sudija Sajó, Karakaş, Motoc i Mits, izdvojeno mišljenje sudije Vehabovića i Izdvojeno mišljenje sudije Kūrisa.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

VELIKO VIJEĆE

 PREDMET MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BRČKO I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacija br. 17224/11)

 PRESUDA

STRASBOURG

27.06.2017 godine

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće redakcijske izmjene.

U predmetu Medžlis Islamske Zajednice Brčko i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava, zasjedajući kao Veliko vijeće u sljedećem sastavu:

András Sajó, predsjednik,
Işıl Karakaş,
Angelika Nußberger,
Khanlar Hajiyev,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović,
Egidijus Kūris,
Iulia Motoc,
Jon Fridrik Kjølbro,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, sudije,

i Søren Prebensen, zamjenik registrara Velikog vijeća,

Nakon vijećanja zatvorenog za javnost dana 31.08.2016. i 16.03.2017. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena zadnjeg navedenog datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je na osnovu aplikacije (br. 17224/11) protiv Bosne i Hercegovine koju su prema članu 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) Sudu podnijeli Medžlis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine u Brčkom (Medžlis Islamske  zajednice   Brčko),   Bošnjačka   zajednica   kulture   „Preporod“, „Merhamet“ Humanitarno udruženje građana Bošnjaka Brčko Distrikta i Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca Brčko Distrikta („aplikanti“) dana 21.01.2011. godine. Kako ističu aplikanti, prvi aplikant je vjerska zajednica  Muslimana  u  Distriktu  Brčko  (BD),  dok  su  ostali  aplikanti, nevladine organizacije etničkih Bošnjaka u Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine.
 2. Aplikante je zastupao g. O. Mulahalilović, advokat iz Distrikta Brčko. Vladu Bosne i Hercegovine („vlada“) zastupala je njena tadašnja zastupnica, gđa M. Mijić.
 3. Aplikanti posebno navode da je povrijeđeno njihovo pravo na slobodu izražavanja kao rezultat sudskih odluka donesenih u postupku koji je protiv njih pokrenut zbog klevete.
 4. Aplikacija je dodijeljena Četvrtom odjelu Suda (pravilo 52. stav 1. Pravila Suda). U presudi donesenoj 13.10.2015. godine, vijeće toga odjela aplikaciju je jednoglasno proglasilo dopuštenom, i većinom glasova utvrdilo da nije došlo do povrede člana 10. Konvencije. To vijeće bilo je u sljedećem sastavu: Guido Raimondi, predsjednik, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Nona Tsotsoria, Krzysztof Wojtyczek, Faris Vehabović, sudije, te Françoise Elens-Passos, kao sekretar Odjela. Troje sudija (George Nicolaou, Nona Tsotsoria i Faris Vehabović) izrazili su zajedničko izdvojeno mišljenje. Dana 8.01.2016. godine, prema članu 43. Konvencije, aplikanti su zatražili da se predmet ustupi Velikom vijeću. Panel Velikog vijeća je prihvatio taj zahtjev dana 14.03.2016.godine
 5. Sastav Velikog vijeća određen je naknadno, u skladu s odredbama člana 26. tačke 4. i 5. Konvencije i pravilom 24. Pravila suda.
 6. I aplikanti, i vlada, podnijeli su pismena izjašnjenja o meritumu (pravilo 59. stav 1). Osim toga, primljeni su i komentari umješača od „Centra za istraživanje i studije osnovnih prava“ („Centre de recherche et d“études sur les droits fondamentaux“ - CREDOF) sa Univerziteta Paris West Nanterre la Défense, te od organizacije „Plan za slobodu govora“ („Blueprint for Free Speech“) koji su dobili odobrenje predsjednika da interveniraju u pisanom obliku (član 36. stav 2. Konvencije i pravilo 44. stav 3).
 7. Rasprava je održana u Zgradi ljudskih prava u Strasbourgu, dana 31.08.2016. godine (pravilo 59. stav 3).
 8. Pred Sudom su se pojavili:

(a) u ime vlade 

gđa M.MIJIĆ, zastupnica, 
gđa S.MALEŠIĆ, pomoćnik zastupnice,
g. P.ĐURASOVIĆ,
gđa DTEŠIĆ,savjetnici;

(b) u ime aplikanata

g. O. MULAHALILOVIĆ, advokat,
g. L. MURSELOVIĆ,
g. I. ŠADIĆ,
g. E. FAZLIĆ, savjetnici,
g. S. RAVKIĆ, predstavnik aplikanta.
 

 1. Sud je saslušao obraćanja gđe Mijić i g. Murselovića, kao i njihove odgovore na pitanja koja su im postavile sudije. 

 

ČINJENICE

I OKOLNOSTI PREDMETA

A.     Pismo koje su aplikanti uputili najvišim organima vlasti u Distriktu Brčko 

 1. U maju 2003. godine aplikanti su poslali dopis najvišim organima vlasti u Distriktu Brčko, odnosno međunarodnom supervizoru za BD, predsjedniku Skupštine BD i gradonačelniku BD dok je još trajao postupak za imenovanje direktora multietničke javne radio stanice BD. U tom pismu oni su izrazili zabrinutost u pogledu postupka imenovanja direktora multietničke javne radio stanice BD. Oni su kritikovali vlasti zbog zanemarivanja načela proporcionalne zastupljenosti etničkih zajednica u javnom servisu BD koje je utvrđeno u Statutu BD. U vezi s tim oni su istakli:

„...Cijenimo sve napore i podršku projektu formiranja multietničkog radija...Nažalost, čini nam se da je na samom početku ovog veoma važnog posla napravljen   veliki   propust.   Prilikom   formiranja   panela   zaduženog   za   izbor   i imenovanje direktora [radija] grubo je narušen Statut Brčko Distrikta BiH. Panel je sastavljen od tri člana iz reda srpskog po jednog iz reda hrvatskog i bošnjačkog naroda. I ovaj put se odstupilo od Statuta Brčko Distrikta koji predviđa proporcionalnu zastupljenost tri naroda u javnim institucijama. Skupština je u više navrata konstatirala da je od ovog principa odstupano pri izboru zaposlenika u javnom sektoru na štetu Bošnjaka i Hrvata pa i u Radiju Brčko Distrikta, te svojim odlukama obavezala gradonačelnika da se ovaj debalans ispravi. Nažalost po tom pitanju ništa se nije uradilo. Da je prethodna teza potpuno tačna potvrđuje i nezvanična informacija prema kojoj se za direktora predlaže gospođa M.S. insistiranjem članova panela iz reda srpskog naroda, koji su u većini, mada je dosadašnji direktor bio Bošnjak. Ovaj prijedlog je neprihvatljiv tim više što se radi o osobi koja ne posjeduje sve stručne i etičke kvalitete potrebne za uspješno vršenje ove dužnosti.“  

 1. U pismu je nadalje navedeno:

„Prema našim informacijama, dotična gospođa je

(1) u nedjeljniku NIN, kao komentar na rušenje džamija u Brčkom izjavila da Muslimani nisu narod, da ne posjeduju kulturu, te da samim tim rušenje džamija ne može biti kulturocid,

(2) u poslovnim prostorijama demonstrativno je kidala kalendar sa rasporedom vjerskih obreda u toku Ramazana,

(3) u poslovnim prostorijama radija preko zvaničnog grba BiH postavila je grb Republike Srpske,

(4) kao urednik kulturno zabavnog programa zabranila je emitiranje sevdalinki uz tvrdnju da ta vrsta pjesme nema nikakve kulturne ni muzičke vrijednosti.

Čvrsto stojimo na stanovištu da ovakvi postupci gospođu M.S. apsolutno diskvalificiraju kao kandidata za funkciju direktora multietničkog Radija i televizije Brčko Distrikta, te da na tu funkciju treba imenovati Bošnjaka, što je u skladu sa Statutom Brčko Distrikta i potrebom ispravljanja nacionalnog debalansa zaposlenih u javnom sektoru.

Nadamo se da će naše pismo naići na vašu odgovarajuću reakciju...

Ukoliko vaša reakcija izostane, biti ćemo primorani obratiti se javnosti te drugim relevantnim međunarodnim i drugim predstavnicima.“

 1. Ubrzo nakon toga, također u maju 2003, pismo je objavljeno u tri različita dnevna lista. 

B.     Postupak protiv aplikanata zbog klevete 

1. Prvostepeni sud

 1. Dana 29.05.2003. godine M.S. je pokrenula parnični postupak zbog klevete tvrdeći da su je u navedenom pismu aplikanti oklevetali, što je narušilo njen ugled i diskreditovalo je kao osobu i profesionalnog novinara.
 2. Na suđenju je prvostepeni sud izveo značajan broj dokaza, uključujući i usmene izjave sedmoro svjedoka (kako izgleda, svi zaposlenici javnog radija BD) u pogledu istinitosti četiri navoda sadržana u pismu aplikanata; sud je također uzeo usmene izjave od tužiteljice, te od O.H. i S.C., članova i zakonskih zastupnika dvaju aplikanata.
 3. Kako je opisano u presudi od 29.09.2004. godine (vidi tačku 18. dalje u tekstu), M.S. je navela da je saznala za pismo ubrzo nakon što su ga aplikanti poslali, ali da ne zna ko ga je dao Potvrdila je da je skinula sa zida u prostorijama radio stanice kalendar sa rasporedom vjerske službe za vrijeme mjeseca Ramazana, ali je objasnila da je taj zid korišten samo za oglase vezane za posao. Kazala je da nije pocijepala kalendar. Vezano za grb Bosne i Hercegovine, navela je da je pozivnicu sa grbom Republike Srpske stavila na ugao grba Bosne i Hercegovine, ali da ga nije pokrila. Konačno, osporila je da je zabranila emitiranje sevdalinki. Tvrdi da su sve te stvari izvađene iz konteksta, da je njena novinarska karijera uništena i da je zabrinuta za svoju profesionalnu budućnost.
 4. O.H. je potvrdio da je učestvovao u pripremi pisma i izjavio da je za informacije koje su u njemu navedene saznao od zaposlenih na radio stanici koji su od njega zatražili pomoć. Nije bilo namjere da se pismo objavi. Iz tog razloga je poslano predstavnicima organa vlasti osobno. Ne zna kako je pismo dospjelo u medije.
 5. S.C. je izjavio da je većinu informacija dobio od O.H. Pismo je dostavljeno osobno predstavnicima organa vlasti. Njihova namjera nije bila da se pismo objavi u medijima. Zbog toga su u pismu naznačili da je riječ o navodima, a ne o utvrđenim činjenicama. Njihov cilj je bio skrenuti pažnju predstavnika organa vlasti na greške M.S., koja je bila ozbiljan kandidat za mjesto direktora radija BD.
 6. Presudom od 29.09.2004. godine, prvostepeni sud BD odbio je tužbeni zahtjev M.S. i naredio joj da o vlastitom trošku objavi presudu, te da aplikantima nadoknadi troškove postupka. Taj sud je utvrdio da se aplikanti ne mogu smatrati odgovornima jer nema dokaza da su oni objavili pismo u medijima. Relevantni dio te presude glasi:

„Iz pisama koje su tuženi uputili, sud je utvrdio da su pisma upućena na ruke gradonačelniku, predsjedniku Skupštine i supervizoru za Brčko Distrikt...da pisma nisu dostavljena sredstvima javnog informisanja... Cilj ovih pisama je bio da se nosioci vlasti upoznaju sa ovim informacijama, da ih provjere, te da na osnovu provjerenih informacija donesu određene zaključke, a ne da neprovjerene informacije objave u javnosti.

Uvidom u sve članke koji su kao dokaz priloženi u spisu, sud je utvrdio da nijedan od članaka nije objavljen od strane tuženih [aplikanata].“ 

2. Apelacioni sud

 1. Po žalbi M.S., Apelacioni sud BD je ukinuo presudu od 16.05.2005. godine i odlučio održati novu raspravu.
 2. Na glavnoj raspravi pred Apelacionim sudom, M.S. je ponovila da četiri gore navedene tvrdnje (vidi tačku 11. gore u tekstu) sadrže netačne i klevetničke navode s ciljem da je predstave kao nacionalistu, te je tako diskvalificiraju za mjesto na koje se prijavila. Ne samo da nije izabrana na tu poziciju nego je to pismo za nju imalo i druge dugoročne negativne posljedice.
 3. Aplikanti su naveli da nemaju pasivnu legitimaciju u sporu jer oni nisu poslali pismo medijima, dakle, nisu iznosili i pronosili javno izjave štetne po ugled tužiteljice. Pismo je upućeno na ruke predstavnicima organa vlasti. Presudom od 11.07.2007. godine Apelacioni sud BD odbio je taj argument i utvrdio da

„... povreda ugleda osobe može se izvršiti ako neko drugim osobama iznosi ili prenosi neistinite činjenice odnosno navode o prošlosti, znanju, sposobnostima ili čemu drugom (a zna ili bi morao znati da izneseno ili preneseno nije istinito). Stoga nije osnovano ukazivanje tuženih da kleveta, da bi se za nju odgovaralo, mora biti učinjena javnim saopštenjem ili upućivanjem i nadalje objavljivanjem (takvog) izražavanja u sredstvima javnog informisanja.“

 1. Aplikanti su dalje tvrdili da je M.S. javni službenik, te da je učešćem na konkursu za mjesto direktora radija postala javna figura. Pozivajući se na član 6. stav 5. Zakona o zaštiti od klevete (vidi tačku 41. dalje u tekstu), sud je utvrdio sljedeće:

„... i ako se radi o oštećenoj osobi koja je javni službenik ili kandidat za dužnost u javnom organu i ako prema opštem shvatanju vrši značajan uticaj na pitanja od političkog javnog interesa, ... (tuženi) odgovara za štetu izazvanu iznošenjem- pronošenjem ako je znao da je izražavanje neistinito ili ako je nepozornošću zanemario neistinitost izražavanja.“

 1. Pozivajući se na prvi dio pisma (vidi tačku 10. gore u tekstu), Apelacioni sud BD nije išao dalje od napomene da ono sadrži vrijednosne sudove za koje se prema Zakonu o zaštiti od klevete aplikantima ne može pripisati odgovornost. Sud je dalje citirao četiri navoda sadržana u pismu (vidi tačku 11. gore u tekstu) i istako da su to „informacije odnosno činjenice čije su postojanje tuženi morali dokazati.“ U vezi s tim sud je ponovo saslušao O.H., S.C. i svjedoke koji su već dali usmeni iskaz pred prvostepenim sudom (vidi tačku 14. gore u tekstu).
 2. Apelacioni sud je također napomenuo da su R.S. i O.S., oboje zaposleni u javnom radiju BD, posjetili jednog od aplikanata kako bi razgovarali o ponašanju M.S. na radnom mjestu. Tada je R.S. rekla O.H. da je M.S. kidala kalendar s rasporedom vjerskih obreda tokom mjeseca Ramazana u prostorijama radija. Sud je napomenuo da je taj zid korišten za obavijesti vezane za posao. Također je ukazao da je u predmetno vrijeme još jedan tekst koji nije bio vezan za posao bio istaknut na zidu. O.S.  (tonski realizator na radiju) je rekao O.H. da je jednom prilikom M.S. od njega tražila objašnjenje zašto je emitirana sevdalinka u terminu koji je u programu bio određen za drugu vrstu muzike. On je potvrdio da je ona skinula sa zida vjerski kalendar za Ramazan.
 3. Na sastanku koji je održan ubrzo nakon toga, O.H. je ostalim tuženima prenio informacije koje je dobio od R.S. i O.S. Tom prilikom jedan od tuženih se pozvao na jedan novinski članak i navodnu izjavu M.S. o Muslimanima i rušenju džamija. Također je navedeno da je S. pokrila grb Bosne i Hercegovine grbom Republike Srpske. S.C. je potvrdio da je čuo da ljudi govore o tome u gradu.
 4. Nakon što je analizirao izjave svjedoka i tuženih, sud je utvrdio da su činjenice koje su navedene u pismu u vezi sa kalendarom vjerskih obreda u mjesecu Ramazanu i emitiranjem sevdalinke neistinite, budući da „u tekstu pisma očigledno nije preneseno ono što su (R.S. i O.S.) rekli za tužiteljicu i njeno ponašanje vezano za vaktiju i emitiranje sevdalinki“. Napominjući da je netačan navod da je M.S. autorica izjave objavljene u novinama sud je kazao:

„ iz iskaza S.C. [sud je utvrdio] da je na sastanku koji je prethodio sačinjavanju

teksta pisma saopšteno prisutnima od uglednog člana jedne institucije da je tužiteljica dala tom nedeljniku komentar sadržaja kakav je u pismu naveden, a da je naknadnom provjerom isti [S.C.] utvrdio da je tekst objavljen ali da tužiteljica nije autor “

 1. Sud je dalje utvrdio da:

„Istinitost činjenice da je tužiteljica u svojoj kancelariji grb BiH pokrila grbom RS tuženi takođe nisu dokazali jer je iz iskaza svjedoka saslušanih u dokaznom postupku (B.S., D.N. i K.P.), [od strane suda] utvrđeno da je tužiteljica u ugao grba Bosne i Hercegovine stavila pozivnicu na kojoj je bio grb Republike Srpske “

 1. Sud je zaključio:

..dostavljanjem pisma OHR-u BD, Supervizoru BD, predsjedniku Skupštine BD i gradonačelniku BD, tuženi su povrijedili čast i ugled tužiteljice u sredini u kojoj živi i radi, jer su navedenim osobama iznijeli odnosno pronijeli činjenice o ponašanju, postupcima i izjavama tužiteljice za koje su znali ili morali znati da nisu istinite “

 1. Apelacioni sud je naredio aplikantima da informiraju Međunarodnog supervizora    za    BD,    predsjednika    Skupštine    BD  i gradonačelnika BD u roku od 15 dana da povlače pismo, ili da M.S. na ime naknade nematerijalne štete solidarno isplate iznos ekvivalentan iznosu od 1.280 eura. Dalje im je naređeno da o svom trošku objave presudu na radiju i televiziji BD i u dvoje novina. Kada je riječ o utvrđivanju iznosa nematerijalne štete sud je istakao:

„Kod utvrđivanja visine naknade odnosno obeštećenja cijenjena je i činjenica da je objavljen članak u sredstvima javnog informisanja u kome su navedene sporne činjenice “

 1. Dana 15.11.2007. godine M.S. je podnijela prijedlog prvostepenom sudu BD za izvršenje navedene presude. Dana 5.12.2007. godine Osnovi sud je donio rješenje o izvršenju.
 2. Dana 12.12.2007. godine aplikanti su platili iznos ekvivalentan iznosu od 1.445 eura (u koji je uključena kamata i troškovi izvršnog postupka) čime je izvršena presuda od 11.07.2007. godine. Dana 27.03.2009. godine prvostepeni sud je zaključio postupak izvršenja. 

C.     Postupak pred Ustavnim sudom 

 1. Dana 15.10.2007. godine aplikanti su se obratili Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtijevajući zaštitu svojih prava iz člana 10. Konvencije.
 2. Dana 13.05.2010. godine, Ustavni sud je utvrdio da je uplitanje u pravo izražavanja aplikanata bilo „neophodno u demokratskom društvu“ i zaključio da nije došlo do povrede člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine niti člana 10. Konvencije. Relevantni dio odluke glasi:

„34. Ustavni sud, prije svega, zapaža da apelanti nisu osporili da je navedena presuda donesena na osnovu Zakona o zaštiti od klevete, te da je stoga miješanje u njihovo pravo [na slobodu izražavanja] iz člana 10. Evropske konvencije bilo propisano tim Zakonom ...

35. Osporena presuda je donesena u građanskoj parnici koju je pokrenula tužiteljica protiv apelanata zbog nanošenja štete njenom ugledu, pa je jasno da je cilj miješanja zaštita „ugleda ili prava drugih“.

36.Ustavni sud mora utvrditi je li miješanje bilo „neophodno u demokratskom društvu.“.......

37. U vezi s pitanjem postojanja „hitne društvene potrebe“, Ustavni sud zapaža da se osporene odluke tiču pisma koje su apelanti poslali institucijama vlasti Brčko Distrikta i Supervizoru za Brčko, u kojem se tužiteljica spominje u negativnom kontekstu, zbog čega je Apelacioni sud zaključio da se radi o kleveti, jer je riječ o tvrdnjama čija se istinitost....može utvrđivati....Ustavni sud zapaža da je sporne navode iz pisma apelanata Apelacioni sud okvalificirao kao činjenične navode, a ne kao vrijednosne sudove. Ustavni sud također smatra da su ovo činjenični navodi koje je bilo neophodno dokazivati, a što apelanti nisu učinili, odnosno nisu uložili razumne napore da prethodno provjere iznesene činjenice, nego su takve činjenice i iznijeli.

38. Ustavni sud smatra da je Apelacioni sud nesumnjivo utvrdio da su apelanti iznijeli neistinite činjenice o tužiteljici, tj. oklevetali je, te da je opravdano zaključio da postoji odgovornost apelanata za iznošenje i prenošenje neistinitih činjenica. U vezi s tim Ustavni sud primjećuje da je Apelacioni sud na osnovu izjava dva svjedoka koje je neposredno saslušao, a na čije izjave su se pozvali apelanti u pismu iznoseći informacije o tužiteljici, utvrdio da je ono što su ova dva lica prenijela apelantima o tužiteljici i ono što je u pismu na osnovu toga napisano očigledno u nesaglasnosti. Dalje, navode iz pisma o članku objavljenom u NIN-u, kojima je tužiteljica označena kao njegov autor, demantirao je također saslušani svjedok koji je izjavio da je naknadnom provjerom utvrđeno da tužiteljica nije autor članka. Najzad, nedokazanim su ostali i navodi iz pisma da je tužiteljica prekrila grb Bosne i Hercegovine stavljanjem grba Republike Srpske preko njega. S obzirom na navedeno, u konkretnom slučaju, opći interes koji dozvoljava pokretanje pitanja o eventualnom nezakonitom ponašanju javnih ličnosti ne može se braniti iznošenjem nesporno neistinitih činjenica koje predstavljaju napad na njihov ugled, što se ne može smatrati kritikom koju su ovi dužni tolerirati s obzirom na dužnost koju vrše. Prema tome, Ustavni sud smatra da je Apelacioni sud donošenjem osporene presude pravilno ocijenio da postoji „hitna društvena potreba“ [za uplitanje u pravo na slobodu izražavanja apelanata].

39. Dalje, Ustavni sud ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o naknadi nematerijalne štete zbog narušavanja ugleda koji predstavlja vrijednost čiju zaštitu ne treba dovoditi u pitanje. Ustavni sud je u svojoj jurisprudenciji istakao da se svaka ljudska individua odlikuje kategorijom ugleda koji je sastavni, neodvojivi dio njene ličnosti....

...

43. Apelanti prethodno nisu ni pokušali provjeriti sporne informacije, što je bila njihova obaveza. Apelacioni sud je ocijenio da je sadržaj iznesenih informacija bio takav da je predstavljao napad na tužiteljicu, odnosno da su apelanti počinili klevetu čime su narušili tužiteljičin ugled, zbog čega je tužiteljica trpjela duševne bolove...

Apelacioni sud je, obrazlažući visinu dosuđenog iznosa naknade, imao u vidu cilj kojem ova naknada služi kao i obavezu da se naknadom ne pogoduje težnjama koje nisu spojive s prirodom ovog načina naknade.

44. Ustavni sud smatra da mjera koja je preduzeta zbog zaštite tužiteljičinog proporcionalna težini povrede njenog ugleda, kao i težini miješanja sudova u slobodu izražavanja koje je učinjeno ovom mjerom. Također, Ustavni sud smatra da Apelacioni sud nije prekoračio granice svojih diskrecionih ovlaštenja kod određivanja visine nematerijalne štete zbog počinjene klevete ..., o čemu su dati obrazloženja i razlozi koje Ustavni sud ocjenjuje kao relevantne i dovoljne u smislu člana 10. Evropske konvencije...

45. Na osnovu izloženog, Ustavni sud smatra da je miješanje u pravo na slobodu izražavanja apelanata bilo „neophodno u demokratskom društvu“, te da stoga osporenim presudama nije prekršeno pravo na slobodu izražavanja iz člana II/3.h) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 10. Evropske konvencije “

 1. Dana 21.09.2010. godine odluka Ustavnog suda dostavljena je aplikantima. 

D.     Ostale relevantne informacije 

 1. Prema zapisniku sa sastanka Upravnog odbora radija BD od 9.05. 2003. godine, bila su dva kandidata za mjesto direktora radija, od kojih je jedan bila M.S. Upravni odbor je odlučio produžiti mandat vršitelja dužnosti direktora radija s obzirom na to da se „zbog političkog pritiska i ponavljanja glasanja“ nije mogla donijeti odluka u pogledu bilo kojeg kandidata.

 

II OPĆI OKVIRNI SPORAZUM ZA MIR U BOSNI I HERCEGOVINI IZ 1995. („DAYTONSKI SPORAZUM“) 

 1. Daytonski sporazum, koji je parafiran u Zračnoj bazi Wright- Patterson u blizini Daytona (Sjedinjene Američke Države) 21.11.1995. i potpisan u Parizu (Francuska) dana 14.12.1995. godine, predstavljao je kulminaciju pregovora koji su se s prekidima odvijali u periodu od oko četrdeset i četitri mjeseca pod pokroviteljstvom Međunarodne konferencije o bivšoj Jugoslaviji i Kontakt grupe. Sporazum je stupio na snagu posljednjeg od ova dva datuma, a sadrži dvanaest aneksa.
 2. Aneks 2. Sporazuma odnosi se na Sporazum o među-entitetskoj liniji razgraničenja i povezanim pitanjima. Relevantni dio ovog aneksa glasi:

Republika Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska (u daljem tekstu „Strane“) saglasile su se o sljedećem:

...

Član V: Arbitraža za područje Brčkog

1. Strane su saglasne s obavezujućom arbitražom o spornom dijelu međuentitetske linije razgraničenja u oblasti Brčkog, prema karti priloženoj u Dodatku

2. Najkasnije šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, Federacija će imenovati jednoga arbitra i Republika Srpska će imenovati jednoga arbitra. Treći arbitar će se odabrati sporazumom između osoba koje su imenovale strane, u roku od 30 dana nakon toga. Ako se strane ne saglase, trećeg arbitra će imenovati predsjednik Međunarodnog suda pravde. Treći arbitar će biti predsjedavajući Arbitražnog vijeća.

3.Ako se strane ne dogovore drukčije, postupak će se voditi u skladu s pravilima UNCITRAL-a. Arbitri će primjenjivati relevantna pravna načela i načela pravičnosti.

4.Ako se ne postigne drugačiji sporazum, područjem koje je naznačeno u stavu (1) upravljat će se kao i sada.

5. Arbitri će objaviti svoju odluku najkasnije godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Odluka će biti konačna i obavezujuća, a strane će je provesti bez odgađanja.“

 1. Aneks 4. Sporazuma utvrđuje odredbe Ustava Bosne i Hercegovine (vidi tačku 39. dalje u tekstu).

 

III RELEVANTNO DOMAĆE PRAVO 

A.     Ustav Bosne i Hercegovine 

 1. Ustav Bosne i Hercegovine (Aneks 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir) stupio je na snagu dana 14.12.1995. godine. Član II Ustava u relevantnom dijelu glasi:

„3. Katalog prava

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje:

...

h) Slobodu izražavanja.

... “

 1. U martu 2009. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila je I Amandman na Ustav (objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine br. 25/09) koji u relevantnom dijelu glasi:

„U Ustavu Bosne i Hercegovine iza člana VI.3. dodaje se novi član VI.4. koji glasi:

4. Distrikt Brčko Bosne i Hercegovine

Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji postoji pod suverenitetom Bosne i Hercegovine i spada pod nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine onako kako te nadležnosti proizilaze iz ovog ustava, čija je teritorija u zajedničkoj svojini (kondominiju) entiteta, jedinica je lokalne samouprave s vlastitim institucijama, zakonima i propisima i s ovlaštenjima i statusom konačno propisanim odlukama Arbitražnog tribunala za spor u vezi s međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog. Odnos između Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i institucija Bosne i Hercegovine i entiteta može se dalje urediti zakonom koji donosi Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.“

 B. Zakon o zaštiti od klevete iz 2003. godine (Zakon o zaštiti od klevete Brčko Distrikta, Službeni glasnik BD br. 14/03) 

 1. Relevantne odredbe Zakona BD o zaštiti od klevete iz 2003. glase:

 Član 2.

„...

(a) pravo na slobodu izražavanja, zajamčeno Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( Službeni glasnik BiH broj 6/99), Ustavom Bosne i Hercegovine, Statutom Brčko Distrikta BiH i predstavlja jedan od bitnih osnova demokratskog društva, posebno kada se radi o pitanjima od političkog i javnog interesa;

(b) pravo na slobodu izražavanja štiti sadržaj izražavanja, kao i način na koji je iznesen..

....

Član 6.

Svako lice koje prouzrokuje štetu ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem trećem licu izražavanja nečeg neistinitog i identifikovanjem tog pravnog ili fizičkog lica trećem licu, odgovorno je za klevetu.

Za klevetu izenesenu u sredstvima javnog informisanja odgovorni su autor, odgovorni urednik, izdavač, kao i lice koje je na drugi način vršilo nadzor nad sadržajem tog izražavanja.

Lice iz stavova 1 i 2 ovog člana (u daljem tekstu: štetnik) odgovorno je za štetu ako je namjerno ili iz nepažnje iznijelo ili pronijelo izražavanje nečeg neistinitog.

Kada se izražavanje nečeg neistinitog odnosi na pitanja od političkog ili javnog interesa, štetnik je odgovoran za štetu izazvanu iznošenjem ili pronošenjem tog izražavanja ako je znao da je izražavanje neistinito ili je nepažnjom zanemario neistinitost izražavanja.

Standard odgovornosti iz stava 4 ovog člana primjenjuje se i ako je oštećeni javni službenik ili je bio javni službenik ili je kandidat za funkciju u javnom organu ...

Izuzeci od odgovornosti Član 7.

(1) Ne postoji odgovornost za klevetu:

a) ako je izražavanjem izneseno mišljenje ili ako je to izražavanje u suštini istinito, a netačno samo u nebitnim elementima;

...

c) ako je iznošenje odnosno pronošenje izražavanja bilo razumno

....“

C.     Zakon o obligacijama iz 1978. (Zakon o obligacionim odnosima, Službeni glasnik Socialističke Federativne Republike Jugoslavije br. 29/78, 39/85 i 57/8, te Službeni glasnik Republike Bosne i Hercegovine br. 2/92, 13/93 i 13/94) 

 1. Relevantna odredba Zakona o obligacijama iz 1978. godine glasi: 

Novčana naknada

Član 200.

„Za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica kao i za strah sud će, ako nađe da okolnosti slučaja, a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu.

Prilikom odlučivanja o zahtjevu za naknadu nematerijalne štete, kao i o visini njene naknade, sud će voditi računa o značaju povrijeđenog dobra i cilju kome služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom.“ 

 

IV RELEVANTNI MEĐUNRODNI KOMPARATIVNI MATERIJALI 

A.     Rezolucija 1729 (2010), Zaštita „zviždača“, Parlamentarna skupština Vijeća Evrope, 29.04.2010. godine. 

 1. Relevantni dio Rezolucije glasi:

„6.3. U pogledu tereta dokazivanja, na poslodavcu je da dokaže izvan razumne sumnje da je svaka mjera poduzeta na štetu zviždača motivirana razlozima koji nisu povezani sa činom uzbunjivanja.“ 

B.     Peporuka CM/Rec(2014)7, Zaštita zviždača, Komitet ministara Vijeća Evrope, 30.04.2014. 

 1. Relevantni dio Preporuke glasi: 

„II. Personalno polje primjene

3. Personalno polje primjene u nacionalnom okviru treba uključivati sve osobe koje rade bilo u javnom, bilo u privatnom sektoru, bez obzira na prirodu njihovog radnog odnosa, te jesu li plaćene ili

4. Nacionalni okvir također treba uključivati osobe čiji je radni odnos okončan, kao i onda kada on eventualno tek treba da počne, u slučajevima u kojima je informacija koja se tiče prijetnje ili nanošenja štete javnom interesu stečena za vrijeme procedure primanja na posao ili u drugoj predugovornoj fazi pregovaranja.“ 

C.     Temeljna načela o statusu nevladinih organizacija u Evropi, Strasbourg, 13.11.2002. godine, Vijeće Evrope, usvojena na multilateralnim sastancima održanim u Strasbourgu između 19.11.2001. i 5.07.2002. godine 

 1. Relevantni dijelovi ovog dokumenta glase:

„Budući da nevladine organizacije (u daljem tekstu: „NVO“) daju bitan doprinos razvoju, realizaciji i kontinuiranom opstanku demokratskih društava, naročito promoviranjem javne svijesti i uključivanja građana u res publica, te da one daju jednako važan doprinos kulturnom životu i društvenom blagostanju takvih društava;

...

S obzirom na to da one daju svoj doprinos putem niza veoma različitih aktivnosti,  od toga da djeluju kao posrednik u komunikaciji između različitih segmenata društva i državnih organa ...

Potvrđujući da rad NVO podrazumijeva kako prava, tako i obaveze,

...

 1. Potrebno je ohrabrivati NVO da učestvuju u vladinim i kvazi-vladinim mehanizmima dijaloga, konsultacija i razmjene, s ciljem iznalaženja rješenja za potrebe društva.“ 

D.     Etički kodeks i kodeks ponašanja za NVO, Svjetska asocijacija nevladinih organizacija (WANGO), 2004 

 1. Relevantni dijelovi Kodeksa glase:

„C. Ljudska prava i dostojanstvo

NVO ne smije nikome povrijediti osnovna ljudska prava koja pripadaju svakoj osobi.

...

F. Istinitost i zakonitost

NVO treba iznositi tačne informacije, bilo da je riječ o njoj samoj i njenim projektima, ili o bilo kojem pojedincu, organizaciji, projektu, ili o propisu kojem se protivi ili o kojem raspravlja.

VI Povjerenje javnosti

B Javno zastupanje

1. Tačnost i stavljanje u kontekst

Informacije koje organizacija odluči dostaviti medijima, kreatorima politika ili javnosti moraju biti tačne i prezentirane u odgovarajućem kontekstu. Ovo se odnosi i na informacije koje NVO prezentira u pogledu bilo kojeg zakona, politike, pojedinca, organizacije, ili projekta kojem se protivi, koji podržava ili o kojem raspravlja ...

2. Usmena i pisana saopćenja

Organizacija mora imati jasne smjernice i procedure odobravanja u pogledu izdavanja usmenih i pisanih saopćenja.

3. Objavljivanje pristranosti

Organizacija će prezentirati informacije na realan i nepristran način. Ukoliko je potencijalna pristranost neizbježna ili sama po sebi implicitna, ona se  mora obznaniti.“

 

PRAVO

I OPSEG PREDMETA PRED VELIKIM VIJEĆEM 

 1. U svojim podnescima Sudu i usmenim izlaganjima pred Velikim vijećem, aplikanti su istakli pritužbe prema članovima 6, 9, 10, 13. i 14. Konvencije.
 2. Vlada tvrdi da se u predmetnom slučaju može govoriti samo o pritužbi aplikanata prema članu 10. Konvencije, a da druga pitanja koja aplikanti ističu ne mogu biti predmet razmatranja Suda.
 3. Sud ponavlja da „predmet“ ustupljen Velikom vijeću predstavlja aplikacija koja je proglašena dopuštenom od strane vijeća Suda (vidi i T. protiv Finske [GC], br. 25702/94, tačke 140-41, ESLJP 2001-VII; Janowski proiv Poljske [GC], br. 25716/94, tačke 19 i 20, ESLJP 1999-I; Pentikäinen protiv Finske [GC], br. 11882/10, tačka 81, ESLJP 2015; i Murray protiv Holandije [GC], br. 10511/10, tačka 88, ESLJP 2016).
 4. U predmetnom slučaju Sud primjećuje da pritužbe prema članovima 6, 9, 13 i 14 nisu bile dio aplikacije koju je vijeće proglasilo dopuštenom u presudi od 13.10.2015. godine. Prema tome, Sud će ograničiti svoje razmatranje na pritužbu aplikanata koja se odnosi na član 10. Konvencije.

II NAVODNA POVREDA ČLANA 10. KONVENCIJE 

 1. Aplikanti su se žalili da njihovo kažnjavanje u kontekstu građanske odgovornosti za klevetu predstavlja povredu njihovog prava na slobodu izražavanja utvrđenu članom 10. Konvencije koji glasi:

„1. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja i slobodu primanja i prenošenja informacija i ideja, bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne sprječava države da zahtijevaju dozvole za rad od radio, televizijskih i filmskih kompanija.

2. Ostvarivanje ovih sloboda, budući da uključuje obaveze i odgovornosti, može podlijegati takvim formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili sankcijama predviđenim zakonom i koje neophodne u demokratskom društvu u interesu nacionalne sigurnosti, teritorijalnog integriteta ili javne sigurnosti, sprječavanja nereda ili zločina, zaštite zdravlja i morala, ugleda ili prava drugih, sprječavanja širenja povjerljivih informacija ili u interesu očuvanja autoriteta i nepristranosti sudstva.“

A.     Presuda vijeća 

 1. Vijeće je utvrdilo da su odluke domaćih sudova predstavljale „uplitanje od strane javnih vlasti“ u pravo na slobodu izražavanja aplikanata iz člana 10. Konvencije, te da je to uplitanje bilo „propisano zakonom“ i imalo legitiman cilj, odnosno zaštitu ugleda M.S.
 2. Vijeće je bilo uvjereno da su u predmetnom slučaju domaći sudovi pravili razliku između činjeničnih navoda i vrijednosnih sudova, te da su, na osnovu raspoloživih dokaza, ispravno zaključili da su aplikanti postupili nemarno prilikom prijavljivanja navodno neprimjerenog ponašanja M.S. bez ulaganja razumnog napora da provjere tačnost tih navoda. Nadalje, vijeće je utvrdilo da dodijeljena odšteta protiv aplikanata nije bila neproporcionalna. Stoga je zaključilo da su domaći sudovi uspostavili pravičnu ravnotežu između interesa M.S. za zaštitu ugleda i prava aplikanata da prijave nepravilnosti u ponašanju javnog službenika tijelu nadležnom da se bavi takvim pritužbama, kao i da su razlozi koji su dati kao obrazloženje njihovih odluka „relevantni i dostatni“ te da su ispunili „nužnu društvenu potrebu“. Prema tome, vijeće je utvrdilo da nije došlo do povrede člana 10. Konvencije. 

B.     Navodi strana 

1. Aplikanti

 1. Aplikanti su ostali pri tvrdnji da je sporni dopis predstavljao privatno i povjerljivo pismo upućeno nadležnim organima vlasti koji su imali neposredan institucionalni interes u toj stvari. Ono se odnosilo na navode o mogućem kandidatu za mjesto direktora javne radio stanice BD, koji se trebao smatrati javnim službenikom. Imenovanje direktora javne radio stanice BD je pitanje od javnog interesa. S obzirom na to da su granice prihvatljive kritike šire kada je riječ o javnim službenicima, M.S. je trebala pokazati veći stupanj tolerancije. Štoviše, pismo nije sadržavalo definitivne činjenične navode. Vlasti su bile dužne izvršiti ocjenu „nezvaničnih informacija“ sadržanih u pismu i postupiti shodno tome.
 2. U svom usmenom izlaganju pred Velikim vijećem aplikanti su tvrdili da član 6. Zakona o zaštiti od klevete nije dovoljno precizan kako bi oni mogli predvidjeti da se taj član primjenjuje na njihov slučaj koji se odnosi na prijavljivanje nepravilnosti nadležnim organima. Domaći sudovi nisu uspostavili pravičnu ravnotežu između prava M.S. na ugled i njihovog prava na slobodu izražavanja. Prema mišljenju aplikanata, ljudi imaju pravo, u vršenju svojih građanskih dužnosti, saopćiti relevantne informacije organima vlasti, te koristiti čak i grub i uznemirujući jezik kako bi ih potakli da provjere takve informacije i osiguraju dobru upravu. Vlasti moraju održavati povjerenje u javnu upravu tako što će ohrabrivati građane da djeluju u rješavanju problema u društu. Njihovo pismo je sadržavalo vrijednosne sudove o profesionalnim i moralnim kvalitetima M.S. za posao za koji se prijavila.
 3. Oni dalje tvrde da M.S. nije pretrpjela štetu. Pismo nije bilo namijenjeno široj javnosti i oni ga nisu poslali sredstvima informiranja. Svaku odgovornost u tom smislu treba pripisati ili primateljima pisma, ili M.S.
 4. Apelacioni sud nije ni spomenuo činjenicu da u to vrijeme M.S. nije bila direktorica, te prema tome nije imala ovlaštenje da uklanja kalendar vjerskih obreda sa zida u prostorijama radio stanice. Nadalje, ta presuda se nije osvrnula na njihove argumente da Statut BD ne dozvoljava isticanje zvaničnih simbola (grba) jednog entiteta Bosne i Hercegovine (u ovom slučaju Republike Srpske) u prostorijama javnih institucija. 

2.Vlada

 1. Vlada je istakla da sporno pismo ne sadrži bilo kakvu naznaku povjerljivosti. Niti jedan od organa kojima su se aplikanti žalili nije imao bilo kakvu nadležnost u proceduri imenovanja direktora radija BD. Prema zakonu koji je bio u primjeni u to vrijeme, Upravni odbor radija BD bio je nadležan da odlučuje o imenovanju i razrješenju direktora radija
 2. Vlada je nadalje istakla da su aplikanti u spornom pismu iznijeli veoma ozbiljne optužbe protiv M.S., javnog službenika čija je vjerska i etnička pripadnost drugačija od pripadnosti aplikanata. Aplikanti predstavljaju udruženja koja su uživala ugled, a od njihovih istaknutih članova se očekivalo da će uložiti određeni napor da provjere istinitost svojih izjava. Odsustvo takvog nastojanja s njihove strane pokazuje nedostatak drštvene odgovornosti. Ovo se posebno odnosi na njihov propust da provjere da li je M.S. bila autor intervjua koji se navodi u njihovom pismu. Naročite okolnosti, u vrijeme kada je najveći interes u poslijeratnom, multietničkom društvu Bosne i Hercegovine održanje mira i izgradnja međusobnog povjerenja, zahtijevaju da aplikanti budu oprezniji kada iznose tako ozbiljne optužbe. Budući da je izgradnja povjerenja u javne institucije i javne službenike od posebne važnosti u multietničkom post-konfliktnom društvu kakvo je Bosna i Hercegovina bila u to vrijeme, svi građani se trebaju suzdržati od iznošenja neistinitih tvrdnji, bilo namjerno ili iz nemara, a posebno onih vezanih za nečiju vjersku ili etničku pripadnost. Aplikanti, kao bošnjačke nevladne organizacije, djelovali su kao lobisti bošnjačkog kandidata za mjesto direktora radija. Pismo je u to vrijeme poslužilo kao sredstvo političkog pritiska, što je Upravni odbor navelo da ne imenuje ni jednog od mogućih kandidata, odnosno, ni M.S., kao predstavnika Srba, niti drugog kandidata, koji je bio Bošnjak.
 3. Vlada je potvrdila da se domaći sudovi nisu pozvali na objavljivanje pisma u medijima kada su utvrdili odgovornost aplikanata za klevetu. Budući da je pismo procurilo u javnost, šteta koja je nanesena ugledu M.S. prenošenjem neprovjerenih i lažnih informacija organima vlasti još je uvećana. Domaći sudovi su se pozvali na objavljivanje pisma prilikom određivanja iznosa nematerijalne štete koji je dosuđen M.S. Vlada je istakla da su pisma upućena vlastima u tuženoj državi često znala procuriti u javnost prije nego što bi vlasti stigle poduzeti bilo kakvu mjeru u pogledu primljenih informacija. S obzirom na to da medijski izvori informacija uživaju visok nivo pravne zaštite, identitet osoba koje dostave „privatne i povjerljive informacije“ medijima ostaje neotkriven
 4. Vlada je zaključila da su domaći sudovi, time što su odlučili u korist M.S., uspostavili pravičnu ravnotežu između suprotstavljenih prava i sloboda, kao i između legitimnog cilja i sredstava koja su primijenjena. 

3. Umješači

 1. U zajedničkom podnesku CREDOF i udruženje „Blue Print for Free Speech“ ističu da je ovaj slučaj prikladan za dopunu relevantnih kriterija za zaštitu slobode govora zviždača, utvrđenih u praksi Suda. Oni ističu da zviždači koji „prijave“ informacije nadležnim vlastima trebaju uživati jednaku zaštitu kao i zviždači koji „otkriju“ informacije javnosti. Zviždači koji prijave navodne nepravilnosti organima vlasti putem privatne prepiske, kao što je to slučaj u ovom predmetu, ne bi trebali snositi pretjeran teret dokazivanja u pogledu istinitosti dostavljenih informacija. Relevantni pravni dokumenti Vijeća Evrope i praksa Suda zahtijevaju niži standard dokazivanja činjenica koje prijave zviždači, u cilju ohrabrivanja objelodanjivanja činjenica od općeg interesa, te ispitivanja tih činjenica od strane države. Po njihovom mišljenju, umjesto da teret dokazivanja istinitosti prijavljenih činjenica bude na zviždačima, potrebno je omogućiti državi da ispita saopćene činjenice. U vezi s tim oni navode da je zviždaštvo mehanizam za unapređenje demokratske odgovornosti čija je svrha da ohrabri primanje i obradu prijava od strane osoba koje su najpozvanije da riješe problem o kojem je riječ.
 2. Traženi standard dokazivanja u slučajevima javnog objelodanjivanja informacija od strane zviždača, nije ništa više od postojanja „dovoljne činjenične osnove“ koja se ocjenjuje u svjetlu osobnog iskustva zviždača. U slučajevima u kojima je informacija prijavljena nadležnim organima vlasti, šteta koja je osobama ili institucijama nanesena potencijalno uvredljivim navodima bila je manja nego u slučajevima javnog objelodanjivanja, s obzirom na ograničeniji krug primatelja. Ograničeniji učinak takvih saopćenja predstavlja osnov za blaži zahtjev za umjerenošću u izražavanju. Pružanje nižeg nivoa zaštite građanima koji prijavljuju informacije vlastima imalo bi poguban učinak na slobodu izražavanja i ohrabrilo bi curenje informacija u javnost na uštrb prijavljivanja nadležnim organima vlasti.
 3. Umješači dalje ističu da obaveza vlasti da istraže informaciju koja im je otkrivena proizlazi iz načela nedjeljivosti ljudskih prava i pozitivnih obaveza države. Samo ispitivanje istinitosti navoda koje otkriju zviždači od strane organa vlasti može osvijeliti sve aspekte problema kojem zviždač općenito ima samo djelimičan pristup.
 4. Konačno, umješači naglašavaju da je šteta po ugled javnih službenika koja nastane prilikom javnog objelodanjivanja informacija veća nego u slučaju kada se one prijave nadležnim organima vlasti. Prema tome, Sud bi trebao biti pažljiviji prilikom ocjene proporcionalnosti kazni nametnutih zviždačima koji su se ograničili na prijavljivanje informacija nadležnim organima vlasti putem privatne prepiske. 

B.     Ocjena Suda 

1. Postojanje uplitanja

 1. Sud smatra da sporna odluka Apelacionog suda BD kojom su aplikanti proglašeni odgovornima za klevetu i kojom im je naređeno da povuku pismo ili da u suprotnom isplate nematerijalnu štetu M.S., predstavlja uplitanje u njihovo pravo na slobodu izražavanja iz prvog stava člana 10. Konvencije
 2. Takvo uplitanje, da bi bilo dopušteno prema drugom stavu člana 10, mora biti „propisano zakonom“, slijediti jedan ili više legitimnih ciljeva, te u tom cilju, odnosno ciljevima, biti „neophodno u demokratskom društvu“.

 2. Da li je uplitanje bilo propisano zakonom

 1. Izraz „propisano zakonom“ iz drugog stava člana 10. ne samo da zahtijeva da sporna mjera mora imati pravni osnov u domaćem zakonu, nego se također poziva i na kvalitet dotičnog zakona, koji mora biti dostupan osobi o kojoj je riječ i predvidiv u pogledu njegovih učinaka (vidi Rotaru protiv Rumunije [GC], br. 28341/95, tačka 52, ESLJP 2000-V, and Maestri protiv Italije [GC], br. 39748/98, tačka 30, ESLJP 2004-I).
 2. Među stranama nije bilo sporno da je uplitanje u slobodu izražavanja aplikanta imalo pravni osnov u domaćem zakonu – članu 6. Zakona o zaštiti od klevete iz 2003. (vidi tačku 41. gore u tekstu) – i da je relevantni zakon bio dostupan. Međutim, u svome usmenom izlaganju pred Velikim vijećem aplikanti su tvrdili da primjena člana 6. Zakona o zaštiti od klevete na njihov slučaj nije bila dovoljno predvidiva u smislu člana 10. stav 2. Konvencije.
 3. U tom pogledu Sud ponavlja da se norma ne može smatrati „zakonom“ u smislu člana 10. stav 2. ukoliko nije formulirana dovoljno precizno da omogući građaninu da regulira svoje ponašanje; on ili ona mora biti u mogućnosti – ako je to potrebno uz odgovarajući savjet – da predvidi, u razumnoj mjeri u datim okolnostima, posljedice koje može imati određena radnja. Te posljedice ne moraju biti predvidive s apsolutnom izvjesnošću. Iako je izvijesnost poželjna, ona može donijeti i pretjeranu krutost, a zakon mora biti u stanju da održi korak sa okolnostima koje se mijenjaju. Prema tome, mnogi zakoni su neizbježno formulirani terminima koji su u manjoj  ili većoj mjeri neodređeni, i čije tumačenje i primjena predstavljaju pitanje prakse (vidi Karácsony i drugi protiv Mađarske [GC], no. 42461/13, tačka 124, ESLJP 2016 (izvaci) i Delfi AS protiv Estonije [GC], br. 64569/09, tačka 121, ESLJP 2015).
 4. Vraćajući se na predmetni slučaj, Sud ne vidi potrebu da se izjašnjava o zakašnjelosti tvrdnje aplikanata kojom osporavaju predvidivost relevantnog domaćeg zakona, budući da ona u svakom slučaju nije osnovana iz sljedećih razloga. Sud primjećuje da aplikanti nisu iznijeli pravne argumente, zasnovane na domaćim zakonskim odredbama ili na domaćoj sudskoj praksi, da njihov slučaj ne potpada pod polje primjene općeg pravila iz člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti od klevete iz 2003. godine koji utvrđuje okolnosti pod kojima se osoba može smatrati odgovornom za klevetu (vidi tačku 41. gore u tekstu). Apelacioni sud BD je u svojoj presudi od 11.07.2007. godine utvrdio da četiri sporna navoda sadržana u pismu aplikanata (vidi tačku 11. gore u tekstu) predstavljaju izražavanje ili pronošenje koje je rezultiralo tužbenim zahtjevom zbog klevete za koju se može odgovarati (vidi tačku 21. gore u tekstu). Ustavni sud Bosne i Hercegovine je također prihvatio da se član 6. Zakona o zaštiti od klevete iz 2003. godine primjenjuje na privatnu prepisku aplikanata sa vlastima BD (vidi tačku 33. gore u teksu). Ovi sudovi su, dakle, prihvatili da pronošenje nije nužno podrazumijevalo i širenje putem medija. Iako je prvenstveno na domaćim organima, naročito sudovima, da tumače i primjenjuju domaći zakon (vidi, među drugim izvorima, Centro Europa 7 S.r.l. i Di Stefano protiv Italije [GC], br. 38433/09, tačka 140, ESLJP 2012; Korbely protiv Mađarske [GC], br. 9174/02, tačke 72-73, ESLJP 2008; te Waite i Kennedy protiv Njemačke [GC], br. 26083/94, tačka 54, ESLJP 1999-I), Sud ne nalazi ništa što bi ukazivalo da aplikanti nisu bili u poziciji da u razumnoj mjeri predvide tumačenje i primjenu člana 6. Zakona o zaštiti od klevete iz 2003. godine od strane domaćeg apelacionog suda na njihov slučaj.
 5. S obzirom na navedeno, Sud je uvjeren da član 6. Zakona o zaštiti od klevete iz 2003. godine zadovoljava potrebni nivo preciznosti i da je, prema tome, uplitanje bilo „propisano zakonom“. 

3. Da li je uplitanje slijedilo legitiman cilj

 1. Među stranama nije bilo sporno da je uplitanje na koje se aplikanti žale slijedilo legitiman cilj, odnosno „zaštitu ugleda ili prava drugih“. Sud ne nalazi bilo kakav razlog za drugačiji zaključak o ovom pitanju. 

4. Neophodno u demokratskom društvu

 1. Ostaje da se utvrdi da li je uplitanje koje je predmet pritužbe bilo „neophodno u demokratskom društvu“, što predstavlja središnje pitanje u ovom predmetu. Da bi to uradio, Sud mora ispitati da li su domaći sudovi uspostavili pravičnu ravnotežu između prava aplikanata na slobodu izražavanja utvrđenog članom 10. Konvencije, i interesa M.S. za zaštitu njenog ugleda.

(a) Opća načela 

i. O primjeni zahtjeva iz člana stav 2. Konvencije da uplitanje mora biti „neophodno u demokratskom društvu“

 1. Sažetak općih načela za ocjenu neophodnosti uplitanja u ostvarivanje slobode izražavanja nedavno je dat u predmetu Bédat protiv Švicarske [GC] (br. 56925/08, tačka 48, ESLJP 2016) kako slijedi:

„(i) Sloboda izražavanja predstavlja jedan od bitnih temelja demokratskog društva i jedan od osnovnih uvjeta njegovog napretka i samopotvrđivanja svakog pojedinca. Prema stavu 2. člana 10, ona se primjenjuje ne samo na „informacije“ ili „ideje“ koje se primaju s odobravanjem ili se smatraju neuvredljivima ili se doživljavaju s ravnodušnošću, nego i one koje vrijeđaju, šokiraju ili uznemiruju. Takvi su zahtjevi pluralizma, tolerancije i slobodoumnosti bez kojih nema „demokratskog društva“. Kako utvrđuje član 10, ova sloboda podliježe izuzecima, koji se ... moraju, međutim, striktno tumačiti, a potreba za bilo kakvim ograničenjima mora se ubjedljivo dokazati...

(ii) Pridjev „neophodno“, u smislu člana 10. stav 2, podrazumijeva postojanje „nužne društvene potrebe“. Države potpisnice imaju određeno polje slobodne  procjene u ocjeni da li takva potreba postoji, ali ta sloboda procjene ide ruku pod ruku s evropskim nadzorom koji obuhvaća kako zakon, tako i odluke u kojima je primijenjen, čak i one koje je donio neovisan sud. Sud je stoga ovlašten da daje konačnu odluku o tome da li je „ograničenje“ u skladu sa slobodom izražavanja koja je zaštićena članom 10.

(iii) Zadatak Suda u vršenju njegove nadzorne nadležnosti nije da zauzme mjesto nadležnih domaćih organa vlasti, nego da ispita prema članu 10. odluke koje su oni donijeli u skladu s njihovom slobodom procjene. Ovo ne znači da je nadzor ograničen na utvrđivanje da li je tužena država razumno, s pažnjom i u dobroj vjeri izvršila svoju diskrecionu nadležnost; ono što Sud mora uraditi jeste da sagleda uplitanje koje je predmet pritužbe u svjetlu slučaja u cjelini, te da utvrdi da li je ono bilo „srazmjerno legitimnom cilju koji se želio postići“ i da li su razlozi koje su domaći organi vlasti naveli kako bi ga opravdali „relevantni i dovoljni“... Pri tome, Sud se mora uvjeriti da su domaći organi primijenili standarde koji su u skladu s načelima  sadržanim  u članu 10. te, isto tako, da su se oslonili na prihvatljivu ocjenu relevantnih činjenica ...“

 ii. Zaštita ugleda iz člana 8. Konvencije

 1. Nadalje, može se ponoviti da pravo na zaštitu ugleda predstavlja pravo koje je zaštićeno članom 8. Konvencije kao dio prava na poštovanje privatnog života. Koncept „privatnog života“ je širok pojam koji nije podložan iscrpnoj definiciji, a koji također uključuje fizički i psihološki integritet osobe. Međutim, da bi član 8. stupio na scenu, napad na ugled osobe mora dosegnuti određeni nivo ozbiljnosti, i to na način da nanosi štetu osobnom uživanju prava na poštovanje privatnog života (vidi Axel Springer AG protiv Njemačke [GC], br. 39954/08, tačka 83, 7.02.2012, i A. protiv Norveške, br. 28070/06, tačka 64, 9.04.2009). S druge strane, nije moguće pozivanje na član 8. u pritužbi za gubitak ugleda ukoliko on predstavlja predvidivu posljedicu vlastitih postupaka osobe, kao što je, na primjer, počinjenje krivičnog djela (vidi Axel Springer, citiran gore, tačka 83. i Sidabras i Džiautas protiv Litvanije, br. 55480/00 i 59330/00, tačka 49, ESLJP 2004-VIII). 

iii.O ravnoteži između člana 10. i člana 8. Konvencije

 1. U slučajevima u kojima, sukladno gore navedenim kriterijima, interesi „zaštite ugleda ili prava drugih“ dovode na scenu član 8, može biti potrebno da Sud provjeri da li su domaći organi uspostavili pravičnu ravnotežu kada su štitili dvije vrijednosti koje garantira Konvencija, odnosno, s jedne strane, slobodu izražavanja zaštićenu članom 10. i s druge strane, pravo na poštovanje privatnog života sadržano u članu 8. Opća načela koja se primjenjuju prilikom uspostave ravnoteže između ova dva prava prvi put su utvrđena u predmetima Von Hannover protiv Njemačke (br. 2) [GC] (br. 40660/08 i 60641/08, tačke 104-07, ESLJP 2012) i Axel Springer AG (citiran gore, tačke 85-88), a potom detaljnije razrađena u predmetu Couderc i Hachette Filipacchi Associés protiv Francuske [GC] (br. 40454/07, tačke 90-93, ESLJP 2015 (izvaci)), te u skorije vrijeme sumirana u predmetu Perinçek protiv Švicarske [GC] (br. 27510/08, tačka 198, ESLJP 2015 (izvaci)) kako slijedi:

„(i) U takvim slučajevima, ishod ne bi trebao varirati ovisno o tome da li je aplikaciju prema članu 8. podnijela osoba koja je bila predmet izjave, ili prema članu 10, osoba koja ju je dala, budući da prava iz tih članova u načelu zaslužuju jednako poštovanje.

(ii) Izbor sredstava za osiguranje poštovanja člana 8. u domenu međusobnih odnosa između pojedinaca u načelu predstavlja pitanje koje spada u polje slobodne procjene visoke ugovorne strane, bez obzira da li su njene obaveze pozitivne ili negativne. Različiti su načini da se osigura poštovanje privatnog života, a priroda obaveze će ovisiti o konkretnom aspektu privatnog života o kojem je riječ.

(iii) Također, prema članu 10. Konvencije, visoke ugovorne strane imaju polje slobodne procjene prilikom ocjene da li je, i u kojoj mjeri, uplitanje u pravo na slobodu izražavanja neophodno

(iv) Polje slobodne procjene, međutim, ide ruku pod ruku s evropskim nadzorom, koji obuhvaća kako zakon tako i odluke u kojima je primijenjen, čak i one koje je donio neovisan sud. U vršenju svoje nadzorne funkcije, Sud ne mora zauzeti mjesto domaćih sudova nego, u svjetlu cjeline predmeta, ispitati da li su njihove odluke spojive s odredbama Konvencije na koje se pozivaju

(v) Ukoliko su domaće vlasti uspostavile ravnotežu u skladu s kriterijima utvrđenim u praksi Suda, Sud bi morao imati jake razloge da njihov stav zamijeni svojim“

 (b) Pristup koji će Sud zauzeti u predmetnom slučaju

 1. Kako bi odredio pristup koji je potrebno primijeniti u predmetnom slučaju, Sud mora sagledati uplitanje koje je predmet pritužbe u svjetlu cjeline predmeta, uključujući i formu u kojoj su komentari za koje se aplikanati terete preneseni, njihov sadržaj, kao i kontekst u kojem su sporni navodi izneseni (vidi Stankiewicz i drugi protiv Poljske, br. 48723/07, tačka 61, 14.10.2014, i Nikula protiv Finske, br. 31611/96, tačke 44. i 46, ESLJP 2002-II). 

i. Da li je potrebno balansirati pravo iz člana 10. u odnosu na pravo iz člana 8.

 1. Sud napominje da nije ustvrđeno, niti se ukazuje, da su se optužbe iznesene protiv M.S. u pismu aplikanata odnosile na ponašanje koje se smatra kriminalnim u domaćem pravu (vidi, za razliku od toga, White protiv Švedske, br. 42435/02, tačka 25, 19.09.2006; Sanchez Cardenas protiv Norveške, br. 12148/03, tačke 37-39, 4.10. 2007; Pfeifer protiv Austrije, br. 12556/03, tačke 47-48, 15.11.2007; i protiv Norveške, citiran gore, tačka 73). Međutim, Sud nalazi da je optužba prema kojoj M.S. nema poštovanja za drugu etničku zajednicu i religiju, ne samo mogla ukaljati njen ugled, nego joj također nanijeti štetu kako u profesionalnom tako i u društvenom okruženju (vidi tačka 104. dalje u tekstu). Prema tome, te optužbe su dosegle potrebni nivo ozbiljnosti koji može nanijeti štetu pravima M.S. iz člana 8. Konvencije (vidi, mutatis mutandis, Dorota Kania protiv Poljske (br. 2), br. 44436/13, tačka 73, 4.10.2016, koji se tiče optužbi protiv rektora univeziteta da je bio tajni suradnik službi sigurnosti iz vremena komunizma). Sud stoga mora provjeriti da li su domaći organi uspostavili pravičan balans između dvije vrijednosti koje garantira Konvencija, odnosno, s jedne strane, slobode izražavanja aplikanata koja je zaštićena članom 10. i, s druge strane, prava na poštovanje ugleda M.S. iz člana 8. (vidi Axel Springer AG [GC], citiran gore u tekstu, tačka 84). 

ii. Relevantnost prakse Suda u pogledu zviždača

 1. Sud je dalje razmatrao da li bi se prijavljivanje koje su izvršili aplikanti moglo okarakterizirati kao zviždaštvo, kako tvrde umješači, budući da je ta pojava definirana u njegovoj praksi. Međutim, Sud primjećuje da aplikanti nisu ni u kakvom radnom odnosu podređenosti sa javnom radio stanicom BD (vidi tačke 43. i 44. u tekstu gore) koji bi ih obavezivao na lojalnost, rezervu i diskreciju u odnosu na taj radio, što čini posebne karakteristike ovog koncepta kako je definiran u praksi Suda (vidi, nasuprot tome, Guja protiv Moldavije [GC], br. 14277/04, tačka 70, ESLJP 2008; Bucur i Toma protiv Rumunije, br. 40238/02, tačka 93, 8.01.2013; i Heinisch protiv Njemačke, br. 28274/08, tačka 64, ESLJP 2011 (izvaci)). Aplikanti, koji nisu bili zaposleni na radio stanici BD, nisu imali isključivi pristup i direktno poznavanje tih informacija (vidi Aurelian Oprea protiv Rumunije, br. 12138/08, tačka 59, 19.01.2016) ali su, kako izgleda, djelovali kao „posrednik u komunikaciji“ (vidi tačku 45. gore) između zaposlenika radija (u pogledu navodnog neprimjerenog ponašanja M.S. na radnom mjestu) i vlasti BD. Ne navode se bilo kakve informacije o tome da su ti zaposlenici pretrpjeli bilo kakve reperkusije zbog toga što su ukazali na navodne nepravilnosti (ibid.). Ni aplikanti ne tvrde da se njihovo pismo treba smatrati zviždaštvom (vidi, nasuprot tome predmet Guja, citiran gore, tačka 60; Heinisch, citiran gore, tačka 43; i Aurelian Oprea, citiran gore, tačka 45). S obzirom na nepostojanje bilo kakvog pitanja lojalnosti, rezerve i diskrecije, nema potrebe da se Sud upušta u ispitivanje one vrste pitanja koje je bilo ključno u navedenoj praksi o zviždaštvu, odnosno, da li su postojali neki alternativni kanali ili drugi učinkovit način za otklanjanje navodne nepravilnosti (poput saopćavanja nadređenom dotične osobe ili drugom nadležnom organu ili tijelu) koju su aplikanti namjeravali obznaniti (uporedi slučaj Guja, citiran gore, tačka 73). 

iii. Relevantnost prakse Suda u pogledu prijavljivanja navodnih nepravilnosti u ponašanju državnih dužnosnika

 1. Ipak, od značaja je činjenica da je ono što je navelo M.S. da pokrene postupak za zaštitu od klevete bio sadržaj pisma aplikanata upućenog najvišim organima vlasti u BD, u kojem su se žalili na M.S. koja je tada bila urednik zabavnog programa na javnoj radio stanici BD i jedan od kandidata za mjesto direktora te radio stanice. S obzirom da je to bio javni radio koji se oslanjao na državno finansiranje, nema sumnje da se ona smatrala javnim službenikom. Vlada je imala isti stav (vidi tačku 59. gore).
 2. U vezi s tim, Sud smatra posebno značajnim pristup koji je zauzeo Ustavni sud Bosne i Hercegovine u predmetnom slučaju (vidi tačku 33. gore), pozivajući se zapravo na Konvencijsku praksu razvijenu u sličnoj grupi predmeta gdje je Sud utvrdio o činjenicama da „zahtjeve zaštite iz člana 10. Konvencije treba cijeniti ne u odnosu na interese slobode štampe ili otvorene rasprave o pitanjima od javnog značaja, već u odnosu na pravo aplikanata da prijave navodne nepravilnosti u ponašanju državnih dužnosnika“ (vidi Zakharov protiv Rusije, br. 14881/03, tačka 23, 5.10.2006; Siryk protiv Ukrajine, br. 6428/07, tačka 42, 31.03.2011; Sofranschi protiv Moldavije, 34690/05, tačka 29, 21.12.2010; Bezymyannyy protiv Rusije, br. 10941/03, tačka 41, 8.04.2010; Kazakov protiv Rusije, br. 1758/02, tačka 28, 18.12.2008; i Lešník protiv Slovačke, br. 35640/97, ESLJP 2003-IV). Važan faktor koji je potrebno uzeti u obzir u ovoj vrsti  prakse  jeste  da  „je  jedno  od  načela  vladavine  zakona  to“ da „građani moraju biti u mogućnosti da obavijeste nadležne državne dužnosnike o ponašanju državnih službenika koje im se čini nepravilno ili nezakonito“ (vidi Zakharov, tačka 26; Siryk, tačka 42; Sofranschi, tačka 30; Bezymyannyy, tačka 40; Kazakov, tačka 28; i mutatis mutandis, Lešník, tačka 60; svi citirani gore). Navedeno načelo, kao i presude u kojima je primijenjeno, pokazuju da je Sud spreman cijeniti dobru vjeru aplikanata i njihova nastojanja da se utvrdi istina uz jedan subjektivniji i blaži pristup nego u drugim vrstama predmeta (vidi Pedersen i Baadsgaard protiv Danske [GC], br. 49017/99, tačka 87, ESLJP 2004-XI).
 3. Istovremeno treba naglasiti da je u navedenim odlukama krucijalni faktor za Sud u ocjeni proporcionalnosti bila činjenica da su sporne uvredljive izjave date putem privatne prepiske koje je aplikant uputio osobi koja je hijerarhijski nadređena oštećenoj osobi o kojoj je riječ (uporedi Siryk, citiran gore, tačka 42; Bezymyannyy, citiran gore, tačka 41; Kazakov, citiran gore, tačka 28; Zakharov, citiran gore, tačka 23; i Lešník, citiran gore) ili državnim dužnosnicima (uporedi Sofranschi, citiran gore, tačka 29). U nekim od ovih slučajeva, sporni navodi su nastali kao rezultat neposrednog osobnog iskustva aplikanta (predmet Siryk se odnosio na navode aplikantice da su dužnosnici Akademije za poreznu službu gdje je njen sin studirao, od nje tražili mito; u predmetu Bezymyannyy aplikant je prijavio navodno nezakonito ponašanje sudije koji je sudio u njegovom predmetu; u predmetu Kazakov bivši vojni oficir poslao je pismo u kojem se žalio na navodno nezakonito ponašanje zapovjednika jedne vojne jedinice; u predmetu Lešník aplikant se žalio na zloupotrebu položaja i korupciju od strane državnog tužitelja koji je odbacio njegovu krivičnu prijavu protiv treće osobe), dok su u drugim slučajevima oni izneseni od strane aplikanata koji nisu bili direktno uključeni u stvari koje su bile predmet žalbe (predmet Zakharov odnosio se na pritužbu jedne osobe da je dužnosnica gradske uprave zloupotrijebila svoj položaj i omogućila uzurpaciju zemljišta; u predmetu Sofranschi, aplikant koji je bio član izbornog štaba jednog kandidata za poziciju gradonačelnika njihovog mjesta, napisao je pismo u kojem je kritizirao drugog kandidata).
 4. Kako se može vidjeti iz navedene analize, postoji niz sličnosti između predmeta tipa Zakharov i predmetnog slučaja. Međutim, kako će biti objašnjeno dalje u tekstu, postoje i neke razlike koje govore u prilog usvajanja u većoj mjeri iznijansiranog pristupa na osnovu dodatnih kriterija.

iv. Relevantnost prakse Suda u pogledu klevete javnih službenika i uloga NVO i štampe

 1. Konkretno, za razliku od gore navedenih predmeta, navodi koje su aplikanti iznijeli organima vlasti u predmetnom slučaju nisu prezentirani od strane privatne osobe nego od strane četiri nevladine organizacije (NVO) i nisu bili zasnovani na neposrednom osobnom iskustvu.
 2. Na početku treba naglasiti da u prijavljivanju navodnih zloupotreba ili nepravilnosti u postupanju javnih službenika, uloga NVO nije manje značajna od uloge pojedinca prema praksi tipa Zakharov, čak i kada se, kao u predmetnom slučaju, ono ne temelji na neposrednom osobnom iskustvu. Dapače, Sud je prihvatio da kada NVO skreće pažnju na stvari od javnog interesa, ona vrši ulogu javnog nadzora, po važnosti sličnu ulozi koju ima štampa (vidi Animal Defenders International protiv Ujedinjenog  Kraljevstva [GC], br. 48876/08, tačka 103, ESLJP 2013 (izvaci)) i može se okarakterizirati kao društvena kontrola (engl.“watch-dog“ prim.prev.) što opravdava sličnu zaštitu prema Konvenciji poput one koja pripada štampi (ibid., i Magyar Helsinki Bizottság protiv Mađarske [GC], br. 18030/11, tačka 166, 8.11.2016). Sud je prepoznao činjenicu da civilno društvo daje važan doprinos raspravi o javnim poslovima (vidi, na primjer, Steel i Morris protiv Ujedinjenog Kraljevstva, br. 68416/01, tačka 89, ESLJP 2005-II, i Magyar Helsinki Bizottság, citiran gore, tačka 166). Također je važno napomenuti da Temeljna načela o statusu nevladinih organizacija, citirana u tački 45. ove presude, naglašavaju važan doprinos NVO „za razvoj, realizaciju i kontinuiran opstanak demokratskih društava“ kao i potrebu da ta društva „ohrabruju [NVO] da učestvuju u ... mehanizmima dijaloga, konsultacija i razmjene“.
 3. Istovremeno, ne treba zaboraviti da, slično kao i štampa, kada NVO vrši ulogu javnog nadzora, vjerovatno će to izvještavanje o nepravilnostima javnih dužnosnika imati veći utjecaj, i često će raspolagati sa više sredstava za provjeru i potkrjepljivanje vjerodostojnosti kritike nego što bi to bio slučaj kada je riječ o izvještavanju pojedinca o onome što je osobno U oblasti slobode štampe, Sud je utvrdio da „iz razloga 'obaveza i odgovornosti' koje čine sastavni dio ostvarivanja prava na slobodu izražavanja, zaštita koju novinarima pruža član 10. u vezi sa izvještavanjem o pitanjima od općeg interesa, podliježe uvjetu da oni postupaju u dobroj vjeri, kako bi pružili tačnu i pouzdanu informaciju u skladu s novinarskom etikom“ (vidi Goodwin  protiv  Ujedinjenog  Kraljevstva,  27.03.1996,  tačka 39, Izvještaji o presudama i odlukama 1996-II; Fressoz i Roire protiv Francuske [GC], br. 29183/95, tačka 54, ESLJP 1999-I; i Bladet Tromsø i Stensaas protiv Norveške [GC], br. 21980/93, tačka 65, ESLJP 1999-III). Nedavno, u gore citiranom predmetu Magyar Helsinki Bizottság, Sud je potvrdio da bi se isti uvjeti primijenili i na NVO koja je preuzela funkciju društvene kontrole (tačka 159). Sličan stav ogleda se i u Etičkom kodeksu i kodeksu ponašanja za NVO, citiranom u tački 46. ove presude, prema kojem „NVO ne smije povrijediti ničija osnovna ljudska prava“, „treba davati tačne informacije u pogledu svakog pojedinca“ a „informacije koje [NVO] odluči dostaviti ... kreatorima politika ... moraju biti tačne i prezentirane u odgovarajućem kontekstu“. 

v. Zaključak

 1. Prema tome, predmetni slučaj ukazuje na potrebu da se uzme u obzir širi raspon faktora nego što je to slučaj u predmetima tipa Zakharov, u kojima je Sud pripisao „krucijalan značaj“ činjenici da su aplikanti svoje pritužbe uputili putem privatne prepiske (vidi Zakharov, tačka 26; Sofranschi, tačka 33; i Kazakov, tačka 29, svi citirani gore, te Raichinov protiv Bugarske, br. 47579/99, tačka 48, 20.04.2006.) i prihvatio da je na aplikantu relativno lagan teret dokazivanja njihove vjerodostojnost (vidi tačku 82. gore u tekstu). Cijeneći suprotstavljene interese o kojima je riječ, odnosno pravo aplikanata na slobodu izražavanja nasuprot prava M.S. na poštovanje njenog privatnog života (vidi tačku 79. gore u tekstu), Sud smatra da je primjereno također uzeti u obzir i kriterije koji se općenito primjenjuju na širenje uvredljivih izjava od strane medija u vršenju njihove funkcije javnog nadzora, to jest: mjeru u kojoj je dotična osoba poznata; predmet novinskog izvještaja; sadržaj, formu i posljedice objavljivanja; kao i način na koji je informacija pribavljena i njena vjerodostojnost, te težinu izrečene kazne (vidi Von Hannover, citiran gore, tačke 108-13, ESLJP  2012; Axel Springer AG, citiran gore, tačke 89-95; i Couderc i Hachette Filipacchi Associés, citiran gore, tačka 93).

 (c) Primjena navedenih načela i kriterija u predmetnom slučaju

 1. Sud će ispitati po redu faktore relevantne za predmetni slučaj kako bi utvrdio da li je uplitanje, kada se sagleda u cjelini, bilo potkrijepljeno relevantnim i dostatnim razlozima, te da li je bilo srazmjerno legitimnom cilju kojem se težilo.

 i. Privatna priroda prepiske

 1. Sud napominje da se ispitivanje domaćih sudova ograničilo na privatnu prepisku između aplikanata i državnih dužnosnika. Naime utvrđenje Apelacionog suda da su aplikanti odgovorni za klevetu zasnovano je samo na „pismu koje je poslano Uredu visokog predstavnika BD - Međunarodnom supervizoru za BD, predsjedniku Skupštine BD i gradonačelniku BD ... [u kojem su oni] iznijeli odnosno pronijeli činjenice o ponašanju, postupcima i izjavama tužiteljice..“ (vidi tačku 28. gore u tekstu). Ustavni sud je potvrdio da se „osporene [sudske] odluke tiču pisma koje su [aplikanti] poslali institucijama vlasti Brčko Distrikta i Supervizoru za Brčko, u kojem se tužiteljica (M.S.) spominje u negativnom kontekstu“ (vidi tačku 33. gore u tekstu). Činjenica da je pismo aplikanata objavljeno u lokalnim novinama nije igrala ulogu u utvrđenju domaćeg suda u pogledu odgovornosti aplikanata za klevetu budući da nije dokazano da su oni odgovorni za njegovo objavljivanje. To je potvrdila i vlada u svojim izjašnjenjima (vidi tačku 60. gore u tekstu).
 2. Sud je također mišljenja da odgovornost aplikanata za klevetu treba cijeniti samo u vezi s njihovom privatnom prepiskom sa lokalnm organima vlasti, a ne u vezi sa objavljivanjem pisma u medijima (vidi Bezymyannyy, citiran gore, tačka 37) ili na drugi način (vidi Sofranschi, citiran gore, tačka 28. koji se odnosi na širenje spornih glasina među stanovnicima sela).

 ii. Javni interes u vezi sa informacijama sadržanim u pismu

 1. Značajan faktor koji je potrebno uzeti u obzir jeste da li su se informacije sadržane u pismu aplikanata odnosile na neko pitanje od javnog interesa. Ovo ovisi o široj ocjeni predmeta i konteksta pisma (vidi Bladet Tromsø i Stensaas, citiran gore, tačka 63; Björk Eiðsdóttir protiv Islanda, br. 46443/09, tačka 67, 10.07.2012, i Tønsbergs Blad A.S. i Haukom protiv Norveške, br. 510/04, tačka 87, 1.03.2007).
 2. Sud napominje da su u pismu aplikanti izrazili kritiku stupnja do kojeg su se domaće vlasti pridržavale načela proporcionalne zastupljenosti etničkih zajednica u javnom servisu BD (vidi tačku 10. gore u tekstu). Oni su se pozvali na prethodne slučajeve nepoštovanja tog načela, što je navodno bilo na štetu Hrvata i Bošnjaka u BD. Ti slučajevi su se također odnosili na zapošljavanje osoblja na
 3. radio stanici BD. U vezi s tim, oni su osporili kandidaturu M.S. za mjesto direktora radija, navodno podnesenu od strane većine članova komisije za izbor, koji su bili Srbi. Naveli su da je ona sudjelovala u nipodaštavanju etničkih Bošnjaka.Sud smatra da ne može biti sumnje da je svaka rasprava o etničkoj izbalansiranosti zaposlenih u javnom servisu bila važna i spadala u javnu sferu. Visok standard javne službe u kojoj državni službenici, naročito oni koji „prema opštem shvatanju vrše značajan uticaj na pitanja od političkog javnog interesa“ (vidi tačku 22. u tekstu gore), poštuju etnički i religijski identitet ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, jeste važno pitanje od javnog interesa. Posebna važnost koju je svako pitanje povezano sa etničkom ili religijskom pripadnošću imalo u relevantno vrijeme u bosanskom drušvu, kako je isticala vlada, predstavlja dodatni dokaz da se pismo, kada se sagleda u cjelini, odnosilo na pitanja od javnog interesa za BD. Ta pitanja bila su u najmanju ruku od značajnog interesa za Bošnjake, koje predstavljaju aplikanti, koji su se, kako proizlazi iz pisma, smatrali nedovoljno zastupljenima u javnom servisu (vidi Albert-Engelmann- Gesellschaft mbH protiv Austrije, br. 46389/99, tačka 30, 01.2006).

 iii. Nadležnost primatelja pisma za prijem informacija

 1. Sud zapaža da organi vlasti koje su aplikanti kontaktirali nisu imali neposrednu nadležnost u postupku imenovanja direktora radija (vidi tačku 35. gore u tekstu). Međutim, Sud prihaća da su oni imali legitiman interes da budu obaviješteni o pitanjima koja pismo pokreće. Vlada nije tvrdila suprotno.

 iv. Način na koji su aplikanti prijavili navodne nepravilnosti relevantnim organima vlasti

 1. Sud će svoje ispitivanje usredotočiti na navode aplikanata protiv M.S., koji predstavljaju isključivi osnov na koji su se pozvali domaći sudovi kada su aplikante proglasili odgovornima za klevetu (vidi tačku 23. gore u tekstu i tačku 33. presude vijeća). Relevantne tvrdnje glase:

„Prema našim informacijama, dotična gospođa je

(1) u nedjeljniku NIN, kao komentar na rušenje džamija u Brčkom izjavila da Muslimani nisu narod, da ne posjeduju kulturu, te da samim tim rušenje džamija ne može biti kulturocid,

(2) u poslovnim prostorijama demonstrativno je kidala kalendar sa rasporedom vjerskih obreda u toku Ramazana,

(3) u poslovnim prostorijama radija preko zvaničnog grba BiH postavila je grb Republike Srpske,

(4) kao urednik kulturno zabavnog programa zabranila je emitiranje sevdalinki uz trvdnju da ta vrsta pjesme nema nikakve kulturne ni muzičke vrijednosti.“

 1. Domaći sudovi (kako Apelacioni sud BD, tako i Ustavni sud Bosne i Hercegovine) kvalificirali su ove tvrdnje kao činjenične navode (a ne kao vrijednosne sudove). Napominjući da su sporne tvrdnje u suštini opisivale riječi i djela koja su se navodno pripisivala M.S., Sud ne vidi osnova za drugačije utvrđenje. 

α) Koliko je dotična osoba bila poznata i koji je bio predmet navoda

 1. Potrebno je napomenuti da su se pomenuti navodi odnosili na M.S. koja je u to vrijeme bila zaposlenica na radio stanici BD, dakle javni službenik (vidi tačku 81. gore u tekstu). Sud ponavlja da su za državne službenike koji postupaju u službenom kapacitetu granice prihvatljive kritike šire nego za obične ljude  (vidi  Morice  protiv  Francuske  [GC],  29369/10, tačka 131, ESLJP 2015). S obzirom na prirodu pozicije na kojoj je M.S. bila u relevantno vrijeme (urednica zabavnog programa), ne može se reći da su te granice jednako široke kao u slučaju političara (vidi Pedersen i Baadsgaard, citiran gore, tačka 80; Thoma protiv Luksemburga, br. 38432/97, tačka 47, ESLJP 2001-III; i Janowski, citiran gore, tačka 33). Međutim, Sud napominje da se mora smatrati da je M.S., time što se prijavila za mjesto direktora radija, te također imajući u vidu javni interes u pogledu informacija sadržanih u pismu (vidi tačku 94. gore u tekstu), neizbježno i svjesno stupila u javnu sferu i izložila se pomnom praćenju njenih postupaka. Apelacioni sud BD je također prihvatio da je M.S. javni službenik i da se mjesto direktora radija smatra mjestom od posebnog javnog interesa (vidi tačku 22. gore u tekstu). U takvim okolnostima, Sud smatra da granice prihvatljive kritike stoga moraju biti šire nego u slučaju običnog profesionalnog djelatnika (vidi, mutatis mutandis, Björk Eiðsdóttir, citiran gore, tačka 68, i Erla Hlynsdόttir protiv Islanda, br. 43380/10, tačka 65, 10.07.2012).
 2. Kako je gore navedeno (vidi tačku 96. gore u tekstu), četiri sporne tvrdnje sadrže navode o nepravilnostima koje je M.S. počinila na radnom mjestu, te o komentaru u novinama čiji je navodno ona autor, a koji pokazuje prezir prema drugim etničkim i religijskim segmentima bosanskog društva.                   

β) Sadržaj, forma i posljedice informacija dostavljenih vlastima

 1. Za ocjenu u ovom dijelu značajan faktor predstavlja jezička formulacija koju su aplikanti koristili u spornom pismu. U vezi s tim, Sud napominje da aplikanti u pismu nisu eksplicitno rekli da je dio informacija koje su oni prenijeli organima vlasti došao iz drugih izvora (zaposleni na radio stanici) (vidi Thoma, citiran gore, tačka 64, and Thorgeir Thorgeirson protiv Islanda, 25.06.992, tačka 65, Serija A br. 239), bez da postoji bilo kakva obaveza da oni identificiraju te izvore (vidi Albert-Engelmann- Gesellschaft mbH, citiran gore, tačka 32). Aplikanti su započeli svoje pismo riječima „prema našim informacijama“, ali nisu jasno naznačili da postupaju kao glasnici. Stoga su se implicitno predstavili kao neko ko ima direktan pristup tim informacijama (vidi Verdens Gang i Aase protiv Norveške (dec.), br. 45710/99, ESLJP 2001-X; uporedi Thoma, citiran gore, tačka 64). U takvim okolnostima, oni su preuzeli odgovornost za tvrdnje sadržane u njihovom pismu.
 2. Slična razmatranja primjenjuju se i na navod da je M.S. u svom uredu prekrila državni grb Bosne i Hercegovine grbom Republike Srpske, što je, kako je utvrđeno u postupku po tužbi za klevetu, bilo zasnovano na glasinama (vidi tačku 25. gore u tekstu) (vidi Tønsbergs Blad A.S. i Haukom, citiran gore, tačka 95). Sud će se na ovo pitanje vratiti kasnije u svojoj analizi dužnosti aplikanata da provjere vjerodostojnost spornih informacija.
 3. Drugi važan faktor jeste da li je svrha spornih tvrdnji bila prvenstveno da se optuži M.S. ili da se obavijeste nadležni državni dužnosnci o ponašanju koje se njima učinilo neprimjereno ili nezakonito (vidi Zakharov, citiran gore, tačka 26). U kontekstualnom razmatranju spornog pisma kao cjeline, Sud mora izvršiti vlastitu ocjenu spornih tvrdnji (vidi Nikowitz i Verlagsgruppe News GmbH protiv Austrije 5266/03, tačke 25-26, 22.02.2007).
 4. Aplikanti su tvrdili da je njihova namjera bila da obavijeste nadležne organe vlasti o određnim nepravilnostima i da ih navedu da ispitaju i provjere navode iz pisma (vidi tačke 17. i 53. u tekstu gore). Sud međutim primjećuje da sporno pismo ne sadrži bilo kakav „zahtjev“ da se navodi ispitaju i Iako su aplikanti izrazli svoje očekivanje da će „pismo naići na odgovarajuću reakciju“ (vidi tačku 11. gore u testu), neizvjesno je da li se taj izraz odnosio na ispitivanje i provjeru činjeničnih navoda o M.S. U svkom slučaju, Sud ne može a da ne primijeti izjavu aplikanata u pismu da „na tu funkciju [direktora radija] treba imenovati Bošnjaka“ (vidi tačku 11. gore u testu).
 5. U pogledu posljedica navedenih optužbi koje su prenesene vlastima, Sud smatra da ne može biti sumnje, kada se razmatra kumulativno i u specifičnom kontekstu u kojem su navodi izneseni (vidi tačku 59. gore u tekstu), da se ponašanje koje se pripisuje M.S. trebalo smatrati naročito neprimjerenim s moralnog i društvenog stanovišta. Ti navodi su prikazali M.S. u veoma negativnom svjetlu i trebali su je predstaviti kao osobu koja nema poštovanja i koja pokazuje prezir u svojim stavovima i osjećajima o muslimanima i etničkim Bošnajcima. Domaći sudovi su smatrali da te tvrdnje sadrže klevetničke optužbe koje su naštetile ugledu M.S. (vidi tačku 28. gore u tekstu). Sud ne vidi ni jedan razlog da utvdi drugačije. Dapače, priroda optužbi bila je takva da je ozbiljno dovela u pitanje podobnost M.S. ne samo za mjesto direktora radija BD za koje se prijavila, nego također i za funkciju urednice zabavnog programa radija BD, multietničke javne radio stanice.
 6. To što su ovi navodi dostavljeni ograničenom broju državnih dužnosnika putem privatne prepiske, nije eliminiralo njihov potencijalno štetan učinak na buduću karijeru M.S. kao državnog službenika, kao i na njenu profesionalnu reputaciju kao novinara. Vlada je tvrdila da je sporno pismo poslužilo „kao sredstvo političkog pritiska“ koje je spriječilo komisiju za izbor da imenuje bilo kojeg kandidata za tu poziciju. Ne izvlačeći bilo kakve zaključke o tome da li su sporne tvrdnje iz pisma odigrale bilo kakvu ulogu u proceduri selekcije koja je u to vrijeme bila u toku, Sud primjećuje da M.S. nije imenovana na poziciju direktora radija BD.
 7. Konačno, Sud napominje da su uvredljive optužbe aplikanata o M.S. procurile u štampu. Svaki zaključak o tome kako je sporno pismo u predmetnom slučaju dospjelo u medije, opasno bi se približio spekulaciji. Bez obzira na to kako je pismo dospjelo u medije, razumljivo je da je njegovo objavljivanje otvorilo mogućnost za javnu debatu i povećalo štetu nanesenu profesionalnom dostojanstvu i ugledu M.S. 

γ) Vjerodostojnost otkrivenih informacija

 1. Drugi, i po mišljenju Suda, najvažniji faktor relevantan za uspostavu balansa u ovom slučaju jeste vjerodostojnost informacija koje su prenesene organima vlasti.
 2. Sud se poziva na svoje utvrđenje da aktivnosti aplikanata koji su vršili funkciju društvene kontrole opravdavaju sličnu zaštitu prema Konvenciji poput one koja pripada štampi (vidi tačku 87. gore u tekstu). U kontekstu slobode štampe, Sud je utvrdio da su potrebni naročiti razlozi da bi mediji bili oslobođeni njihove redovne obaveze da provjeravaju činjenične izjave kojima se vrijeđaju privatne osobe. Da li postoje takvi razlozi ovisi posebno o prirodi i stupnju uvrede o kojoj je riječ, te o mjeri u kojoj mediji mogu razumno svoje izvore smatrati pouzdanim u pogledu tih navoda (vidi, među ostalim izvorima, Bladet Tromsø i Stensaas, tačka 66; Pedersen i Baadsgaard, tačka 78, i Björk Eiðsdóttir, tačka 70, svi citirani gore). Ovi faktori, pak, zahtijevaju razmatranje drugih elemenata poput toga da li su novine izvršile razumnu količinu istraživanja prije objavljivanja (vidi Prager i Oberschlick protiv Austrije, 26.04.1995, tačka 37, Serija A br. 313), da li su novine prezentirale priču na razumno izbalansiran način (vidi Bergens Tidende i drugi protiv Norveške, br. 26132/95, tačka 57, ESLJP 2000-IV), te da li su novine dale oklevetanim osobama priliku da se brane (ibid., tačka 58).
 3. Slično kao novine, Sud smatra da je i aplikante u predmetnom slučaju obavezivao zahtjev da provjere istinitost navoda protiv M.S. Ovaj zahtjev sadržan je u Etičkom kodeksu i kodeksu ponašanja za NVO (vidi tačke 46. i 86. gore u tekstu) i treba ga posmatrati u kontekstu „odgovornosti“ u radu NVO (vidi tačku 45. gore u tekstu). To što su sporni navodi preneseni državnim organima putem privatne korespondencije, mada predstavlja važan faktor koji treba uzeti u obzir, nije dalo potpuno neograničenu slobodu aplikantima da prenose neprovjerene klevete. Dužnost organa vlasti da provjeravaju takve navode ne može se smatrati uobičajenom obavezom da se provjere činjenični navodi koji su uvredljivi, čak i za javne službenike. Činjenica da su aplikanti doživljavani (vidi tačku 16 gore u tekstu) – i da su, zaista, i postupali kao predstavnici interesa određenih segmenata stanovništva BD – činila je još većom njihovu dužnost da provjere tačnost informacija prije nego što ih prenesu vlastima. Sud će analizirati da li su se aplikanti pridržavali te obaveze u pogledu svakog od spornih navoda. Da li je u tu svrhu uložen razuman napor, mora se utvrditi u svjetlu situacije koja je vladala u vrijeme kada je pismo pripremljeno, a ne koristeći prednost naknadnog iskustva (vidjeti, mutatis mutandis, Stankiewicz i drugi, citiran gore, tačka 72).
 4. Informacije koje su aplikanti prenijeli organima vlasti, s obzirom na njihov izvor, bile su dvojake: 1) informacije koje su aplikanti dobili od zaposlenih na radio stanici i 2) informacije dobijene na drugi način.
 5. Informacije pod 1) odnosile su se na činjenične navode u vezi sa uklanjanjem kalendara vjerskih obreda za vrijeme mjeseca Ramazana sa zida u prostorijama radija i navodnom zabranom emitiranja sevdalinki. Domaći sudovi su utvrdili da su R.S. i O.S. (oboje zaposleni na radio stanici) razgovarali o ta dva pitanja sa O.H., članom i pravnim zastupnikom prvog aplikanta u predmetu. Međutim, sudovi su smatrali da kazivanje zaposlenika nije tačno preneseno u pismu aplikanata. I R.S. i O.S. su potvrdili da je M.S. uklonila kalendar sa rasporedom vjerskih obreda u toku Ramazana sa zida u prostorijama radija. Međutim, oni nisu potvrdili dio izjave aplikanata da je M.S. pri tome „demonstrativno kidala [kalendar]“. Nadalje, O.S. je potvrdio da se žalio prvom aplikantu da je M.S. tražila od njega objašnjenje zašto je sevdalinka emitirana u vrijeme koje je u programskoj šemi bilo određeno za drugu vrstu muzike. Međutim, ništa ne ukazuje da je O.S. rekao da je M.S. „zabranila emitiranje sevdalinki uz tvrdnju da ta vrsta pjesme nema nikakve kulturne ni muzičke vrijednosti“.
 6. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je smatrao da „je ono što je preneseno apelantima i ono što je u pismu na osnovu toga napisano očigledno u nesaglasnosti...“ (vidi tačku 33. gore u tekstu). Iako određeni stupanj hiperbole i pretjerivanja treba tolerirati, pa čak i očekivati, kada je riječ o izvještavanju NVO (vidi Steel i Morris, citiran gore, tačka 90), ova nesaglasnost nije bila trivijalna, već je dodatno opteretila iskaz koji su dali zaposlenici, čime je pogoršana predodžba o M.S kao nekome ko omalovažava kulturni i etnički identitet Bošnjaka i muslimana. Sud naglašava da su aplikanti, kao nevladine organizacije čiji su članovi uživali ugled u društvu (vidi tačku 59. u tekstu gore), bili dužni tačno prezentirati iskaze zaposlenika, što je važan element za razvoj i održavanje međusobnog povjerenja, kao i za predodžbu o njima kao kompetentnim i odgovornim učesnicima u javnom životu. Nadalje, sporne tvrdnje su predstavljene kao činjenični navodi, a ne kao vrijednosni sudovi. Domaći sudovi su zaključili da tu nesaglasnost treba pripisati aplikantima, a ovi nisu podnijeli nikakav dokaz koji bi mogao dovesti u sumnju takav zaključak.
 7. Informacije pod 2) gore u tekstu ticale su se optužbi da je M.S. prekrila grb Bosne i Hercegovine grbom Republike Srpske i da je u lokalnim novinama izjavila da „muslimani nisu narod, da nemaju kulturu i da se, prema tome, uništavanje džamija ne može smatrati uništavanjem kulturnih spomenika."
 8. Kada je riječ o navodnom „incidentu“ u vezi s grbom, domaći sudovi su utvrdili da je o tome razgovarano na sastanku aplikanata održanom prije sastavljanja pisma. Na tom sastanku je S.C., zastupnik drugog aplikanta u ovom predmetu, potvrdio da je čuo da se o tom navodnom incidentu govori u gradu (vidi tačku 25. gore u tekstu). Aplikanti nisu pružili, kako u postupku po tužbi za klevetu, tako ni u postupku pred Sudom, bilo kakav dokaz da su poduzeli bilo šta kako bi provjerili istinitost te glasine prije nego što su je prenijeli vlastima. Na osnovu usmenog iskaza troje zaposlenika radija na suđenju, domaći sudovi su utvrdili netačnost te informacije (vidi tačku 27. gore u tekstu).
 9. Što je još važnije, navod aplikanata da je M.S. autor spornog novinskog članka bio je zasnovan na nagađanju „istaknutog člana [jedne od organizacija - aplikanata] ...“ (vidi tačke 25. i 26. gore u tekstu). Iako je izjava koju su je prenijeli aplikanti zaista iznesena u članku o kojem je riječ, domaći sudovi su utvrdili da M.S. nije bila njen autor. Sud smatra da provjera te činjenice prije nego što je saopćena ne bi zahtijevala naročit napor od strane aplikanata. Identitet autora te izjave mogao se lako utvrditi i aplikanti su za to trebali izvršiti jednostavnu provjeru. Unatoč ozbiljnosti njihovih optužbi protiv M.S., aplikanti su tu tvrdnju dali neosnovano, bez bilo kakvog pokušaja da prije iznošenja provjere vjerodostojnost svog navoda. Sud naglašava da što je optužba ozbiljnija, to je veća revnost potrebna prije nego što se o njoj obavijeste relevantni organi vlasti (vidi Pedersen i Baadsgaard, citiran gore, tačke 80. i 87). Aplikanti su također propustili obavijestiti primatelje pisma o njegovoj netačnosti nakon što su otkrili da M.S. nije autor sporne izjave (vidi tačku 26. gore u tekstu). Oni nisu naveli razlog za taj propust.
 10.  Osim toga, a u kontekstu naročitih okolnosti ovog predmeta, Sud primjećuje da M.S. nije pružena šansa da komentira navode koje su aplikanti namjeravali iznijeti državnim organima (vidi Bergens Tidende i drugi, citiran gore, tačka 58). Nije pružen nikakav argument da bi takav pokušaj bio nemoguć ili neprimjeren u datim okolnostima.
 11. Apelacioni sud BD smatrao je da aplikanti „nisu dokazali istinitost [tih navoda] ... za koje su znali ili morali znati da nisu istiniti“ (vidi tačke 27. i 28. gore u tekstu). Ustavni sud je dalje dodao da su se ti navodi odnosili na „nesporno neistinite činjenice“ i da aplikanti „nisu uložili razumne napore da prethodno provjere iznesene činjenice, nego su takve činjenice i iznijeli.“ (vidi tačku 33. gore u tekstu). Sud ne nalazi razloga da odstupi od tog utvrđenja. On prema tome zaključuje da aplikanti nisu imali dovoljan činjenični osnov za sporne navode o M.S. iznesene u njihovom pismu. 

δ) Težina sankcije

 1. Posljednji element koji treba uzeti u razmatranje jeste težina sankcije koja je izrečena aplikantima. U vezi s tim Sud ponavlja da priroda i težina izrečene kazne predstavljaju faktore koje je potrebno uzeti u obzir prilikom ocjene proporcionalnosti uplitanja (vidjeti Sürek protiv Turske (br. 1) [GC], br. 26682/95, tačka 64, ESLJP 1999-IV; Ceylan protiv Turske [GC], br. 23556/94, tačka 37, ESLJP 1999-IV; Chauvy i drugi protiv Francuske, br. 64915/01, tačka 78, ESLJP 2004-VI; i Tammer protiv Estonije, br. 41205/98, tačka 69, ESLJP 2001-I).
 2. Sud zapaža da je Apelacioni sud BD izdao dvije naredbe protiv aplikanata: da obavijeste vlasti da povlače pismo (nardeba o povlačenju pisma), a ako to ne učine, da moraju platiti 1.280 eura solidarno na ime nematerijalne štete (naredba o plaćanju odštete), te je naređeno da o svom trošku objave presudu na radiju i televiziji BD i u dvoje novina (naredba o objavljivanju) (vidi tačku 29. gore u tekstu). Vijeće je „imalo u vidu dosuđivanje odštete protiv aplikanata u kontekstu parničnog postupka, i nije našlo da je ona nesrazmjerna“ (vidi tačku 35. presude vijeća).
 3. Sud ne smatra da naredba kojom se od aplikanata traži da povuku pismo u roku od petnaest dana ili da u suprotnom plate odštetu pokreće bilo koje pitanje prema Konvenciji. Tek nakon isteka roka koji je postavio Apelacioni sud BD domaći sudovi su počeli poduzimati mjere na izvršenju naredbe o plaćanju odštete. Sud je, nadalje, uvjeren da iznos odštete koji je naređeno da aplikanti plate, sam po sebi, nije bio nesrazmjeran. Prema tome, nije od značaja to što je prilikom određivanja ovog iznosa Apelacioni sud BD uzeo u obzir objavljivanje spornog pisma u medijima iako se nije pozvao na tu činjenicu prilikom utvrđivanja odgovornosti aplikanata za klevetu (vidi tačke 29. i 60. gore u tekstu). Slična razmatranja primjenjuju  se na narebu o objsvljivanju.

ε) Zaključak 

 1. S obzirom na navedeno, Sud ne uviđa jake razloge koji bi nalagali da utvrđenje domaćih sudova zamijeni svojim i da ukine balans koji su oni uspostavili (vidi Von Hannover (br. 2), citiran gore, tačka 107, i Perinçek, citiran gore, § 198). Vijeće je uvjereno da je sporno uplitanje potkrijepljeno relevantnim i dostatnim razlozima, te da su vlasti tužene države uspostavile pravičnu ravnotežu između interesa aplikanata u pogledu slobode govora, s jedne strane, i interesa M.S. u pogledu zaštite njenog ugleda, s druge strane, postupajući u okviru svoga polja slobodne procjene (vidi Tammer, citiran gore, tačka 60, i Pedersen i Baadsgaard, citiran gore, tačka 68).
 2. Prema tome, nije došlo do povrede člana 10. Konvencije.

 

IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD

Utvrđuje, sa jedanaest glasova prema šest, da nije došlo do  povrede člana 10. Konvencije.

Presuda sačinjena na engleskom i francuskom jeziku, i izrečena na javnom ročištu u Zgradi ljudskih prava u Strasbourgu, dana 27.06.2017. godine.

Søren Prebensen                                                                  András Sajó

zamjenik registrara                                                                    predsjednik

 

U skladu sa članom 45. stav 2. Konvencije i pravilom 74. stav 2. Pravila Suda, sljedeća izdvojena mišljenja priložena su uz ovu presudu:

 • Zajedničko izdvojeno mišljenje sudija Sajó, Karakaş, Motoc i Mits;
 • Izdvojeno mišljenje sudije Vehabovića;
 • Izdvojeno mišljenje sudije Kūrisa.

 

A.S. S.C.P.

 

ZAJEDNIČKO IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJA SAJÓ, KARAKAŞ, MOTOC I MITS

Na našu žalost, ne slažemo se sa većinom članova i smatramo da je došlo do povrede člana 10. u predmetnom slučaju. O ovom predmetu se ne može odlučivati na osnovu općih načela koja se primjenjuju u oblasti slobode štampe, a aplikanti se ne mogu smatrati odgovornima što su nepoznate osobe objavile njihovo pismo.

Slučaj je potrebno staviti u odgovarajući okvir: nakon što je primila veliki broj informacija od zaposlenika javnog radija Distrikta Brčko (BD), jedna NVO je poslala pismo adresirano isključivo na najviše organe vlasti BD (međunarodnom supervizoru, predsjedniku Skupštine i gradonačelniku). U pismu je navedenim organima skrenuta pažnja na nepodobnost M.S., kandidata za mjesto direktora radija BD, za tu poziciju i od njih zatraženo da poduzmu odgovarajuće korake. Rezultat je bio taj da je NVO morala platiti odštetu M.S. i povući pismo koje je uputila organima vlasti.

Mi smo saglasni da je ovaj predmet osjetljiv (vidjeti izdvojeno mišljenje sudije Vehabovića). Također smo saglasni da aplikanti ne ispunjavaju kriterije za zviždače, niti je u ovom predmetu potrebno definirati ko su oni. Međutim, barem kada je riječ o pitanjima o kojima su ih obavijestili zaposlenici javnog radija BD koji su došli da razgovaraju o ponašanju M.S. na radnom mjestu (vidi tačku 24. presude), NVO je postupala kao kvazi- zviždač. Ovo je važan aspekt predmeta koji se ne smije zanemariti.

Nadalje, Ustavni sud Bosne i Hercegovine slijedio je praksu Suda u vezi sa žalbama protiv javnih službenika, a Veliko vijeće također prihvata da postoji niz sličnosti s tim tipom predmeta (vidi tačke 82.-84. presude). Zaista postoje sličnosti: iznesene su pritužbe (izražena zabrinutost) u privatnom pismu upućenom relevantnim organima vlasti o neprimjerenom ponašanju javnog službenika (kandidata za javnu funkciju). Važna posljedica, kao što je istaknuto u stavu 23. presude Zakharov protiv Rusije, jeste da se zahtjevi zaštite iz člana 10. „moraju cijeniti ne u vezi sa interesima slobode štampe ili otvorene rasprave o stvarima od javnog interesa, nego u odnosu na pravo aplikanta da prijavi nepravilnosti u ponašanju državnih službenika organu koji je nadležan za takve pritužbe“.

Postupanje u fukciji kvazi-zviždača i prijavljivanje navodno neprimjerenog ponašanja navedenim organima vlasti u privatnom pismu zahtijeva primjenu subjektivnijeg i blažeg pristupa nego u potpuno drugačijim činjeničnim situacijama (vidi tačku 82. presude).

S obzirom na takav kontekst smatramo neopravdanim da se ocjenjuje istinitost navoda sadržanih u privatnom pismu sa istom krutošću kao da su oni izneseni u članku koji su aplikanti objavili u štampi. U pogledu tri navoda (kalendar, grb i sevdalinka), koliko se može utvrditi iz materijala u spisu predmeta, postojanje činjeničnog osnova potvrdila je ili sama M.S. (vidi tačku 15. presude), ili domaći sud (vidi tačke 24. i 26. presude). Tačno je da je izjavu u NIN-u, časopisu koji se objavljuje u Srbiji i koji u to vrijeme nije bio dostupan u Bosni i Hercegovini, iako se pokazalo da ona postoji, dala druga osoba, a ne M.S. I pored toga, ova činjenica se ne može cijeniti izolirano i zanemarujući kontekst u kojem je prezentirana.

Riječi u pismu „prema našim informacijama“ i „nadamo se da će naše pismo naići na vašu odgovarajuću reakciju“ ukazuju da aplikanti nisu autori tih informacija i da su ih organi vlasti trebali provjeriti umjesto da smatraju aplikante odgovornima. Ne slažemo se da su samo aplikanti, jedna NVO koja je upozorila organe vlasti, imali obavezu da provjere istinitost informacija (vidi tačku 109. presude). Obavezu da provjere informaciju ima svaki organ vlasti koji primi takav navod; štoviše, to implicira sam tekst pisma. S obzirom na navedeno, zaključujemo da su četiri sporne tvrdnje imale činjenični osnov koji je bio dovoljan u kontekstu ovog predmeta.

Većina je smatrala posebno važnima, te ih i primijenila, načela koja su razvijena u oblasti slobode štampe, odnosno, da li su novine u razumnoj mjeri izvršile istraživanje prije objavljivanja; da li su prezentirale priču na razumno izbalansiran način; te da li su oklevetanim osobama dale priliku da se brane (vidi tačku 108. presude). Kao što je utvrđeno u citiranoj presudi u predmetu Zakharov, ova načela nisu primjenjiva u predmetnom slučaju jer ona zanemaruju i iskrivljuju činjenični okvir predmeta. Ovo ilustrira, na primjer, neprikladnost zahtjeva da se M.S. pruži prilika da komentira privatno pismo (vidi tačku 116. presude), kao i obaveze da se povuče pismo (vidi tačku 119. presude) čiji je cilj bio da skrene pažnju nadležnih organa vlasti na nepodobnost M.S. za relevantnu poziciju na javnom radiju BD i od njih zatraži odgovarajuća reakcija.

Važno je napomenuti da se aplikanti ne mogu smatrati odgovornima za činjenicu da je pismo objavljeno u tri dnevna lista i na taj način postalo dostupno javnosti. Nema dokaza u materijalima u spisu predmeta da su aplikanti bili odgovorni za objavljivanje pisma. Iako većina priznaje tu činjenicu, oni ipak zaključuju da je objavljivanje otvorilo mogućnost javne debate i na taj način povećalo štetu koja je nanesena dignitetu i profesionalnom ugledu M.S. (vidi tačku 106. presude). Ovaj zaključak implicitno upućuje na odluku protiv aplikanata.

U zaključku smatramo da je većina slijedila put koji nije potkrijepljen predmetnim činjenicama i dokazima. Postoji snažan element u ovom predmetu u vezi sa pravom građana da obavijeste organe vlasti o nepravilnostima od strane javnih dužnosnika (ili onih koji će to postati) što je povezano s konceptom vladavine zakona, te je tako trebalo i odlučiti. Prema tome, zaključujemo da razlozi koje su naveli domaći sudovi nisu bili „relevantni i dovoljni“  (vidi,  na  primjer,  Sofranschi  protiv  Moldovije,  br. 34690/05, tačka 34, 21.12.2010.) kako bi opravdali uplitanje u slobodu izražavanja aplikanata.

 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE VEHABOVIĆA

Žao mi je što se ne mogu složiti s mišljenjem većine da je presuda Apelacionog suda kojom su aplikanti proglašeni odgovornima za klevetu, a što je potvrdio i Ustavni sud, bila u skladu sa članom 10. Konvencije. Mišljenja sam da nije tako i da je stoga došlo do povrede prava aplikanata iz tog člana na mišljenje i primanje i prenošenje informacija i ideja.

„Dana 1. maja 1992. Muslimanima i Hrvatima je preko radija naređeno da predaju svoje oružje. Od 1. maja 1992. srpske snage, sastavljene od vojnika i pripadnika paravojnih i policijskih snaga, razmještaju se po gradu. Srpska ofanziva je bila usmjerena na nesrpsko stanovništvo Brčkog.  Iz jedne gradske četvrti za drugom, organizovana je evakuacija stanovnika Brčkog u sabirne centre gdje su Srbi razdvajani od Muslimana i Hrvata“. Ovaj izvadak iz presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju („MKSJ“) protiv Gorana Jelisića, pod nadimkom „Adolf“ (vidi Tužiteljstvo protiv Gorana Jelisića, IT-95-10-T, 14.12.1999), baca svjetlo na prvi dan vojne okupacije Brčkog kako ga je opisao MKSJ. Emitiranje na javnom radiju igralo je malu, ali ključnu ulogu u ranim danima rata u Bosni i Hercegovini.

Osam godina nakon završetka strašnih događaja u Brčkom, aplikanti su napisali pismo najvišim organima vlasti Distrikta Brčko (BD), odnosno međunarodnom supervizoru za BD, predsjedniku Skupštine BD i gradonačelniku BD, dok je još bio u toku postupak za imenovanje direktora multietničke javne radio stanice BD. Oni su u pismu izrazili svoju zabrinutost u vezi sa procedurom imenovanja direktora te javne radio stanice. Kritizirali su vlasti zbog zanemarivanja načela proporcionalne zastupljenosti etničkih zajednica u javnom radio servisu BD koja je propisana Statutom BD. Taj Statut je najviši akt BD. Član 20. stav 1. propisuje da „zapošljavanje u javnom sektoru Distrikta ... odražava sastav stanovništva.“

Ubrzo nakon toga, pismo je objavljeno u tri različita dnevna lista.

Odmah nakon dostavljanja pisma na adrese tri organa vlasti (kako izgleda, prije objavljivanja pisma u medijima – vidi tačku 15. presude), M.S. (kandidat za mjesto direktora spomenut u pismu) pokrenula je protiv aplikanata parnični postupak zbog klevete. Prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtjev i zaključio da aplikanti nisu mogli biti odgovorni za navodnu klevetu jer nisu oni objavili pismo u medijima. Međutim, Apelacioni sud je ukinuo tu presudu i utvrdio da su aplikanti odgovorni za klevetu. Tu  presudu je potvrdio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Ne slažem se sa zaključkom većine koja nije utvrdila povredu člana 10. Konvencije.

Konvencije iz sljedećih razloga: 

1. Pismo koje su aplikanti napisali bilo je upućeno najvišim organima vlasti BD kao povjerljivo pismo uz posebnu instrukciju da su samo osobe kojima je pismo adresirano ovlaštene da ga otvore i pročitaju (na ruke).

Pismo treba smatrati povjerljivom prepiskom između aplikanata i organa vlasti (čiji su predstavnici osobe na koje je pismo adresirano) nadležnih da se bave njegovim sadržajem. Svi naknadni događaji, kao što je objavljivanje pisma i njegov sadržaj, ni na koji način nisu bili povezani sa aplikantima.

2. Širenje pisma u javnosti ne može se pripisati aplikantima.

Potpuno sam svjestan da čak i prilikom prijavljivanja određenih stvari, poput kršenja dužnosti od strane državnih službenika, ili prijavljivanja krivičnog djela, aplikant u određenim okolnostima može biti odgovoran za napisane riječi, ali potrebno je napraviti razliku između jasne namjere da se neko lažno prijavi, odnosno krivičnog djela, i nastojanja da se nadležnim organima dostave dodatne informacije kako bi se oni pozabavili takvim navodima.

U mnogim zemljama postoje javne kampanje da se prijave slučajevi korupcije. Mnoge prijave su zasnovane na netačnim činjenicama ili neprimjerenim vrijednosnim sudovima, ali takve prijave se ne mogu  porediti sa pismom koje, ako se otkrije medijima, može pošiljaoca pisma učiniti odgovornim za klevetu. Mora se povući jasna granica između povjerljive ili privatne komunikacije i širenja informacija. Po mome mišljenju, pošiljalac povjerljivog (pa čak i privatnog) pisma ne može biti odgovoran za klevetu ni u slučaju da to pismo, bez učešća pošiljaoca, treća strana otkrije medijima, čak i ako ono sadrži potpuno netačne činjenice.

Moje viđenje je da se u situacijama poput ove postupak za klevetu može pokrenuti samo ako aplikant prenese i otkrije široj javnosti  sadržaj privatnog pisma (vidi Gąsior protiv Poljske, br. 34472/07, 21.02.2012. godine, u kojem je aplikant poslao privatno pismo poljskoj televiziji, a bilo je jasno da TV stanica nije tijelo nadležno za prikupljanje i obradu dodatnih informacija kako bi se ispitali navodi aplikanta).

Širenje informacija predstavlja važan dio člana 10. Konvencije. U ovom slučaju, moje razumijevanje člana 10, stava 2, a posebno formulacije „radi zaštite ugleda ili prava drugih, radi sprečavanja odavanja povjerljivih informacija“ jeste da povjerljiva komunikacija između građana i različitih državnih organa nadležnih za bavljenje raznim vrstama pritužbi, ne može biti predmet bilo kakvog kažnjavanja ili ograničavanja, osim u slučaju kada se ta komunikacija otkrije javnosti. Tada povjerljivi sadržaj komunikacije automatski postaje javan i podložan ograničenjima propisanim u članu 10.  U predmetnom slučaju, jedini koji su odgovorni jesu oni koji su raširili lažne informacije. Oni bi trebali biti odgovorni za klevetu, a ne aplikanti.

O ovom konkretnom pitanju prvostepeni sud je iznio sljedeće zapažanje:

„Iz pisama koje su tuženi uputili, sud je utvrdio da su pisma upućena na ruke gradonačelniku, predsjedniku Skupštine i supervizoru za Brčko  Distrikt ... da pisma nisu dostavljena sredstvima javnog informisanja ... Cilj ovih pisama je bio da se nosioci vlasti upoznaju sa ovim informacijama, da ih provjere, te da na osnovu provjerenih informacija donesu određene zaključke, a ne da neprovjerene informacije objave u javnosti“

Uvidom u članke objavljene u medijima, sud zaključuje da „da nijedan od članaka nije objavljen od strane tuženih [aplikanata]“ (vidi tačku 18. presude).

Apelacioni sud je ukinuo tu presudu i zaključio da nije „relevantno što aplikanti nisu objavili pismo

Ustavni sud je prihvatio činjenice koje je niži sud utvrdio o pitanju širenja pisma u javnosti.

3. Pismo je dostavljeno organima nadležnim za završetak procedure imenovanja direktora lokalne javne radio stanice. Vlasti BD su jedina tijela ovlaštena da se bave navodima i da po potrebi poduzimaju dalje mjere na provođenju interne istrage kako bi osigurale transparentan proces odabira najboljih kandidata za mjesto o kojem je riječ, što je od posebnog značaja u jednoj multietničkoj sredini kakva je BD.

Smatram da je u okolnostima predmetnog slučaja, činjenica da su aplikanti uputili svoju žalbu putem povjerljivog pisma državnim dužnosnicima nadležnim da ispitaju to pitanje od krucijalne važnosti za ocjenu Suda o proporcionalnosti uplitanja (uporedi Janowski protiv Poljske [GC], br. 25716/94, tačka 34, ESLJP 1999-I, i Raichinov protiv Bugarske, br. 47579/99, tačka 48, 20.04.2006). Opći cilj pisma aplikanata bio je da skrenu pažnju vlasti na određene nepravilnosti u procesu selekcije za imenovanje direktora multietničke javne radio stanice. Da zaključim, smatram da su se izjave u pismu odnosile na pitanje od javnog interesa za tu lokalnu zajednicu.

U tački 100. presude većina zaključuje da „za ocjenu u ovom dijelu značajan faktor predstavlja jezička formulacija koju su aplikanti koristili u spornom pismu. U vezi s tim, Sud napominje da aplikanti nisu eksplicitno rekli u pismu da je dio informacija koje su oni prenijeli organima vlasti došao iz drugih izvora“. Ovo nije tačno.

Aplikanti nikad nisu tvrdili da su informacije sadžane u pismu tačne, nego su pozvali nadležne organe da ispitaju navode koji su u njemu izneseni. U tome pismu, u kojem su izrazili svoju zabrinutost i naveli određene činjenične izjave o jednom od kandidata za mjesto direktora javne radio stanice BD, aplikanti su eksplicitno upozorili da informacije sadržane u pismu nisu bile provjerene, koristeći izraze „nezvanične informacije“ i „prema našim informacijama“ ali njihov glavni cilj nije bio, kako ja shvaćam sadržaj pisma, da uvrijede gđu M.S. već da skrenu pažnju na činjenicu da su Bošnjaci i Hrvati nedovoljno zastupljeni u procesu selekcije, suprotno obavezi propisanoj u Statutu BD.

U tački 95. većina umanjuje ulogu organa vlasti kojima su se aplikanti obratili, zaključujući da oni nisu imali neposrednu nadležnost u procesu imenovanja direktora radija.

Sva tri organa vlasti kojima je pismo upućeno nadležni su i dužni poduzimati sve potrebne mjere kako bi ispunili obavezu iz člana 20. stav 1. Statuta  BD  i  osigurati   da   „zapošljavanje   u   javnom   sektoru   Distrikta odražava sastav stanovništva“.

U svom obrazloženju većina se fokusira na samo jedan dio pisma u vezi s navodom protiv gđe M.S. i zaključuje da ova tri organa vlasti nemaju nikakvu ulogu u procesu selekcije, zanemarujući činjenicu da je BD osnivač javne radio stanice, te da su najviši organi vlasti u BD oni kojima je pismo upućeno.

Prema Statutu Javnog preduzeća Radio Brčko (član 8, stavovi 3. i 4., osnivač radio preduzeća je Brčko distrikt BiH a Skupština Brčko distrikta zastupa osnivača Radija Brčko. Članom 27. stav 1. propisano je da načelnik (u to vrijeme gradonačelnik BD) imenuje članove upravnog odbora javne radio stanice.

Ova tri organa vlasti jedina su tijela nadležna za pitanja sastava (ili neadekvatne zastupljenosti) upravnog odbora i imenovanje direktora javnog radija. Nijedna druga institucija nije nadležna da se bavi navodima poput onih u predmetnom slučaju.

U tački 105. većina je zapravo prihvatila tvrdnju vlade da je sporno pismo poslužilo kao „sredstvo političkog pritiska“ koje je onemogućilo komisiju za izbor da imenuje bilo kojeg kandidata za tu poziciju“, što predstavlja „alternativne činjenice“ koje je vlada navela, a na koje se većina u velikoj mjeri oslonila. Suprotno vlastitom zaključku, presuda se jasno bavi ovim pitanjem u tački 35. U toj tački presude kaže se: „Prema zapisniku sa sastanka Upravnog odbora radija BD od 9.05.2003. godine, bila su dva kandidata za mjesto direktora radija, od kojih je jedan bila M.S. Upravni odbor je odlučio produžiti mandat vršitelja dužnosti direktora radija s obzirom na to da se „zbog političkog pritiska i ponavljanja glasanja“ nije mogla donijeti odluka u pogledu bilo kojeg kandidata.“ Kako izgleda,  glavni problem je bio „ponavljanje glasanja“, što znači da političke partije zastupljene u Skupštini BD i njihovi zastupnici u Upravnom odboru nisu mogli postići dogovor o izboru. Kako je objašnjeno u presudi, aplikanti su NVO, a ne politička partija koja može utjecati na proces glasanja. Stoga sadržaj pisma koji se odnosi na gđu M.S. ni na koji način nije mogao utjecati na proces njenog odabira za mjesto direktora. Ostaje nejasno zašto većina pridaje važnost stavu vlade o ovom pitanju umjesto zvaničnom zapisniku sa sastanka Upravnog odbora. U svakom slučaju većina je pogrešno protumačila zapisnik sa sastanka Upravnog odbora. Iako se većina distancira od rezoniranja vlade, primjećujući da M.S. „nije imenovana na mjesto direktora radija BD“ (vidi tačku 105), oni se ipak pozivaju na lažne informacije o pozadini slučaja koje je iznijela vlada. Pravo pitanje je zašto M.S. nije imenovana na mjesto direktora. „Zbog političkog pritiska i ponavljanja glasanja“, kako je zabilježeno u zapisniku sa sastanka Upravnog odbora. Može li se to pripisati NVO? Naravno da ne može. Oni nisu u poziciji da donose bilo kakve političke odluke.

Osim toga, većina je također pomiješala neke ključne informacije o kontekstu slučaja poput one u tački 94. u kojoj utvrđuju da su „[t]a pitanja bila u najmanju ruku od znatnog interesa za Bošnjake, koje predstavljaju aplikanti “ Ovo je veoma opasna opservacija. Aplikanti su NVO, a Medžlis je vjersko tijelo Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Čak i ako zastupaju muslimane i neke Bošnjake, svaka generalizacija je veoma opasna. Medžlis predstavlja pripadnike islamske vjere. Ostali aplikanti su NVO i jasno je da je njihova namjera kao NVO, da promoviraju određene kulturne vrijednosti i društvenu poziciju Bošnjaka ali opet, oni ne predstavljaju Bošnjake u političkom smislu kako to implicira većina u presudi. Kroz cijelu historiju postojali su mnogi primjeri ove vrste opasnog pojednostavljivanja.

U tački 115. presude navodi se: „Sud smatra da provjera te činjenice prije nego što je saopćena ne bi zahtijevala naročit napor od strane aplikanata.“ Istovremeno, većina nije mogla utvrditi koje novine su objavile pismo aplikanata, niti kojeg datuma je ono objavljeno; također nisu provjerili navodni intervju koji je gđa M.S. dala NIN-u. Većina ide čak i dalje od toga, zahtijevajući da u svim drugim sličnim slučajevima kada se osobe prijavljuju organima vlasti, aplikant mora osobi o kojoj je riječ dati priliku da komentira navode iznesene protiv nje. Bilo bi zanimljivo vidjeti, na primjer, da g. Assange, prije slanja informacija – ili prije njihovog objavljivanja– traži komentar od onih koji su predmet njegovih izvještaja.

Zaključak da nije došlo do povrede člana 10. zasnovan je na pojednostavljenom razumijevanju obima člana 10. Većina jednostavno zaključuje da ako su činjenice neistinite ovo će automatski voditi do utvrđenja o odgovornosti za klevetu bez obzira na druge važne faktore: prirodu informacija o kojima je riječ, kome su te informacije podnesene, u kojoj formi (povjerljivo ili javno pismo), od koga, i tako dalje.

Činjenica da se neki od navoda zasnovani na tim informacijama nakon istrage mogu pokazati neosnovanima ili netačnima ne može sama po sebi poništiti primjerenost komunikacije aplikanata sa vlastima. Ono što je svojstveno ovom slučaju jeste da sami aplikanti nisu iznosili bilo kakve određene ili konačne tvrdnje u pogledu činjenica. U smislu člana 6. Zakona o zaštiti od klevete iz 2003. godine, ne postoji ništa što su oni učinili što bi se objektivno moglo smatrati navođenjem laži.

Također bih naglasio da u ovakvim situacijama komunikaciju treba posmatrati u kontekstu. Potrebno je uzeti u obzir potrebu da se zaštiti ugled osobe, ali također i potrebu da se održi povjerenje u javnu upravu ohrabrivanjem učešća građana i bavljenjem njihovim zabrinutostima. Ljudi imaju pravo, u ostvarivanju svojih građanskih prava, skretati pažnju organa vlasti na relevantne informacije i, dapače, mogu to raditi izražavajući se na oštar način u pokušaju da uvjere organe vlasti da ispitaju te informacije kako bi osigurali zdravu upravu u javnim poslovima. Osoba ponekad može prekoračiti tu granicu, a kada se to dogodi, može biti potrebno ispitati proporcionalnost. U predmetnom slučaju pristup najviših domaćih sudova bio je kao da su aplikanti zaista otišli dalje nego što su trebali. Čak i kad bi to bio slučaj, sudovi su, po mom mišljenju, propustili provesti svrsishodno ispitivanje relevantnih suprotstavljenih interesa koji utiču na proporcionalnost uplitanja države u pravo na slobodu izražavanja iz člana 10. Konvencije.

Konačno, većina je također zanemarila činjenicu da je uspostavljena veoma čudna simbioza između pravosuđa i izvršne vlasti u BiH. Ovo se ogleda u prisustvu sudije iz Apelacionog suda BD – koji je bio direktno uključen u rješavanje ovog slučaja pred domaćim sudovima – u timu zastupnice vlade koji je predstavljao državu pred ovim Sudom na vijećanjima u ovom slučaju. To je bez presedana.

Umjesto zaključka, potrebno je razumjeti poruku da svaka izgovorena ili napisana riječ u bilo kojem obliku ili pred bilo kojim forumom nosi odgovornost. Za pravosuđe u Bosni i Hercegovini stvoreno je puno posla zbog uvrjedljivih riječi i poruka koje su uputile razne osobe, uglavnom političari i političke stranke. Korištenjem takvih riječi oni poriču ratne zločine i genocid, a svojim lažima vrijeđaju preživjele tragičnog rata u Bosni i Hercegovini. Oni lažno prikazuju istinu uprkos činjenicama koje je utvrdio MKSJ i domaći sudovi. Pozitivan aspekt ove presude je da ona otvara vrata kažnjavanju odgovornih za javno izgovorene ili napisane laži koje vrijeđaju druge, ali pitam se da li je to zaista bio cilj onih koji su napisali član 10. kako bi zaštitili slobodu izražavanja?

 

IZDVOJENO MIŠLJENJE SUDIJE KŪRISA

1. Često se kaže da iz teških slučajeva nastaje loše pravo. Ovaj predmet se ističe kao težak slučaj zahvaljujući jednoj ključnoj nepoznanici, naime: ko je objavio informacije (koje su se, ustvari, pokazale kao dezinformacije)? Jer, da one nisu raširene, vjerovatno ovaj predmet, gdje se centralno pitanje odnosilo na dostojanstvo i ugled osobe, M.S., koji su ukaljani zbog objavljivanja tih informacija u široj javnosti, a ne nekolicini osoba kojima su te informacije u početku bile upućene, nikad ne bi ni postojao. Većina, kao i Apelacioni sud Distrikta Brčko i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, činjenicu da su informacije o kojima je riječ objavljene, kao i nastalu štetu, pripisuje isključivo aplikantima.

Ne želim biti pogrešno shvaćen. Većina ni na koji način ne tvrdi  otvoreno da su aplikanti objavili informacije. Nasuprot tome, većina navodi da „odgovornost aplikanata za klevetu treba cijeniti samo u vezi sa njihovom privatnom prepiskom sa lokalnim organima vlasti, a ne u vezi sa objavljivanjem pisma u medijima ... ili na drugi način“ a presuda sadrži opetovana uvjeravanja da „nije dokazano da su oni odgovorni za njegovo objavljivanje“ (vidi tačke 90. i 91. presude). Utvrđena je krivica aplikanata, ne da su oni objavili te informacije, nego zato što su one objavljene, budući da je pismo koje su aplikanti uputili osobama za koje su smatrali da predstavljaju nadležne organe vlasti pokrenulo taj proces, do tada ograničen na glasine koje su kružile po gradu Brčko (vidi, na primjer, tačke 101. i 114. presude). Oni se krive za ishod, ne zato što su pokrenuli taj proces s ciljem da namjerno ishode takav rezultat, odnosno objavljivanje informacija o kojima je riječ i šteta koje je uslijedila za M.S., već zato što su oni bili okidač za taj proces. Iako većina ne okrivljuje aplikante direktno za objavljivanje pisma u medijima, ona ih okrivljuje jer su „otvoril[i] mogućnost za javnu debatu i povećal[i] štetu nanesenu profesionalnom dostojanstvu i ugledu M.S“ (vidi tačku 106. presude). Situacija je uporediva sa situacijom da se prodavac smatra odgovornim što je „otvorio mogućnost“ da dođe do „krajnjeg ishoda“ u „procesu“ u kojem je on prodao pušku nekome ko ju je onda upotrijebio i ubio nevinog čovjeka. Ali postoji razlika – ili bi trebala postojati – između situacije kada prodavac proda pušku nekome ko je očito pijani luđak bez identifikacijskih dokumenata i one kada je on proda nekome ko ima sve potrebne dokumente i kada nema razloga da sumnja da bi se puška mogla upotrijebiti za opasne ciljeve. Smatrati prodavca jednako odgovornim za „krajnji ishod“ u obje situacije ne bi bilo pravično. Praksa koja dozvoljava takvo izjednačavanje na osnovu pripisivanja krivice u situaciji poput one u kojoj se nalaze aplikanti, ne može se nazvati pravičnom praksom.

Kao posljedicu ovog teškog predmeta, imamo lošu praksu.

2. Slažem se s argumentima troje sudija Nicolaou, Tsotsoria i Vehabović, koji su izdvojili mišljenje u predmetu vijeća, kao i sa mnogim argumentima sudije Vehabovića iznesenima u njegovom izdvojenom mišljenju u predmetu Velikog vijeća (koje sam imao priliku pročitati prije nego što sam napisao svoje izdvojeno mišljenje).

3. Na samom početku, moram priznati da se također slažem, iako ne u svakom detalju, sa općim načelima na koja se poziva ova presuda. Međutim, ne slažem se sa njihovom primjenom na činjenice ovog slučaja. Ta primjena se zasniva na najmanje četiri fikcije. A to je previše za jedan predmet. Štoviše, te fikcije nisu „klasične“ pravne fikcije, koje su često neophodne za iznalaženje pravnih rješenja u kompliciranim slučajevima. One se odnose na činjenične okolnosti. Sve nejasne činjenične okolnosti, bez ijednog izuzetka, protumačene su na štetu aplikanata.

4. Prva fikcija je zaključak da su uvredljive informacije dospjele u javnost zbog postupanja aplikanata budući da su oni vlastima poslali pismo sa klevetničkim informacijama, iako pojam „vlasti“ ovdje obuhvata samo „ograničen broj državnih zvaničnika“ (vidi tačku 105. presude). Aplikanti  su smatrali da je njihovo pismo „privatno i povjerljivo“ (vidi tačku 54. presude). Tužena vlada je smatrala da pismo „ne sadrži bilo kakvu naznaku povjerljivosti“ (vidi tačku 58. presude). Ova tvrdnja je pomalo čudna jer u određenoj mjeri proturječi čak i ocjeni karaktera tog pisma koju je dao Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a koji je prihvatio da je prepiska aplikanata s vlastima Distrikta Brčko zaista bila privatna. Većina je također prihvatila toliko, ponavljajući nekoliko puta kroz cijelu presudu svoju ocjenu da su informacije bile privatnog karaktera (vidi tačke 33, 71, 83, 90, 91 i 105. presude). Iako „privatno“ ne mora u svim slučajevima značiti isto što i „povjerljivo“, tvrdnja aplikanata da je njihovo pismo bilo ne samo „privatno“ nego i „povjerljivo“ zasluživala je pomniju pažnju, posebno s obzirom na činjenicu da je poslano ne tek „nekome“, nego „državnim dužnosnicima“ „najviših organa vlasti“ Distrikta Brčko, kako je prihvatio Sud (vidi tačke 10. i 105. presude). Njihova tvrdnja je također zasluživala pažljivije ispitivanje u svjetlu odredbi člana 10. stav 2. Konvencije koji, kao jedini član Konvencije koji eksplicitno naglašava obaveze i odgovornosti nositelja prava slobode, dozvoljava – te indirektno poziva – na ograničenja slobode izražavanja u cilju „sprječavanja širenja povjerljivih informacija“, bar u slučajevima kada širenje osjetljivih informacija može povrijediti prava ličnosti. Nažalost, presuda ne sadrži bilo kakvu analizu u pogledu toga kako su, prema domaćem zakonu, vlasti (državni dužnosnici) kojima je upućeno pismo aplikanata sa tako osjetljivim informacijama, trebali s njim postupiti, ili o tome šta su oni učinili ili propustili učiniti kako bi spriječili objavljivanje tih informacija koje su potencijalno mogle ugroziti dignitet i ugled osobe o kojoj je riječ. Konkretno, trebalo je posvetiti dužnu pažnju značajnoj činjenici da je osoba o kojoj je riječ priznala da je „saznala za pismo ubrzo nakon što su ga aplikanti poslali“ (vidi tačku 15. presude), dakle, ne nakon što je objavljeno nego prije objavljivanja, što nije učinjeno. Većinu  (kao  i  domaće  sudove)  zadovoljava  tvrdnja  vlade  da  su „pisma upućena vlastima u tuženoj državi često znala procuriti u javnost prije nego što bi vlasti stigle poduzeti bilo kakvu mjeru u pogledu primljenih informacija“ (vidi tačku 60. presude). Umješači su s pravom upozorili na nizak   nivo   zaštite  građana  koji   prijavljuju   informacije  vlastima  što je „ohrabrilo curenje informacija u javnost na uštrb prijavljivanja nadležnim organima vlasti“ (vidi tačku 63. presude), ali ovo upozorenje je prošlo neopaženo. Umjesto toga, većina se ograničila na prihvatanje činjenice da su „uvredljive optužbe aplikanata... procurile u štampu“ (vidi tačku 106. presude) – i to na štetu aplikanata, a ne vlasti.

5. Druga fikcija je zaključak da aplikanti nisu postupali kao glasnici jer mada su „započeli svoje pismo riječima „prema našim informacijama“, oni „nisu jasno naznačili da postupaju kao glasnici“ te su se stoga „implicitno predstavili kao neko ko ima direktan pristup tim informacijama“, čime su „preuzeli odgovornost za navode u njihovom pismu“ (vidi tačku 100. presude).

Ovo je jednostavno neuvjerljivo. Da li navedeni zaključak znači da  autori pisma koji vlastima prenose navode sada trebaju otpočeti s eksplicitnim upozorenjem da su oni „glasnici“, a da izrazi kao što je „prema našim informacijama“ više nisu dovoljni? Prilično je kapriciozno zahtijevati da aplikanti „eksplicitno [kažu] u pismu da je dio informacija koje su oni prenijeli organima vlasti došao iz drugih izvora“. Sud zaista uvodi čudan standard pismenog obraćanja. Zar ne bi trebalo uzeti u obzir cjelinu teksta pisma? A tekst o kojemu je riječ sadržava riječi „prema našim informacijama“, što znači da su aplikanti bili u posjedu nekih informacija, a ne da su oni njihov stvarni izvor. Ove riječi nipošto ne znače da su oni imali „direktan pristup tim informacijama“. Štoviše, da li su aplikanti dobili te informacije putem svog direktnog, ili možda indirektnog pristupa njihovim izvorima, uopće nije od značaja. Treba priznati da ton njihovog pisma pokazuje da su aplikanti u potpunosti vjerovali da su te informacije istinite. To, međutim, ne znači da su „oni preuzeli odgovornost za navode u njihovom pismu“.

6. Treća fikcija jeste da su aplikanti trebali i mogli provjeriti informacije koje su unijeli u svoje pismo vlastima prije nego što su ga poslali. Naravno, takva provjera bila bi veoma poželjna. Da su aplikanti bili, kako vlada kaže, „oprezniji“ (vidi tačku 59. presude) i da su provjerili te informacije, te se sami uvjerili da one nisu tačne, vjerovatno ne bi ni poslali to pismo.

Apelacioni sud Brčko Distrikta i Ustavni sud Bosne i Hercegovine bili su mišljenja da su se informacije sadržane u pismu mogle provjeriti (vidi tačku 33. presude). Uz dužno poštovanje, ja se ne slažem s tim – barem u jednom dijelu. Zaista, informacija o autoru intervjua koji je objavljen u sedmičnjaku NIN, ili „o dotičnoj gospođi“ kako su aplikanti nazvali M.S. u svome pismu, mogla se provjeriti (čak i ako je objavljena u drugoj zemlji, Srbiji). Ali ne bi bilo tako lako provjeriti informacije koje su predstavljale osnovu za druge navode protiv M.S. U načelu, veoma je teško provjeriti istinitost glasina kao veoma specifičnog oblika društvene komunikacije. Bilo bi čak i teže za aplikante (kao i za mnoge druge, osim organa vlasti koji vjerovatno jedini imaju neophodna administrativna sredstva) da budu veoma „oprezni“ i provjere glasine u društvu poput Bosne i Hercegovine koje je rastrzano dugotrajnim međuetničkim nepovjerenjem, pa čak i krvavim sukobima, naročto ako te glasine idu – kao što je to ovdje slučaj – u samu srž toga nepovjerenja. Lako je zaključiti da se aplikanti mogu i moraju kriviti jer nisu „učinili razuman napor“ da provjere te glasine (vidi tačke 33, 53. i 117. presude). Ali šta bi, u datim okolnostima, bilo „razumnije“ da učine nego da prenesu informacije zasnovane na glasinama (za koje su iskreno vjerovali da su istinite) organima vlasti radi „odgovarajuće reakcije“, koja po definiciji pretpostavlja provjeru?

Većina ima odgovor na to pitanje. Oni kažu da „kada NVO vrši ulogu javnog nadzora, ... često će raspolagati sa više sredstava za provjeru i potkrjepljivanje vjerodostojnosti kritike nego što bi to bio slučaj kada je riječ o izvještavanju pojedinca o onome što je osobno zapazio“ (vidi tačku 87. presude; kurziv naknadno dodan). Ovo je tačno u većini slučajeva. Ali može li ova pretpostavka biti tačna i u potpunosti primjenjiva u ovom konkretnom slučaju? Šta bi tačno značilo to „više sredstava“ u pogledu skoro svih navoda (odnosno, osim onoga koji se odnosi na autorstvo intervjua)? Većina ne navodi niti jedno.

Metod koji većina primjenjuje u svojoj analizi je dubiozan: to je metod indukcije. Nakon što su ispravno rekli da „provjera te činjenice [u pogledu autorstva intervjua] prije njenog saopćavanja ne bi iziskivala naročit napor od strane aplikanata“ (vidi tačku 115. presude), oni isti standard primjenjuju i na sve druge navode. Na primjer, oni tvrde da aplikanti nisu pružili ... dokaz da su poduzeli bilo šta kako bi provjerili istinitost te glasine [u vezi sa grbom] prije nego što su je prenijeli vlastima“ (vidi tačku 114. presude). Međutim, (a nije potrebno ići duboko u filozofiju Davida Humea ili Karla Poppera), dok su deduktivni zaključci izvjesni, induktivni zaključci su samo vjerovatni i moraju se potkrijepiti dodatnim dokazima. Stoga ja – ponovno – pitam većinu: kako se tačno može provjeriti istinitost glasina općenito, a kako se ona može provjeriti u antagonističkom društvenom okruženju, posebno?

Izgleda da se većina zadovoljava tvrdnjom da je „aplikante ... obavezivao zahtjev da provjere istinitost navoda protiv M.S. [koji je] sadržan u Etičkom kodeksu i kodeksu ponašanja za NVO ...i treba ga posmatrati u kontekstu „odgovornosti“ u radu NVO“ (vidi tačku 109. presude). Prije svega, iako Temeljna načela o statusu nevladinih organizacija, na koja se većina poziva u kontekstu „odgovornosti“ u radu NVO“ govore o „ohrabrivanju [NVO] da učestvuju  u  ...mehanizmima dijaloga,  konsultacija i  razmjene“ (vidi tačke 45. i 86. presude), Etički kodeks na koji se ukazuje, nastao je nakon predmetnog vremena, odnosno nakon vremena kada su aplikanti poslali svoje pismo vlastima Distrikta Brčko. Ali ono što je čak i važnije jeste to da činjenica da su „aplikanti doživljavani ... te da su, zaista, i postupali kao predstavnici interesa određenih segmenata stanovništva“ u Distriktu Brčko, po mišljenju većine, „činila je još većom njihovu dužnost da provjere tačnost informacija prije nego što ih prenesu vlastima“ (vidi tačku 109. presude; kurziv dodan naknadno). Mogu se saglasiti da je rečena dužost bila „još veća“. To, međutim, ne znači da su i njihove mogućnosti bile veće. Nije nemoguće da su one možda bile i manje.                     

7. Četvrta fikcija proizlazi iz prve tri i predstavlja krunu svih njih, a to je da navodi aplikanata protiv M.S. ne predstavljaju zahtjev da vlasti provjere te informacije. Tačno je da je ton pisma aplikanata po svom karakteru ultimativan. Ipak (kao što je već natuknuto u tački 6. gore), „odgovarajuća reakcija“ od strane „nadležnih organa“ (koji su također morali primijetiti ogorčenje koje je prožimalo žalbu aplikanata) pretpostavlja provjeru informacija dobijenih od aplikanata. Iz informacija dostavljenih Sudu ne izgleda da su ti organi učinili bilo šta, barem prije nego što je pismo procurilo u medije, bez obzira na to što „sama prva“ pritužba (koju je većina u potpunosti zanemarila) ne izgleda neosnovana, budući da međuetnički balans u sastavu komisije za izbor direktora radija zaista nije poštovan.

8. U drugačijim okolnostima pozdravio bih sličnu presudu koja brani prava ličnosti. Nažalost, presude koje brane prava ličnosti protiv klevete veoma su rijetke u praksi Suda. Međutim, u specifičnim okolnostima ovog slučaja zaista je teško prihvatiti da su aplikanti odgovorni za objavljivanje informacija koje su njihovim pismom dostavljene vlastima Brčko Distrikta, kao i za štetu koja je tim objavljivanjem nanesena M.S. Moram ponoviti da ovo nije nešto što većina direktno tvrdi. Međutim, cijelo obrazloženje ove presude predstavljalo je impliciranje pripisivanjem, postupak u kojem je svaka nejasna činjenična okolnost protumačena na štetu aplikanata, čime je umanjen značaj zabrinutosti koju su oni izrazili zbog opasnosti koje prijete krhkom međuetničkom balansu i građanskom miru u njihovoj nemirnoj zemlji, a to izražavanje zabrinutosti izjednačeno je sa trivijalnim širenjem glasina, dok su sami aplikanti svedeni na neodgovorne i konzervativne klevetnike.

 


___________________________________
Prevod presude preuzet sa https://hudoc.echr.coe.int/

 

GRAND CHAMBER

 CASE OF MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BRČKO AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

 (Application no. 17224/11)

JUDGMENT

STRASBOURG

27 June 2017

  This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Medžlis Islamske Zajednice Brčko and Others v. Bosnia and Herzegovina,

The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber composed of:

András Sajó, President,
Işıl Karakaş,
Angelika Nußberger,
Khanlar Hajiyev,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nebojša Vučinić,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović,
Egidijus Kūris,
Iulia Motoc,
Jon Fridrik Kjølbro,
Mārtiņš Mits,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, judges,
and Søren Prebensen, Deputy Grand Chamber Registrar,

Having deliberated in private on 31 August 2016 and 16 March 2017,

Delivers the following judgment, which was adopted on the last-mentioned date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 17224/11) against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by the Brčko Branch of the Islamic Community of Bosnia and Herzegovina (Medžlis Islamske zajednice Brčko), the Bosniac Cultural Society “Preporod” (Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”), the Bosniac Charity Association “Merhamet” (“Merhamet” Humanitarno udruženje građana Bošnjaka Brčko Distrikta) and the Council of Bosniac Intellectuals (Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca Brčko Distrikta) (“the applicants”) on 21 January 2011. As stated by the applicants, the first applicant is a religious community of Muslims in the Brčko District (BD)[1] and the remaining applicants, non-governmental organisations of ethnic Bosniacs[2] in Brčko District, Bosnia and Herzegovina.

2. The applicants were represented by Mr O. Mulahalilović, a lawyer practising in Brčko District. The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were represented by their Agent at the time, Ms M. Mijić.

3. The applicants alleged, in particular, that their right to freedom of expression had been violated as a result of judicial decisions in defamation proceedings which had been brought against them.

4. The application was assigned to the Fourth Section of the Court (Rule 52 § 1 of the Rules of Court). In a judgment delivered on 13 October 2015 a Chamber of that Section unanimously declared the application admissible, and found by a majority that there had been no violation of Article 10 of the Convention. The Chamber was composed of Guido Raimondi, President, Päivi Hirvelä, George Nicolaou, Ledi Bianku, Nona Tsotsoria, Krzysztof Wojtyczek, Faris Vehabović, judges, and also Françoise Elens-Passos, Section Registrar. Three judges (George Nicolaou, Nona Tsotsoria and Faris Vehabović) expressed a joint dissenting opinion. On 8 January 2016, under Article 43 of the Convention, the applicants requested the referral of the case to the Grand Chamber. The panel of the Grand Chamber acceded to this request on 14 March 2016.

5. The composition of the Grand Chamber was subsequently determined according to the provisions of Article 26 §§ 4 and 5 of the Convention and Rule 24 of the Rules of Court.

6. Both the applicants and the Government submitted further written observations on the merits (Rule 59 § 1). In addition, third-party comments were received from Centre de recherche et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF) at the University of Paris West Nanterre-la Défense and the association Blueprint for Free Speech, which had been given leave by the President to intervene in the written procedure (Article 36 § 2 of the Convention and Rule 44 § 3).

7. A hearing took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 31 August 2016 (Rule 59 § 3).

8. There appeared before the Court:

(a) for the Government
MsM. MijićAgent,
MsS. MalešićAssistant to the Government Agent,
MrP. Đurasović
MsD.Tešić,Advisers;

(b) for the applicants
MrO. MulahalilovićCounsel,
MsL. Murselović
MrI. Šadić,
MrE. FazlićAdvisers,
MrS. Ravkić,Representative of an applicant.

 

9. The Court heard addresses by Ms Mijić and Ms Murselović, and also their replies to questions put by the judges.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

A. Letter from the applicants to the highest authorities in the Brčko District

10. On an unknown date in May 2003 the applicants wrote a letter to the highest authorities of the BD, namely the International Supervisor for BD, the President of the Assembly of BD and the Governor of BD, while the procedure for the appointment of a director of the BD’s multi-ethnic public radio station was still pending. In the letter, they voiced their concerns regarding the procedure for the appointment of a director of the BD’s multi-ethnic public radio station. They criticised the authorities for having disregarded the principle of proportional representation of ethnic communities in the public service of BD set out in the Statute of BD[3]. In this connection they stated:

“...We acknowledge and appreciate your support and the effort you put into creating a multi-ethnic radio ... Unfortunately, it appears that there was a major oversight at the very beginning of this important venture. The panel for the selection of the director [of the radio] was created in contravention of the Statute of Brčko District. It is composed of three Serb[4] members, one Croat[5] and one Bosniac. Thus, yet again, the (BD) Statute, which requires proportional representation of the three constituent peoples in public institutions, was disregarded. Parliament established several cases of non-compliance with this principle regarding employment of staff in the public sector, including the BD radio, to the disadvantage of Bosniacs and Croats, and requested that the Governor correct this imbalance. Unfortunately, nothing has been done to correct this. That this is true is confirmed by the unofficial information that Ms M.S. was proposed for the position of the radio’s director by the Serb members of the (selection) panel, who are in the majority, although the former director was Bosniac. This proposal is unacceptable, all the more so because it concerns a person who lacks the professional and moral qualities for such a position.”

11. The letter continued as follows:

“According to our information (našim informacijama), the lady in question

(1) stated in an interview published in ‘NIN’[6], commenting on the destruction of mosques in Brčko, that Muslims were not a people (Muslimani nisu narod), that they did not possess culture and that, accordingly, destroying mosques could not be seen as destruction of cultural monuments,

(2) as an employee of the BD radio demonstratively tore to pieces on the radio’s premises (demonstrativno kidala) the calendar showing the schedule of religious services during the month of Ramadan,

(3) on the radio’s premises covered the coat of arms of Bosnia and Herzegovina with the coat of arms of the Republika Srpska,

(4) as an editor of the cultural programme on the BD radio banned the broadcasting of sevdalinka[7] arguing that that type of song had no cultural or musical value.

We firmly believe that the above-described acts absolutely disqualify Ms M.S. as a candidate for the position of director of the multi-ethnic Radio and Television of Brčko District and that a Bosniac should be appointed to that [radio’s director] position, which would be in compliance with the Statute of [BD] and the need to rectify the ethnic imbalance regarding employment in the public sector.

We hope that you will react appropriately to our letter ...

In the absence of any action on your part, we will be forced to address the public (obratiti se javnosti) and [to contact] international and other competent representatives.”

12. Soon afterwards, still in May 2003, the letter was published in three different daily newspapers.

B. Defamation proceedings against the applicants

1. Court of First Instance

13. On 29 May 2003 M.S. brought civil defamation proceedings claiming that in the above letter the applicants had made defamatory statements which had damaged her reputation and discredited her as a person and a professional journalist.

14. At the trial the first-instance court admitted a considerable volume of evidence, including oral statements from seven witnesses (apparently all employees of the BD public radio) regarding the veracity of the four allegations contained in the applicants’ letter; it also admitted oral statements from the plaintiff and from O.H. and S.C., the members and statutory representatives of two of the applicants.

15. As described in the judgment of 29 September 2004 (see paragraph 18 below), M.S. stated that she had learned of the letter shortly after it had been sent by the applicants, but that she did not know who had given it to the media. She confirmed that she had removed from the wall in the premises of the radio station the calendar showing the schedule of religious services during the month of Ramadan, but explained that the wall had been used only for work-related announcements. She denied that she had torn up the calendar. As to the coat of arms of Bosnia and Herzegovina, she stated that an invitation card with the coat of arms of Republika Srpska[8] had been placed in a corner of the coat of arms of Bosnia and Herzegovina, but that the latter had not been covered. Lastly, she denied that she had banned the broadcasting of sevdalinka. She argued that all those matters had been taken out of context, that her career as a journalist had been thwarted and that she had been concerned about her professional future.

16. O.H. confirmed that he had participated in the preparation of the letter and stated that he had found out about the information contained therein from employees of the radio station who had asked him for help. There had been no intention to publish the letter. For that reason, it had been sent to the authorities personally. He did not know how the letter had reached the media.

17. S.C. stated that most of the information had been brought to his attention by O.H. The letter had been sent to the authorities personally. Their intention had not been to publish the letter in the media. That was why they had indicated in the letter that it concerned allegations and not established facts. Their aim had been to draw the attention of the authorities to errors of M.S., who had been a serious candidate for the post of director of the BD radio.

18. By a judgment dated 29 September 2004, the BD Court of First Instance dismissed M.S.’s action and ordered her to publish the judgment at her expense and to reimburse the trial costs of the applicants. It found that the applicants could not be held responsible because there had been no evidence that they had published the letter in the media. The relevant part of the judgment reads as follows:

“It is clear that the defendants’ letter was addressed personally (upućeno na ruke) to the Governor, to the President of the Assembly and to the Supervisor for Brčko District ... and it was not sent to the media ... The court established that the aim of the letter was to bring the attention of the authorities to (these) issues and to enable them to draw certain conclusions on verification of that information, and not to publish unverified information.

Having examined the articles published in the media, the court concludes that none of them was published by [the applicants].”

2. Court of Appeal

19. On appeal by M.S., the BD Court of Appeal quashed that judgment on 16 May 2005 and decided to hold a new hearing.

20. At the hearing before the Court of Appeal M.S. reiterated that the four statements specified above (see paragraph 11 above) had contained untrue and defamatory allegations whose aim had been to portray her as a nationalist and accordingly disqualify her for the post for which she had applied. Not only had she not been appointed to the post, but the letter had had other long-term negative consequences for her.

21. The applicants argued that they had lacked capacity to be sued because they had not sent the letter to the media and, accordingly, had not expressed or disseminated in public any defamatory statements in respect of the appellant. The letter had been sent to the authorities. By a judgment of 11 July 2007 the BD Court of Appeal dismissed that argument and stated that

“... a person’s reputation can be damaged if someone expresses or disseminates to other people untrue facts or allegations about the past, knowledge, skills or anything else (and he or she knew or ought to have known that those facts or allegations were untrue). For these reasons, the court dismisses the respondents’ arguments that one can be held responsible for defamation only if there was a public announcement or dissemination or publication of (such) statements in the media.”

22. The applicants further argued that M.S. had been a public servant and that by having taken part in the competition for the position of radio director she had become a public figure. Relying on section 6(5) of the Defamation Act (see paragraph 41 below), the court held as follows:

“... even if the aggrieved party is a public servant or a candidate for a post in a public body and he or she is generally perceived as having an important influence on public issues of political interest ... (a defendant) is to be held liable for defamation if he knew that a statement was false or negligently disregarded its inaccuracy.”

23. Referring to the first part of the letter (see paragraph 10 above), the BD Court of Appeal did not go beyond noting that it contained value judgments for which no responsibility could be attributed to the applicants under the Defamation Act. It further quoted the four statements contained in the letter (see paragraph 11 above) and held that these “concerned statements of fact which the defendants were required to prove.” In this connection it re-examined O.H., S.C. and the witnesses who had already given oral evidence before the first-instance court (see paragraph 14 above).

24. The Court of Appeal also noted that R.S. and O.S., both employees of the BD public radio, had visited one of the applicants in order to discuss M.S.’s behaviour in the workplace. On that occasion R.S. had told O.H. that during the month of Ramadan M.S. had detached from the wall in the radio’s premises the calendar showing the schedule of religious services. The court noted that the wall had been used for work-related announcements. It also indicated that, at the relevant time, another text, which had not been work-related, had been posted on the wall. O.S. (sound manager in the radio) had told O.H. that on one occasion M.S. had asked him to explain why sevdalinka had been broadcasted during the time reserved in the programme for another type of music. He confirmed that she had removed the Ramadan religious calendar from the wall.

25. At a meeting held shortly afterwards, O.H. shared the information received from R.S. and O.S. with the other respondents. On that occasion one of the respondents had referred to a newspaper article and the alleged statement of M.S. regarding Muslims and the destruction of mosques. An allegation had been also made that M.S. had covered the coat of arms of Bosnia and Herzegovina with the coat of arms of Republika Srpska. S.C. had confirmed having heard people speaking about that in the city.

26. After analysing the statements of the witnesses and the respondents, the court found that the facts reported in the letter regarding the calendar of religious services during the month of Ramadan and the broadcasting of sevdalinka were untrue, since “the letter obviously did not contain what (R.S. and O.S.) had said about the appellant and her behaviour regarding the religious calendar and the broadcasting of sevdalinka”. Noting that the allegation that M.S. was the author of the statement published in the newspaper was untrue, the court stated:

“... on the basis of S.C.’s statement [the court establishes] that at the meeting that preceded the preparation of the letter a distinguished member of a [respondent] had informed those attending the meeting that the appellant had given a statement to the newspaper, whose contents were identical to the contents of the letter. On subsequent verification [S.C.] established that such a text had been published, but that the appellant had not been the author ...”

27. The court further stated that:

“The respondents also did not prove the truthfulness of the allegation that in her office the appellant had covered the coat of arms of Bosnia and Herzegovina with the coat of arms of Republika Srpska. On the basis of evidence given by the witnesses examined at the trial (B.S., D.N. and K.P.), [the court] established that the appellant had put an invitation card, which bore the coat of arms of Republika Srpska, in the corner of the coat of arms of Bosnia and Herzegovina ...”

28. In conclusion, the court stated:

“By the letter sent to the Office of High Representative BD - International Supervisor of the BD, the President of the BD’s Assembly and the Governor of the BD, the respondents damaged the plaintiff’s reputation and honour in the place in which she lives and works. They did so by expressing and disseminating to the above persons facts about the appellant’s behaviour, actions and statements which they knew or ought to have known were false ...”

29. The Court of Appeal ordered the applicants to inform the International Supervisor for BD, the President of the Assembly of BD and the Governor of BD within 15 days that they retracted the letter, failing which they would have to pay jointly the equivalent of EUR 1,280 in non-pecuniary damages to M.S. They were further ordered to give the judgment to the BD radio and television and to two newspapers for publication at the applicants’ own expense. As regards the calculation of the amount of non-pecuniary damages, the court stated:

“When assessing the amount of damages, namely, just satisfaction to be awarded to the appellant, [the court] took into consideration that the impugned facts had been mentioned in the article published in the media ...”

30. On 15 November 2007 M.S. filed a request with the BD Court of First Instance for enforcement of the above judgment. On 5 December 2007 the Court of First Instance issued a writ of execution.

31. On 12 December 2007 the applicants paid the equivalent of EUR 1,445 (inclusive of interest and enforcement costs) in enforcement of the judgment of 11 July 2007. On 27 March 2009 the Court of First Instance closed the enforcement proceedings.

C. Proceedings before the Constitutional Court

32. On 15 October 2007 the applicants applied to the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina seeking protection of their rights under Article 10 of the Convention.

33. On 13 May 2010 the Constitutional Court held that the interference with the applicants’ right to freedom of expression had been “necessary in a democratic society” and concluded that there had been no violation of Article II/3.h) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina or Article 10 of the Convention. The relevant part of the decision reads as follows:

“34. At the outset the Constitutional Court notes that the appellants did not deny that their liability for defamation was based on the Defamation Act 2003 and that, therefore, the interference with the right [to freedom of expression] protected by Article 10 of the European Convention was prescribed by law ...

35. The impugned judgment was delivered in civil defamation proceedings initiated by the respondent against the appellants ... accordingly, the interference pursued the legitimate aim of the protection of the “reputation or rights of others”.

36. What remains to be determined is whether the interference complained of was ‘necessary in a democratic society’...

37. With regard to the existence of a ‘pressing social need’, the Constitutional Court observes that the impugned (court) decisions concern the letter which the appellants sent to the authorities of the BD and the Supervisor for BD casting the plaintiff (M.S.) in a negative light. The Court of Appeal considered it to be defamation because (the case) concerned statements whose veracity could be verified ... The Constitutional Court notes that the Court of Appeal qualified the impugned statements in the letter as statements of fact and not as value judgments. The Constitutional Court also considers that they are to be regarded statements of fact which should be proved. The appellants failed to do so, as they did not make reasonable efforts to verify the truthfulness of [those] statements of fact before [reporting], but merely made [those statements].

38. The Constitutional Court considers that the Court of Appeal established without doubt that the impugned factual statements about M.S. were false and that the appellants were liable for defamation. From the submissions of the two witnesses, from whom the appellants received the information presented in the letter (concerning the part of the letter in which it was stated that M.S. ‘made a point of removing from the wall (and tore to pieces) the calendar with the schedule of religious services during the month of Ramadan and as the editor of the entertainment programme banned the broadcasting of sevdalinka arguing that that type of song had no cultural or musical value’), the Court of Appeal established that there was an evident inconsistency between what had been said to the appellants and what they had reported in the letter. Furthermore, the statement in the impugned letter that M.S. had given an interview concerning the destruction of mosques was refuted by another witness, who submitted that subsequent verification had revealed that M.S. had not been the author of the said interview. Finally, the appellants failed to prove the veracity of the allegations that M.S. had covered the coat of arms of Bosnia and Herzegovina with the coat of arms of the Republika Srpska. In view of the above, in the present case the public interest that permits reporting on alleged irregularities in the conduct of public officials cannot be based on manifestly untrue factual allegations which impugn their reputation [and] which cannot be regarded as criticism that they ought to tolerate in view of their function. Accordingly, the court considers that the Court of Appeal correctly concluded that there was ‘a pressing social need’ in the present case [for the interference with the appellants’ right to freedom of expression].

39. Furthermore, the Constitutional Court notes that the Court of Appeal awarded non-pecuniary damages to M.S. because her reputation was affected by the untrue statements made in the impugned letter ... The Constitutional Court has already stated in its previous case-law that a person’s reputation forms part of his or her personal identity and psychological integrity ...

...

43. The appellants ... failed to verify the impugned statements beforehand as was their duty. The Court of Appeal established that the appellants had damaged M.S.’s reputation by making untrue allegations which caused her mental distress ...When deciding on the claim in respect of non-pecuniary damage and its amount, the Court of Appeal took into account the purpose of those damages and the rule that it should not favour aspirations that were incompatible with its nature and social purpose.

44. [T]he Constitutional Court considers that the measure imposed on the appellants in the present case was proportionate to the aim pursued ...The court further considers that the Court of Appeal did not go beyond its discretionary power in deciding on the claim in respect of non-pecuniary damage ... [T]he Constitutional Court finds that the reasons the Court of Appeal gave were ‘relevant’ and ‘sufficient’ within the meaning of Article 10 of the European Convention.

45. In view of the above, the Constitutional Court considers that the interference with the appellants’ right to freedom of expression was ‘necessary in a democratic society’ and that, therefore, there has been no violation of Article II/3.h) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina or Article 10 of the European Convention.”

34. On 21 September 2010 the Constitutional Court’s decision was served on the applicants.

D. Other relevant information

35. According to the minutes of a meeting of the Management Board of the BD’s radio station dated 9 May 2003, there were two candidates for the post of the radio’s director, one of whom was M.S. The Management Board decided to extend the mandate of the acting director of the radio given that “due to political pressure and repeated voting” no decision could be made in respect of either of the candidates.

II. 1995 GENERAL FRAMEWORK AGREEMENT FOR PEACE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (“THE DAYTON AGREEMENT”)

36. The Dayton Agreement, initialled at the Wright-Patterson Air Force Base near Dayton (the United States of America) on 21 November 1995 and signed in Paris (France) on 14 December 1995, was the culmination of some forty-four months of intermittent negotiations under the auspices of the International Conference on the former Yugoslavia and the Contact Group. It entered into force on the latter date and contains twelve annexes.

37. Annex 2 of the Agreement concerns the Agreement on Inter-Entity Boundary Line and Related Issues. The relevant part of this Annex reads as follows:

 The Republic of Bosnia and Herzegovina, the Federation of Bosnia and Herzegovina and the Republika Srpska (the ‘Parties’) have agreed as follows:

...

Article V: Arbitration for the Brčko Area

1. The Parties agree to binding arbitration of the disputed portion of the Inter-Entity Boundary Line in the Brčko area indicated on the map attached at the Appendix.

2. No later than six months after the entry into force of this Agreement, the Federation shall appoint one arbitrator, and the Republika Srpska shall appoint one arbitrator. A third arbitrator shall be selected by agreement of the Parties’ appointees within thirty days thereafter. If they do not agree, the third arbitrator shall be appointed by the President of the International Court of Justice. The third arbitrator shall serve as presiding officer of the arbitral tribunal.

3. Unless otherwise agreed by the Parties, the proceedings shall be conducted in accordance with the UNCITRAL rules. The arbitrators shall apply relevant legal and equitable principles.

4. Unless otherwise agreed, the area indicated in paragraph 1 above shall continue to be administered as currently.

5. The arbitrators shall issue their decision no later than one year from the entry into force of this Agreement. The decision shall be final and binding, and the Parties shall implement it without delay.”

38. Annex 4 of the Agreement sets out the provisions of the Constitution of Bosnia and Herzegovina (see paragraph 39 below).

III. RELEVANT DOMESTIC LAW

A. Constitution of Bosnia and Herzegovina

39. The Constitution of Bosnia and Herzegovina (Annex 4 to the General Framework Agreement for Peace) entered into force on 14 December 1995. Article II of the Constitution, in so far as relevant, reads as follows:

“3. Enumeration of Rights

All persons within the territory of Bosnia and Herzegovina shall enjoy the human rights and fundamental freedoms referred to in paragraph 2 above; these include:

...

h) Freedom of expression

... ”

40. In March 2009 the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina adopted Amendment I to the Constitution (published in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina no. 25/09), which, in so far as relevant, reads as follows:

“In the Constitution of Bosnia and Herzegovina, after Article VI(3), a new Article VI(4) shall be added and shall read:

4. Brčko District of Bosnia and Herzegovina

The Brčko District of Bosnia and Herzegovina, which exists under the sovereignty of Bosnia and Herzegovina and is subject to the responsibilities of the institutions of Bosnia and Herzegovina as those responsibilities derive from this Constitution, whose territory is jointly owned by (a condominium of) the Entities, is a unit of local self-government with its own institutions, laws and regulations, and with powers and status definitively prescribed by the awards of the Arbitral Tribunal for the Dispute over the Inter-Entity Boundary in the Brčko Area. The relationship between the Brčko District of Bosnia and Herzegovina and the institutions of Bosnia and Herzegovina and the Entities may be further regulated by law adopted by the Parliamentary Assembly.”

B. Defamation Act 2003 (Zakon o zaštiti od klevete Brčko Distrikta, Official Gazette of BD no. 14/03)

41. The relevant provisions of the Defamation Act 2003 of BD read as follows:

Section 2

“...

(a) the right to freedom of expression, guaranteed by the European Convention on Human Rights..., the Constitution of Bosnia and Herzegovina and the Statute of Brčko District, has a fundamental role in a democratic society, in particular where it concerns matters of political and general interest;

(b) the right to freedom of expression protects the content of information and the means of transmitting it...

...

Section 6

Whoever causes damage to the reputation of another by asserting or disseminating a falsehood in relation to that person, and by identifying that person to another, shall be liable for defamation.

For a defamatory statement published in the media the responsible persons shall be the author, the editor-in-chief and the publisher, and any other person who in any other way supervised the content of the publication.

Liability for defamation in one of the situations referred to above shall be incurred if a falsehood was asserted or disseminated with malice or negligence.

If a defamatory statement relates to a matter of public interest a defendant shall be liable for defamation if he knew that the statement was false or negligently disregarded its inaccuracy.

The same standard of responsibility referred to above applies in a situation where a defamatory statement was made in relation to a public servant ... or a candidate for public office ...

Exemptions from liability
Section 7

There is no liability for defamation

(a) if defamatory statements are value judgments or if they are false only in irrelevant details and are essentially true ...

...

(c) if the assertion or dissemination was reasonable.

...”

C. Civil Obligations Act 1978 (Zakon o obligacionim odnosima, Official Gazette of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia nos. 29/7839/85 and 57/8, and Official Gazette of the Republic of Bosnia and Herzegovina nos. 2/9213/93 and 13/94)

42. The relevant provision of the Civil Obligations Act 1978 reads as follows:

Non-pecuniary damages
Section 200

“The court shall award non-pecuniary damages for physical pain, mental distress caused by loss of amenities of life, disfigurement, damage to reputation, honour, a breach of liberty or the rights of personality or the death of a close relative, and for fear, if it finds that the circumstances of the case, in particular the intensity of the pain, distress or fear and their duration, justify such an award, irrespective of any award of pecuniary damages, and even in the absence of pecuniary damage.

When deciding on a claim for non-pecuniary damages and its amount, the court shall take into account ... the purpose of those damages and the rule that it should not favour aspirations that are incompatible with its nature and social purpose.”

IV. RELEVANT INTERNATIONAL COMPARATIVE MATERIALS

A. Resolution 1729 (2010), Protection of “whistle-blowers”, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 29 April 2010

43. The relevant part of the Resolution reads as follows:

“6.3. As regards the burden of proof, it shall be up to the employer to establish beyond reasonable doubt that any measures taken to the detriment of a whistle-blower were motivated by reasons other than the action of whistle-blowing.”

B. Recommendation CM/Rec(2014)7, Protection of whistle-blowers, Committee of Ministers of the Council of Europe, on 30 April 2014

44. The relevant part of the Recommendation reads as follows:

 

“II. Personal scope

3. The personal scope of the national framework should cover all individuals working in either the public or private sectors, irrespective of the nature of their working relationship and whether they are paid or not.

4. The national framework should also include individuals whose work-based relationship has ended and, possibly, where it is yet to begin in cases where information concerning a threat or harm to the public interest has been acquired during the recruitment process or other pre-contractual negotiation stage.”

C. Fundamental Principles on the Status of Non-governmental Organisations in Europe, Strasbourg, 13 November 2002, Council of Europe, adopted at multilateral meetings held in Strasbourg between 19 November 2001 and 5 July 2002

45. The relevant parts of this document read as follows:

“Considering that non-governmental organisations (hereinafter NGOs) make an essential contribution to the development, realisation and continued survival of democratic societies, in particular through the promotion of public awareness and the participatory involvement of citizens in the res publica, and that they make an equally important contribution to the cultural life and social well-being of such societies;

...

Considering that their contributions are made through an extremely diverse body of activities which can range from acting as a vehicle for communication between different segments of society and public authorities ...

Recognising that the operation of NGOs entails responsibilities as well as rights,

...

74. NGOs should be encouraged to participate in governmental and quasigovernmental mechanisms for dialogue, consultation and exchange, with the objective of searching for solutions to society’s needs.”

D. Code of Ethics and Conduct for NGOs, World Association of Non‑Governmental Organisations (WANGO), 2004

46. The relevant parts of the Code read as follows:

“C. Human Rights and Dignity

An NGO should not violate any person’s fundamental human rights, with which each person is endowed.

...

F. Truthfulness and Legality

An NGO should give out accurate information, whether regarding itself and its projects, or regarding any individual, organization, project, or legislation it opposes or is discussing.

VI. Public trust

B. Public advocacy

1. Accuracy and in context

Information that the organization chooses to disseminate to the media, policy makers or the public must be accurate and presented with proper context. This includes information presented by the NGO with respect to any legislation, policy, individual, organization, or project it opposes, supports, or is discussing ...

2. Verbal and written statements

The organization shall have clear guidelines and approval processes for the issuing of verbal and written statements.

3. Disclosure of bias

The organization shall present information in a fair and unbiased manner. Where a possible bias is unavoidable or inherent, it is to be disclosed.”

THE LAW

I. SCOPE OF THE CASE BEFORE THE GRAND CHAMBER

47. In their memorials lodged with the Court and oral pleadings before the Grand Chamber, the applicants raised complaints under Articles 6, 9, 10, 13 and 14 of the Convention.

48. The Government maintained that the present case concerned only the applicants’ complaint under Article 10 of the Convention and that other issues raised by the applicants could not be the subject of examination by the Court.

49. The Court reiterates that the “case” referred to the Grand Chamber is the application as it was declared admissible by the Chamber (see K. and T. v. Finland [GC], no.25702/94, §§ 140-41, ECHR 2001‑VII; Janowski v. Poland [GC], no. 25716/94, §§ 19 and 20, ECHR 1999‑I; Pentikäinen v. Finland [GC], no. 11882/10, § 81, ECHR 2015; andMurray v. the Netherlands [GC], no. 10511/10, § 88, ECHR 2016).

50. In the present case it notes that the complaints under Articles 6, 9, 13 and 14 did not form part of the application which was declared admissible by the Chamber in its judgment of 13 October 2015. Accordingly, the Court will limit its examination to the applicants’ complaint under Article 10 of the Convention.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 10 OF THE CONVENTION

51. The applicants complained that their punishment, in the context of civil liability for defamation, violated their right to freedom of expression as guaranteed by Article 10 of the Convention, which reads as follows:

“1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. This Article shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises.

2. The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.”

A. The Chamber judgment

52. The Chamber found that the decisions of the domestic courts amounted to “an interference” with the applicants’ freedom of expression as guaranteed by Article 10 of the Convention, and that such an interference had been “prescribed by law” and pursued a legitimate aim, namely that of the protection of M.S.’s reputation.

53. It was satisfied that the domestic courts had made a distinction between statements of facts and value judgments and that, relying on the available evidence, they had correctly concluded that the applicants had acted negligently by simply reporting M.S.’s alleged misconduct without making a reasonable effort to verify the accuracy of those allegations. Furthermore, it found that the award of damages made against the applicants had not been disproportionate. It concluded therefore that the domestic courts had struck a fair balance between M.S.’s right to reputation and the applicants’ right to report irregularities about the conduct of a public servant to the body competent to deal with such complaints and that the reasons given to justify their decisions had been “relevant and sufficient” and met a “pressing social need”. Accordingly, it held that there had been no violation of Article 10 of the Convention.

B. The parties’ submissions

1. The applicants

54. The applicants maintained that the impugned correspondence had been a private and confidential letter sent to the competent authorities with a direct institutional interest in the matter. It concerned allegations regarding a prospective candidate for the post of director of the BD public radio, who was to be regarded as a public official. The appointment of the director of the BD public radio was a matter of public concern. Given that the limits of acceptable criticism in respect of public servants were wider, M.S. had to display a greater degree of tolerance. Furthermore, the letter had not contained a definite statement of facts. The authorities had a duty to evaluate “the unofficial information” contained therein and act accordingly.

55. In their oral pleadings before the Grand Chamber, the applicants submitted that section 6 of the Defamation Act had not been sufficiently precise to enable them to foresee that it applied to their case, which concerned the reporting of irregularities to the relevant authorities. The domestic courts had failed to strike a fair balance between M.S.’s right to reputation and their freedom of expression. According to the applicants, people were entitled, in the discharge of their civic duties, to bring relevant information to the attention of the authorities and to use even harsh and disturbing language in order to prompt them to verify such information and ensure good governance. The authorities had to maintain confidence in civil administration by encouraging citizens to take action in resolving problems in society. Their letter had contained value judgments about M.S.’s professional and moral qualities for the job for which she had applied.

56. They further submitted that M.S. had suffered no harm. The letter had not been intended for the wider public and they had not sent it to the media. Any responsibility in that respect was to be imputed either to the recipients of the letter or to M.S.

57. The Court of Appeal had not made any mention of the fact that at the time M.S. had not been a director and accordingly had had no power to remove the calendar of religious services from the wall in the radio station. Furthermore, that judgment had not addressed their arguments that the Statute of the BD had not allowed official symbols (coat of arms) of an Entity of Bosnia and Herzegovina (Republika Srpska, in the present case) to be displayed in the premises of public institutions.

2. The Government

58. The Government maintained that the impugned letter contained no indication that it had been of a confidential nature. None of the authorities to whom the applicants had complained had any competence regarding the procedure for the appointment of the BD’s radio director. According to the legislation which had been applicable at the time, the Management Board of the BD radio had been competent to decide on the appointment and dismissal of the radio director.

59. The Government further submitted that in the impugned letter the applicants had made very serious accusations against M.S., a public servant whose religious and ethnic background had been different from the applicants’ background. The applicants were associations who enjoyed a good reputation and their distinguished members were expected to make some effort to verify the veracity of their statements. The absence of any such effort on their part demonstrated a lack of social responsibility. This concerned in particular their failure to verify whether M.S. had been the author of the interview reported in their letter. The particular circumstances at a time when the ultimate interest in the multi-ethnic society had been to maintain peace and build mutual confidence in post-war Bosnia and Herzegovina had required the applicants to be more vigilant when making such serious accusations. Since the building of public confidence in public institutions and public servants had been of particular importance in the multi-ethnic, post-conflict society that Bosnia and Herzegovina had been at the time, people were required to refrain from making false statements, either intentionally or negligently, in particular if those statements concerned religious or ethnic issues. The applicants, as Bosniac non-governmental organisations, had acted as lobbyists for the Bosniac candidate for the post of the radio’s director. The letter had served at the time as a means of political pressure, which had led the Management Board of the radio not to appoint any of the prospective candidates, that is neither M.S., as a representative of the Serbs, nor the other candidate, who had been Bosniac.

60. The Government confirmed that the publication of the letter in the media had not been relied on by the domestic courts in finding the applicants responsible for defamation. Since the letter had been leaked to the public, the harm caused to M.S.’s reputation by the communication of unverified and false information to the authorities had been aggravated. The domestic courts had relied on the publication of the letter in determining the amount of non-pecuniary damages awarded to M.S. The Government indicated that letters sent to the authorities in the respondent State were frequently leaked to the public before the authorities could take any measure with respect to the information received. Given that sources of information to the media enjoyed a high level of legal protection, the identity of people who provided “private and confidential information” to the media remained undisclosed.

61. The Government concluded that the domestic courts, having found for M.S., had struck a fair balance between the competing rights and freedoms, as well as between the legitimate aim pursued and the means employed.

3. The third-party interveners

62. In joint submissions CREDOF and the association Blue Print for Free Speech argued that the present case was appropriate to supplement the relevant criteria for the protection of the freedom of speech of whistle‑blowers established in the Court’s case-law. They submitted that whistle-blowers who “report” information to the competent authorities should enjoy equal protection to whistle-blowers who “disclose” information in public. Whistle-blowers who reported alleged irregularities to the authorities by means of private correspondence, as in the present case, should not bear an excessive burden to prove the veracity of the information provided. Relevant legal instruments of the Council of Europe and the Court’s case-law required a low standard of proof of the facts denounced by whistle-blowers, the aim of which was to encourage the revelation of facts of general interest and an inquiry by the State into those facts. In their view, instead of placing the burden on the whistle-blowers to prove the veracity of the facts reported, it was necessary to enable the State to inquire into the facts reported. In this connection they submitted that whistle-blowing was a mechanism for the advancement of democratic accountability designed to encourage the receipt and processing of reports by the persons best placed to resolve the problem concerned.

63. The standard of proof required in cases of public disclosure of information by whistle-blowers was no more than a “sufficient factual basis”, the latter being assessed in the light of the whistle-blower’s personal experience. In cases where information was reported to the competent authorities, the damage caused to persons or institutions by potentially defamatory allegations was less severe than in the case of public disclosure, in view of the more restricted circle of addressees. The more limited effect of such reporting was a ground for a more indulgent requirement of moderation of expression. Affording a lower level of protection to citizens who reported information to the authorities would have a chilling effect on the freedom of expression and would encourage the leaking of information to the public to the detriment of reporting to the competent authorities.

64. The third-party interveners further submitted that the obligation of the authorities to investigate the information divulged was the corollary of the principle of the indivisibility of human rights and the positive obligations placed upon the States. Only an inquiry by the authorities into the veracity of the allegations revealed by whistle-blowers could bring to light all aspects of the issue, to which the whistle-blower generally had only partial access.

65. Lastly, the third-party interveners underlined that the damage to the reputation of public officials resulting from public disclosures was more severe than was the case when information was reported to the competent authorities. Accordingly, the Court should be more attentive when assessing the proportionality of penalties imposed upon whistle‑blowers who confined themselves to reporting information in private correspondence to the competent authorities.

B. The Court’s assessment

1. Existence of an interference

66. The Court considers that the impugned decision of the BD Court of Appeal holding the applicants liable for defamation and ordering them to retract the letter, failing which they would have to pay non-pecuniary damages to M.S., constituted an interference with their right to freedom of expression under the first paragraph of Article 10 of the Convention.

67. Such interference, in order to be permissible under the second paragraph of Article 10, must be “prescribed by law”, pursue one or more legitimate aims and be “necessary in a democratic society” for the pursuit of such aim or aims.

2. Whether the interference was prescribed by law

68. The expression “prescribed by law” in the second paragraph of Article 10 not only requires that the impugned measure should have a legal basis in domestic law, but also refers to the quality of the law in question, which should be accessible to the person concerned and foreseeable as to its effects (see Rotaru v. Romania [GC], no. 28341/95, § 52, ECHR 2000-V, and Maestri v. Italy [GC], no. 39748/98, § 30, ECHR 2004-I).

69. It was not disputed between the parties that the interference with the applicant’s right to freedom of expression had a legal basis in the domestic law – section 6 of the Defamation Act 2003 (see paragraph 41 above) – and that the relevant law was accessible. However, in their oral pleadings before the Grand Chamber the applicants argued that the application of section 6 of the Defamation Act to their case had not been sufficiently foreseeable for the purposes of Article 10 § 2 of the Convention.

70. In this regard the Court reiterates that a norm cannot be regarded as a “law” within the meaning of Article 10 § 2 unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct; he or she must be able – if need be with appropriate advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which a given action may entail. Those consequences need not be foreseeable with absolute certainty. Whilst certainty is desirable, it may bring in its train excessive rigidity, and the law must be able to keep pace with changing circumstances. Accordingly, many laws are inevitably couched in terms which, to a greater or lesser extent, are vague, and whose interpretation and application are questions of practice (see Karácsony and Others v. Hungary [GC], no. 42461/13, § 124, ECHR 2016 (extracts), and Delfi AS v. Estonia [GC], no.64569/09, § 121, ECHR 2015).

71. Turning to the present case, the Court sees no need to pronounce itself on the belatedness of the applicants’ submission disputing the foreseeability of the relevant national law, as it is in any event unsubstantiated for the following reasons. It observes that the applicants presented no legal arguments, based on the terms of the national legal provisions or on national case-law, to indicate that their case fell outside the scope of application of the general rule in section 6(1) of the Defamation Act 2003 governing the circumstances in which a person could be held liable for defamation (see paragraph 41 above). In its judgment of 11 July 2007, the BD Court of Appeal found that the impugned four statements contained in the applicants’ letter (see paragraph 11 above) constituted an expression or dissemination giving rise to an actionable claim in defamation (see paragraph 21 above). The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina also accepted that section 6 of the Defamation Act 2003 applied to the applicants’ private correspondence with the BD authorities (see paragraph 33 above). They accepted accordingly that dissemination did not necessarily entail diffusion through media. While it is primarily for the national authorities, notably the courts, to interpret and apply domestic law (see, among other authorities, Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy [GC], no. 38433/09, § 140, ECHR 2012; Korbely v. Hungary [GC], no. 9174/02, §§ 72-73, ECHR 2008; and Waite and Kennedy v. Germany [GC], no. 26083/94, § 54, ECHR 1999‑I), the Court finds nothing to suggest that the applicants were not in a position to foresee, to a reasonable degree, the national appellate court’s interpretation and application of section 6 of the Defamation Act 2003 to their case.

72. Against this background, the Court is satisfied that section 6 of the Defamation Act 2003 met the required level of precision and that, accordingly, the interference was “prescribed by law”.

3. Whether the interference pursued a legitimate aim

73. There was no dispute between the parties that the interference complained of pursued a legitimate aim, namely “the protection of the reputation or rights of others”. The Court finds no reason to reach a different conclusion on this issue.

4. Necessary in a democratic society

74. It remains to be determined whether the interference complained of was “necessary in a democratic society”, which is the central issue in this case. In doing so, the Court has to examine whether the national courts struck a fair balance between the applicants’ right to freedom of expression guaranteed under Article 10 of the Convention and M.S.’s interest in the protection of her reputation.

(a) General principles

i.  On the application of the requirement in Article 10 § 2 of the Convention that an interference be “necessary in a democratic society”

75. The general principles for assessing the necessity of an interference with the exercise of freedom of expression were recently summarised in Bédat v. Switzerland [GC] (no.56925/08, § 48, ECHR 2016) as follows:

“(i) Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each individual’s self-fulfilment. Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. Such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic society’. As set forth in Article 10, this freedom is subject to exceptions, which ... must, however, be construed strictly, and the need for any restrictions must be established convincingly ...

(ii) The adjective ‘necessary’, within the meaning of Article 10 § 2, implies the existence of a ‘pressing social need’. The Contracting States have a certain margin of appreciation in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with European supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, even those given by an independent court. The Court is therefore empowered to give the final ruling on whether a ‘restriction’ is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10.

(iii) The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent national authorities but rather to review under Article 10 the decisions they delivered pursuant to their power of appreciation. This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was ‘proportionate to the legitimate aim pursued’ and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’... In doing so, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 10 and, moreover, that they relied on an acceptable assessment of the relevant facts ...”

ii. Protection of reputation under Article 8 of the Convention

76. Furthermore, it may be reiterated that the right to protection of reputation is a right which is protected by Article 8 of the Convention as part of the right to respect for private life. The concept of “private life” is a broad term not susceptible to exhaustive definition, which covers also the physical and psychological integrity of a person. In order for Article 8 to come into play, however, an attack on a person’s reputation must attain a certain level of seriousness and in a manner causing prejudice to personal enjoyment of the right to respect for private life (see Axel Springer AG v. Germany [GC], no. 39954/08, § 83, 7 February 2012, and A. v. Norway, no. 28070/06, § 64, 9 April 2009). On the other hand, Article 8 cannot be relied on in order to complain of a loss of reputation which is the foreseeable consequence of one’s own actions, such as, for example, the commission of a criminal offence (see Axel Springer, cited above, § 83 and Sidabras and Džiautas v. Lithuania, nos. 55480/00 and 59330/00, § 49, ECHR 2004‑VIII).

iii.  On the balancing of Article 10 and Article 8 of the Convention

77. In instances where, in accordance with the criteria set out above, the interests of the “protection of the reputation or rights of others” bring Article 8 into play, the Court may be required to verify whether the domestic authorities struck a fair balance when protecting the two values guaranteed by the Convention, namely, on the one hand, freedom of expression protected by Article 10 and, on the other, the right to respect for private life enshrined in Article 8. The general principles applicable to the balancing of these rights were first set out in Von Hannover v. Germany (no. 2) [GC] (nos. 40660/08 and 60641/08, §§ 104-07, ECHR 2012) and Axel Springer AG (cited above, §§ 85-88), then restated in more detail in Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France [GC] (no. 40454/07, §§ 90-93, ECHR 2015 (extracts)) and more recently summarised in Perinçek v. Switzerland [GC] (no. 27510/08, § 198, ECHR 2015 (extracts)) as follows:

“(i) In such cases, the outcome should not vary depending on whether the application was brought under Article 8 by the person who was the subject of the statement or under Article 10 by the person who has made it, because in principle the rights under these Articles deserve equal respect.

(ii) The choice of the means to secure compliance with Article 8 in the sphere of the relations of individuals between themselves is in principle a matter that falls within the High Contracting Party’s margin of appreciation, whether the obligations on it are positive or negative. There are different ways of ensuring respect for private life and the nature of the obligation will depend on the particular aspect of private life that is at issue.

(iii) Likewise, under Article 10 of the Convention, the High Contracting Parties have a margin of appreciation in assessing whether and to what extent an interference with the right to freedom of expression is necessary.

(iv) The margin of appreciation, however, goes hand in hand with European supervision, embracing both the legislation and the decisions applying it, even those given by independent courts. In exercising its supervisory function, the Court does not have to take the place of the national courts but to review, in the light of the case as a whole, whether their decisions were compatible with the provisions of the Convention relied on.

(v) If the balancing exercise has been carried out by the national authorities in conformity with the criteria laid down in the Court’s case-law, the Court would require strong reasons to substitute its view for theirs.”

(b) Approach to be adopted by the Court in the present case

78. In order to determine the approach to be applied in the present case, the Court has to look at the interference complained of in the light of the case as a whole, including the form in which the remarks held against the applicants were conveyed, their content and the context in which the impugned statements were made (see Stankiewicz and Others v. Poland, no. 48723/07, § 61, 14 October 2014, and Nikula v. Finland, no. 31611/96, §§ 44 and 46, ECHR 2002‑II).

i. Whether the Article 10 right is to be balanced against the Article 8 right

79. The Court notes that it has not been submitted, nor does it appear, that the accusations made against M.S. in the applicants’ letter concerned conduct that was regarded as criminal under domestic law (see, conversely, White v. Sweden, no. 42435/02, § 25, 19 September 2006; Sanchez Cardenas v. Norway, no. 12148/03, §§ 37-39, 4 October 2007;Pfeifer v. Austria, no. 12556/03, §§ 47-48, 15 November 2007; and A. v. Norway, cited above, § 73). However, it finds that accusing M.S. of being disrespectful in regard to another ethnicity and religion was not only capable of tarnishing her reputation, but also of causing her prejudice in both her professional and social environment (see paragraph 104 below). Accordingly, the accusations attained the requisite level of seriousness as could harm M.S.’s rights under Article 8 of the Convention (see, mutatis mutandisDorota Kania v. Poland (no. 2), no. 44436/13, § 73, 4 October 2016, which concerned accusations made against a university rector that he had been a secret collaborator with the communist-era security services). The Court therefore must verify whether the domestic authorities struck a fair balance between the two values guaranteed by the Convention, namely, on the one hand, the applicants’ freedom of expression protected by Article 10 and, on the other, M.S.’s right to respect for her reputation under Article 8 (see Axel Springer AG [GC], cited above, § 84).

ii. Relevance of the Court’s case-law regarding whistle-blowing

80. The Court has further considered whether the applicants’ reporting could be qualified, as argued by the third-party interveners, as whistle-blowing, as this phenomenon has been defined in its case-law. However, the Court notes that the applicants were not in any subordinated work-based relationship with the BD public radio (see paragraphs 43 and 44 above) which would make them bound by a duty of loyalty, reserve and discretion towards the radio, which are particular features of this concept as defined in its case-law (see, by contrast, Guja v. Moldova [GC], no. 14277/04, § 70, ECHR 2008; Bucur and Toma v. Romania, no. 40238/02, § 93, 8 January 2013; and Heinisch v. Germany, no. 28274/08, § 64, ECHR 2011 (extracts)). The applicants, who were not employees of the BD radio station, had no exclusive access to and direct knowledge of that information (see Aurelian Oprea v. Romania, no. 12138/08, § 59, 19 January 2016), but they apparently acted as “a vehicle for communication” (see paragraph 45 above) between the radio’s employees (regarding the alleged misconduct of M.S. in the workplace) and the BD authorities. No information has been submitted to the effect that those employees suffered any repercussions as a consequence of their signalling of the alleged wrongdoing (ibid.). Neither did the applicants argue that their letter had to be regarded as whistle‑blowing (see, in contrast, Guja, cited above, § 60; Heinisch, cited above, § 43; and Aurelian Oprea, cited above, § 45). In the absence of any issue of loyalty, reserve and discretion, there is no need for the Court to enquire into the kind of issue which has been central in the above case-law on whistle-blowing, namely whether there existed any alternative channels or other effective means for the applicants of remedying the alleged wrongdoing (such as disclosure to the person’s superior or other competent authority or body) which the applicants intended to uncover (compare Guja, cited above, § 73).

iii. Relevance of the Court’s case-law concerning the reporting on alleged irregularities in the conduct of State officials

81. It is nonetheless significant that what prompted M.S. to bring the defamation proceedings was the contents of the applicants’ letter to the highest authorities in BD, in which they complained about M.S., who at the material time was an editor of the BD public radio’s entertainment programme and one of the candidates for the post of director of that radio station. Given that the radio was public and relied on State funding, it is not in doubt that she was to be regarded as a public servant. The Government maintained the same position (see paragraph 59 above).

82. In this connection the Court finds particularly noteworthy the approach followed by the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in the present case (see paragraph 33 above), relying in substance on Convention case-law developed in a comparable group of cases where the Court found on the facts that “the requirements of protection under Article 10 of the Convention ha[d] to be weighed not in relation to the interests of the freedom of the press or of open discussion of matters of public concern but rather against the applicants’ right to report alleged irregularities in the conduct of State officials” (see Zakharov v. Russia, no. 14881/03, § 23, 5 October 2006; Siryk v. Ukraine, no. 6428/07, § 42, 31 March 2011; Sofranschi v. Moldova, no. 34690/05, § 29, 21 December 2010; Bezymyannyy v. Russia, no. 10941/03, § 41, 8 April 2010; Kazakov v. Russia, no. 1758/02, § 28, 18 December 2008; and Lešník v. Slovakia, no. 35640/97, ECHR 2003‑IV). An important consideration in this line of case-law is that “it is one of the precepts of the rule of law” that “citizens should be able to notify competent State officials about the conduct of civil servants which to them appears irregular or unlawful” (see Zakharov, § 26; Siryk, § 42;Sofranschi, § 30; Bezymyannyy, § 40; Kazakov, § 28; and mutatis mutandisLešník, § 60; all cited above). Both the foregoing principle and the judgments applying it show that the Court has been prepared to assess an applicant’s good faith and efforts to ascertain the truth according to a more subjective and lenient approach than in other types of cases (seePedersen and Baadsgaard v. Denmark [GC], no. 49017/99, § 87, ECHR 2004‑XI).

83. At the same time it should be emphasised that in the above‑mentioned rulings a crucial factor in the Court’s proportionality assessment was the fact that the impugned defamatory statements had been made by way of private correspondence addressed by the applicant to the hierarchical superior of the aggrieved party concerned (compare Siryk, cited above, § 42; Bezymyannyy, cited above, § 41; Kazakov, cited above, § 28; Zakharov, cited above, § 23; and Lešník, cited above) or to State officials (compare Sofranschi,cited above, § 29). In some of these cases, the disputed allegations had resulted from the applicants’ direct personal experience (Siryk concerned allegations by the applicant that officials of the Tax Service Academy, where her son had studied, had demanded a bribe from her; in Bezymyannyy the applicant had reported the alleged unlawful conduct of a judge who had adjudicated his case; in Kazakov a former army officer had sent a letter of complaint alleging unlawful conduct on the part of a military unit commander; in Lešníkthe applicant had complained of abuse of office and corruption regarding a public prosecutor who had rejected his criminal complaint against a third person), while in others they had been submitted by applicants who had not been directly involved in the matters complained of (Zakharov concerned a complaint by an individual that a town official had abused her office and had facilitated land usurpation; in Sofranschi the applicant, who was a member of the electoral staff of a candidate for the position of mayor of their village, had written a letter criticising another candidate).

84. Thus, as can be seen from the foregoing analysis, there are a number of similarities between the Zakharov-type cases and the present one. However, as will be explained below, there are also certain distinctive features, which militate in favour of adopting a more nuanced approach based on further criteria.

iv. Relevance of the Court’s case-law concerning defamation of public officials and the role of NGOs and the press

85. In particular, unlike in the above-cited cases, the allegations which the applicants had laid before the authorities in the present case had not been made by a private individual but by four NGOs and had not been based on direct personal experience.

86. From the outset, it should be underlined that the role of an NGO reporting on alleged misconduct or irregularities by public officials is no less important than that performed by an individual according to the Zakharov line of authority, even where, as in the present instance, it is not based on direct personal experience. Indeed, the Court has accepted that when an NGO draws attention to matters of public interest, it is exercising a public watchdog role of similar importance to that of the press (see Animal Defenders International v. the United Kingdom [GC], no. 48876/08, § 103, ECHR 2013 (extracts)) and may be characterised as a social “watchdog” warranting similar protection under the Convention as that afforded to the press (ibid., and Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary [GC], no. 18030/11, § 166, 8 November 2016). It has recognised that civil society makes an important contribution to the discussion of public affairs (see, for instance, Steel and Morris v. the United Kingdom, no. 68416/01, § 89, ECHR 2005‑II, and Magyar Helsinki Bizottság, cited above, § 166). It is also noteworthy that the Fundamental Principles on the Status of Non-Governmental Organisations cited at paragraph 45 above underline the important contribution of NGOs “to the development, realisation and continued survival of democratic societies” and the need for such societies to “encourage [NGOs] to participate in ... mechanisms for dialogue, consultation and exchange”.

87. At the same time it should not be overlooked that, in a comparable way to the press, an NGO performing a public watchdog role is likely to have greater impact when reporting on irregularities of public officials, and will often dispose of greater means of verifying and corroborating the veracity of criticism than would be the case of an individual reporting on what he or she has observed personally. In the area of press freedom the Court has held that “by reason of the ‘duties and responsibilities’ inherent in the exercise of the freedom of expression, the safeguard afforded by Article 10 to journalists in relation to reporting on issues of general interest is subject to the proviso that they are acting in good faith in order to provide accurate and reliable information in accordance with the ethics of journalism” (see Goodwin v. the United Kingdom, 27 March 1996, § 39, Reports of Judgments and Decisions 1996‑II; Fressoz and Roire v. France [GC], no. 29183/95, § 54, ECHR 1999‑I; and Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway [GC], no. 21980/93, § 65, ECHR 1999‑III). Recently, in the above-cited case of Magyar Helsinki Bizottság, the Court affirmed that the same considerations would apply to an NGO assuming a social watchdog function (§ 159). A similar view is reflected in the Code of Ethics and Conduct for NGOs cited at paragraph 46 above, according to which “an NGO should not violate any person’s fundamental human rights”, “should give out accurate information ... regarding any individual” and “the information that [an NGO] chooses to disseminate to ... policy makers ... must be accurate and presented with proper context”.

v. Conclusion

88. Accordingly, the present case reveals a need to have regard to a broader range of factors than in the Zakharov-type cases, in which the Court attributed “crucial importance” to the fact that applicants addressed their complaints by way of private correspondence (see Zakharov, § 26; Sofranschi, § 33; and Kazakov, § 29, all cited above, and Raichinov v. Bulgaria, no. 47579/99, § 48, 20 April 2006) and accepted a relatively lenient burden on the applicant to ascertain their veracity (see paragraph 82 above). In balancing the competing interests involved, namely the applicants’ right to freedom of expression against M.S.’s right to respect for her private life (see paragraph 79 above), the Court finds it appropriate to take account also of the criteria that generally apply to the dissemination of defamatory statements by the media in the exercise of its public watchdog function, namely the degree of notoriety of the person affected; the subject of the news report; the content, form and consequences of the publication; as well as the way in which the information was obtained and its veracity, and the gravity of the penalty imposed (see Von Hannover, cited above, §§ 108-13, ECHR 2012; Axel Springer AG, cited above, §§ 89-95; and Couderc and Hachette Filipacchi Associés, cited above, § 93).

(c) Application of the above principles and criteria in the present case

89. The Court will examine the factors relevant to the present case in turn in order to determine whether the interference, seen as a whole, was supported by relevant and sufficient reasons and was proportionate to the legitimate aim pursued.

i. Private nature of the correspondence

90. The Court notes that the domestic courts’ examination was confined to the private correspondence between the applicants and the State officials. Indeed, the Court of Appeal’s finding that the applicants were liable for defamation was based only on “the letter sent to the Office of High Representative BD - International Supervisor of the BD, the President of the BD’s Assembly and the Governor of the BD ... [in which they] expressed and disseminated to the above persons facts about the plaintiff’s behaviour, actions and statements ...” (see paragraph 28 above). The Constitutional Court confirmed that the “impugned [court] decisions concern[ed] the letter which the [applicants] sent to the authorities of the BD and the Supervisor for BD casting the plaintiff (M.S.) in a negative light” (see paragraph 33 above). The fact that the applicants’ letter was published in local newspapers played no role in the domestic courts’ finding regarding the applicants’ liability for defamation, as it was not proven that they had been responsible for its publication. That was confirmed by the Government in their memorials (see paragraph 60 above).

91. The Court is also of the opinion that the applicants’ liability for defamation should be assessed only in relation to their private correspondence with local authorities, rather than the publication of the letter in the media (see Bezymyannyy, cited above, § 37) or any other means (see Sofranschi, cited above, § 28, which concerned spreading the impugned rumours among villagers).

ii. Public interest involved in the information contained in the letter

92. A relevant factor to be taken into consideration is whether the information contained in the applicants’ letter concerned an issue of public interest. This depends on a broader assessment of the subject matter and the context of the letter (see Bladet Tromsø and Stensaas, cited above, § 63; Björk Eiðsdóttir v. Iceland, no. 46443/09, § 67, 10 July 2012, and Tønsbergs Blad A.S. and Haukom v. Norway, no. 510/04, § 87, 1 March 2007).

93. The Court notes that in the letter the applicants were critical of the extent to which the national authorities complied with the principle of proportional representation of ethnic communities in the BD’s public service (see paragraph 10 above). They referred to previous cases of non-compliance with that principle, which allegedly had been to the disadvantage of Croats and Bosniacs in the BD. Those cases also involved employment of staff in the BD radio station. In this connection they challenged the candidature of M.S. for the post of the radio’s director allegedly submitted by the majority members of the selection panel, who had been Serbs. They alleged that she had been involved in disparaging behaviour towards ethnic Bosniacs.

94. The Court considers that there can be no doubt that any discussion concerning the ethnic balance of employees in the public service was important and fell within the public domain. A high standard of public service in which civil servants, in particular those who were “generally perceived as having an important influence on public issues of political interest” (see paragraph 22 above), were respectful of the ethnic and religious identity of those living in Bosnia and Herzegovina was an important issue of public concern. The particular importance that any ethnic- or religious-related issue had at the relevant time in Bosnian society, as argued by the Government, was further evidence that the letter, seen as a whole, concerned matters of public concern in the BD. These issues were at least of considerable concern for the Bosniacs, represented by the applicants, who, as transpired from the letter, considered themselves under-represented in the public service (see Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH v. Austria, no. 46389/99, § 30, 19 January 2006).

iii. Recipients of the letter competent to receive the information

95. The Court notes that the authorities contacted by the applicants did not have direct competence in the proceedings for the appointment of the radio’s director (see paragraph 35 above). However, it accepts that they had a legitimate interest in being informed about the matters raised in the letter. The Government did not submit otherwise.

iv. The manner in which the applicants reported the alleged irregularities to the relevant authorities

96. The Court will focus its examination on the applicants’ allegations against M.S., which were the sole basis on which the domestic courts relied in finding the applicants liable for defamation (see paragraph 23 above and § 33 of the Chamber judgment). The relevant statements read as follows:

“According to our information (našim informacijama) the lady in question

(1) stated in an interview published in ‘NIN’, commenting on the destruction of mosques in Brčko, that Muslims were not a people, that they did not possess culture and that, accordingly, destroying mosques could not be seen as destruction of cultural monuments,

(2) as an employee of the BD radio demonstratively tore to pieces (demonstrativno kidala) on the radio’s premises the calendar showing the schedule of religious services during the month of Ramadan,

(3) on the radio’s premises covered the coat of arms of Bosnia and Herzegovina with the coat of arms of the Republika Srpska,

(4) as an editor of the cultural programme on BD radio banned the broadcasting of sevdalinka arguing that that type of song had no cultural or musical value.”

97. The domestic courts (both the BD Court of Appeal and the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina) qualified these allegations as statements of fact (and not as value judgments). Noting that the impugned statements essentially described words and deeds allegedly imputed to M.S., the Court does not see any grounds to find otherwise.

α) How well known was the person concerned and what was the subject of the allegations

98. It is to be noted that the above allegations concerned M.S., who, at the time, was an employee of the BD radio station and, accordingly, a public servant (see paragraph 81 above). The Court reiterates that civil servants acting in an official capacity are subject to wider limits of acceptable criticism than ordinary individuals (see Morice v. France [GC], no. 29369/10, § 131, ECHR 2015). Given the nature of the post which M.S. held at the relevant time (an editor of the entertainment programme), it cannot be said that those limits were as wide as in the case of politicians (see Pedersen and Baadsgaard, cited above, § 80; Thoma v. Luxembourg, no. 38432/97, § 47, ECHR 2001‑III; and Janowski, cited above, § 33). However, the Court notes that M.S., by having applied for the post of the radio’s director and bearing in mind also the public interest involved in the information contained in the letter (see paragraph 94 above), must be considered to have inevitably and knowingly entered the public domain and laid herself open to close scrutiny of her acts. The BD Court of Appeal also accepted that M.S. was a civil servant and that the post of the radio’s director was to be regarded as being of a particular public concern (see paragraph 22 above). In such circumstances, the Court considers that the limits of acceptable criticism must accordingly be wider than in the case of an ordinary professional (see,mutatis mutandisBjörk Eiðsdóttir, cited above, § 68, and Erla Hlynsdόttir v. Iceland, no. 43380/10, § 65, 10 July 2012).

99. As noted above (see paragraph 96 above), the impugned four statements contained allegations of wrongdoing on the part of M.S. in the workplace and a comment in a newspaper, of which she allegedly was the author, and which showed contempt for different ethnic and religious segments of Bosnian society.

β) Content, form and consequences of the information passed on to the authorities

100. For the assessment under this head, an important factor is the wording used by the applicants in the impugned letter. In this connection the Court notes that the applicants did not explicitly say in the letter that part of the information which they passed on to the authorities had emanated from other sources (employees of the radio station) (see Thoma, cited above, § 64, and Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 25 June 1992, § 65, Series A no. 239), without there being any obligation to identify that source (see Albert-Engelmann-Gesellschaft mbH, cited above, § 32). The applicants had introduced their letter with the words “according to our information”, but had not clearly indicated that they had acted as messengers. Therefore they implicitly presented themselves as having direct access to that information (see Verdens Gang and Aase v. Norway (dec.), no. 45710/99, ECHR 2001‑X; compare Thoma, cited above, § 64). In these circumstances, they assumed responsibility for the statements included in their letter.

101. Similar considerations apply to the allegation that in her office M.S. had covered the State coat of arms of Bosnia and Herzegovina with the coat of arms of Republika Srpska, which, as established in the defamation proceedings, was based on a rumour (see paragraph 25 above) (see Tønsbergs Blad A.S. and Haukom, cited above, § 95). The Court will revert to this issue later in its analysis of the applicants’ duty of care to verify the veracity of the impugned information.

102. Another important factor is whether the thrust of the impugned statements was primarily to accuse M.S. or rather to notify the competent State officials of conduct which to them appeared irregular or unlawful (see Zakharov, cited above, § 26). In its contextual examination of the disputed letter as a whole, the Court must carry out its own evaluation of the impugned statements (see Nikowitz and Verlagsgruppe News GmbH v. Austria, no. 5266/03, §§ 25-26, 22 February 2007).

103. The applicants maintained that their intention had been to inform the competent authorities about certain irregularities and to prompt them to investigate and verify the allegations made in the letter (see paragraphs 17 and 53 above). The Court notes, however, that the impugned letter did not contain any “request” for investigation and verification of the allegations. Whilst the applicants expressed their expectation that the authorities “would react appropriately to [their] letter” (see paragraph 11 above), it is uncertain whether that expression concerned investigation or verification of the factual allegations about M.S. In any event, the Court cannot but note the applicants’ statement in the letter that “a Bosniac should be appointed to that [radio’s director] position” (see paragraph 11 above).

104. As to the consequences of the above accusations passed on to the authorities, the Court considers that there can be little doubt that when considered cumulatively and against the background of the specific context in which they were made (see paragraph 59 above), the conduct attributed to M.S. was to be regarded as particularly improper from a moral and social point of view. The allegations cast M.S. in a very negative light and were liable to portray her as a person who was disrespectful and contemptuous in her opinions and sentiments about Muslims and ethnic Bosniacs. The domestic courts held that the statements in question contained defamatory accusations that damaged M.S.’s reputation (see paragraph 28 above). The Court sees no reason to hold otherwise. On the contrary, the nature of the accusations was such as to seriously call into question M.S. suitability not only for the post of director of the BD radio for which she had applied, but also for her role as editor of the BD’s radio entertainment programme in a multi-ethnic public radio station.

105. That these allegations were submitted to a limited number of State officials by way of private correspondence did not eliminate their potential harmful effect on the career prospects of M.S. as a civil servant and her professional reputation as a journalist. The Government argued that the impugned letter had served “as a means of political pressure” that had prevented the selection panel from appointing either of the candidates for the post. Without drawing any inferences as to whether the impugned statements in the letter played any role in the selection procedure that was ongoing at the time, the Court observes that M.S. was not appointed to the post of director of the BD radio.

106. Lastly, the Court notes that the applicants’ defamatory accusations about M.S. had been leaked to the press. Any conclusion as to how the impugned letter in the present case reached the media would veer precariously close to speculation. Irrespective of how the letter reached the media, it is conceivable that its publication opened a possibility for public debate and aggravated the harm to M.S.’s dignity and professional reputation.

γ) The authenticity of the information disclosed

107. Another, and in the Court’s view, the most important factor relevant for the balancing exercise in the present case is the authenticity of the information passed on to the authorities.

108. The Court refers to its finding that the activities of the applicants, who were playing the role of social watchdogs, warrant similar Convention protection to that afforded to the press (see paragraph 87 above). In the context of press freedom, the Court has held that special grounds are required before the media can be dispensed from their ordinary obligation to verify factual statements that are defamatory of private individuals. Whether such grounds exist depends in particular on the nature and degree of the defamation in question and the extent to which the media can reasonably regard their sources as reliable with respect to the allegations (see, among other authorities, Bladet Tromsø and Stensaas, § 66; Pedersen and Baadsgaard, § 78, and Björk Eiðsdóttir, § 70, all cited above). These factors, in turn, require consideration of other elements such as whether the newspaper had conducted a reasonable amount of research before publication (see Prager and Oberschlick v. Austria, 26 April 1995, § 37, Series A no. 313), whether the newspaper presented the story in a reasonably balanced manner (see Bergens Tidende and Others v. Norway, no. 26132/95, § 57, ECHR 2000‑IV) and whether the newspaper gave the persons defamed the opportunity to defend themselves (ibid., § 58).

109. Similarly to newspapers, the Court considers that the applicants in the present case were bound by the requirement to verify the veracity of the allegations submitted against M.S. This requirement is inherent in the Code of Ethics and Conduct for NGOs (see paragraphs 46 and 86 above) and it is to be seen in the context of the “responsibilities” in the operation of NGOs (see paragraph 45 above). That the impugned allegations were communicated to the State authorities by means of private correspondence, albeit an important consideration, did not confer wholly unrestricted freedom on the applicants to submit unverified aspersions. The duty of the authorities to verify such allegations cannot be regarded as a substitute for the ordinary obligation of verification of factual statements that are defamatory, even of public officials. That the applicants were perceived (see paragraph 16 above) – and, indeed, acted as representatives of the interests of particular segments of the population in the BD – increased their duty to verify the accuracy of the information before they reported it to the authorities. The Court will analyse whether the applicants complied with this obligation in respect of each of the impugned statements. The reasonableness of the efforts made in this respect must be determined in the light of the situation at the time of the preparation of the letter, rather than with the benefit of hindsight (see, mutatis mutandisStankiewicz and Others, cited above, § 72).

110. The information which the applicants passed on to the authorities, given its source, was twofold: 1) information which the applicants received from employees of the radio station and 2) information obtained in another way.

111. The information under 1) concerned allegations of fact regarding the removal of the calendar of religious services during the month of Ramadan from a wall in the radio’s premises and the alleged ban on broadcasting sevdalinka. The domestic courts established that R.S. and O.S. (both employees of the radio station) had discussed those two issues with O.H., the member and legal representative of the first applicant in the case. However, they held that the employees’ account was not accurately rendered in the applicants’ letter. Both R.S. and O.S. confirmed that M.S. had removed the Ramadan religious calendar from a wall in the radio’s premises. However, they did not confirm the part of the applicants’ statement that in doing so M.S. had “demonstratively tore [the calendar] to pieces”. Furthermore, O.S. confirmed that he had complained to the first applicant that M.S. had asked him to explain why sevdalinka had been broadcasted during the slot reserved in the programme for another type of music. However, there was nothing to show that O.S. had said that M.S. “banned the broadcasting of sevdalinka arguing that that type of song had no cultural or musical value”.

112. The Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina held that “there was an evident inconsistency between what had been said to the appellants and what they had reported in the letter ...” (see paragraph 33 above). Although a certain degree of hyperbole and exaggeration is to be tolerated, and even expected, concerning reporting by NGOs (see Steel and Morris, cited above, § 90), this discrepancy was not trivial, but loaded the account obtained from the employees thus aggravating the depiction of M.S. as disrespectful of the cultural and ethnic identity of Bosniacs and Muslims. The Court underlines that the applicants, as NGOs whose members enjoyed a good reputation in society (see paragraph 59 above), were required to present an accurate rendering of the employees’ account, as an important element for the development and maintaining of mutual trust and of their image as competent and responsible participants in public life. Furthermore, the disputed allegations were presented as statements of fact rather than as value judgments. The domestic courts held that that inconsistency was imputable to the applicants. The latter have not submitted any evidence that could cast doubt on that finding.

113. The information under 2) above concerned the accusations that M.S. had covered the coat of arms of Bosnia and Herzegovina with the coat of arms of Republika Srpska and that in a local newspaper she had made a statement that “Muslims were not a people, that they did not possess culture and that, accordingly, destroying mosques could not be seen as destruction of cultural monuments.”

114. As to the alleged “incident” regarding the coat of arms, the domestic courts established that it had been discussed at the meeting of the applicants held before the preparation of the letter. At that meeting S.C., the representative of the second applicant in the case, had confirmed that he had heard people speaking in the city about the alleged incident (see paragraph 25 above). The applicants did not produce, either in the defamation proceedings or in the proceedings before the Court, any evidence that they had made any effort to verify the veracity of that rumour before reporting it to the authorities. On the basis of oral evidence from three employees of the radio produced at the trial, the domestic courts established the inaccuracy of that information (see paragraph 27 above).

115. Even more importantly, the applicants’ reporting of M.S. as the author of the impugned article in the newspaper was based on guess-work by “a distinguished member of [an applicant organisation] ...” (see paragraphs 25 and 26 above). Whereas a statement as reported by the applicants had indeed been given in the article in question, the domestic courts established that M.S. had not been the author. The Court considers that the verification of that fact prior to reporting would not have required any particular effort on the part of the applicants. The identity of the author of that statement was readily ascertainable and would have required simple research by the applicants. Despite the seriousness of their accusation against M.S., the applicants made this statement frivolously without making any attempt, prior to reporting, to verify the authenticity of their allegation. The Court stresses that the more serious the accusation, the higher diligence is required before bringing it to the attention of the relevant authorities (see Pedersen and Baadsgaard, cited above, §§ 80 and 87). The applicants also failed to inform the recipients of the letter about its inaccuracy after they had discovered that M.S. had not been the author of the impugned statement (see paragraph 26 above). They put forward no reason for failing to do so.

116. In addition, and in the context of the particular circumstances of the case, the Court notes that M.S. was not given the opportunity to comment on the allegations which the applicants intended to bring to the attention of the State authorities (see Bergens Tidende and Others, cited above, § 58). No argument was submitted that such an effort would have been impossible or inappropriate in the circumstances of the case.

117. The BD Court of Appeal held that the applicants “did not prove the truthfulness [of these statements] ... which they knew or ought to have known were false” (see paragraphs 27 and 28 above). The Constitutional Court further added that those statements concerned “manifestly untrue facts” and that the applicants “did not make reasonable efforts to verify the truthfulness of [those] statements of fact before [reporting], but merely made [those statements]” (see paragraph 33 above). The Court finds no reasons to depart from that finding. It concludes accordingly that the applicants did not have a sufficient factual basis for their impugned allegations about M.S. in their letter.

δ) The severity of the sanction

118. The last element to be taken into consideration is the severity of the sanction imposed on the applicants. In this connection the Court reiterates that the nature and severity of the penalty imposed are factors to be taken into account when assessing the proportionality of the interference (see Sürek v. Turkey (no. 1) [GC], no. 26682/95, § 64, ECHR 1999‑IV; Ceylan v. Turkey [GC], no. 23556/94, § 37, ECHR 1999‑IV; Chauvy and Others v. France, no. 64915/01, § 78, ECHR 2004-VI; and Tammer v. Estonia, no. 41205/98, § 69, ECHR 2001‑I).

119. It notes that the BD Court of Appeal made two orders against the applicants: that they inform the authorities that they retracted their letter (retraction order), failing which they would have to pay EUR 1,280 jointly in respect of non-pecuniary damages (payment order), and that they give the judgment to the BD radio and television and to two newspapers for publication at the applicants’ own expense (publication order) (see paragraph 29 above). The Chamber “had regard to the award of damages made against the applicants in the context of a civil action and did not find it to be disproportionate” (see § 35 of the Chamber judgment).

120. The Court does not consider that the order requiring the applicants to retract the letter within fifteen days or pay damages raises any issue under the Convention. It was only after expiration of the time-limit set by the BD Court of Appeal that the domestic courts began taking measures to enforce the payment order. The Court is further satisfied that the amount of damages which the applicants were ordered to pay was not, in itself, disproportionate. Accordingly, it is of no relevance that in determining this amount the BD Court of Appeal took into account the publication of the impugned letter in the media despite not having relied on that fact in finding the applicants liable for defamation (see paragraphs 29 and 60 above). Similar considerations apply to the publication order.

ε) Conclusion

121. In view of the foregoing, the Court discerns no strong reasons which would require it to substitute its view for that of the domestic courts and to set aside the balancing done by them (see Von Hannover (no. 2), cited above, § 107, and Perinçek, cited above, § 198). It is satisfied that the disputed interference was supported by relevant and sufficient reasons and that the authorities of the respondent State struck a fair balance between the applicants’ interest in free speech, on the one hand, and M.S.’s interest in protection of her reputation on the other hand, thus acting within their margin of appreciation (see Tammer, cited above, § 60, and Pedersen and Baadsgaard, cited above, § 68).

122. Accordingly, there has been no violation of Article 10 of the Convention.

FOR THESE REASONS, THE COURT

Holds, by eleven votes to six, that there has been no violation of Article 10 of the Convention.

Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 27 June 2017.

 Søren Prebensen                               András Sajó
Deputy to the Registrar                       President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the following separate opinions are annexed to this judgment:

(a) Joint dissenting opinion of Judges Sajó, Karakaş, Motoc and Mits;

(b) Dissenting opinion of Judge Vehabović;

(c) Dissenting opinion of Judge Kūris.

A.S.
S.C.P.

 

 

JOINT DISSENTING OPINION OF JUDGES SAJÓ,
KARAKAŞ, MOTOC AND MITS

To our regret, we disagree with the majority and find that there has been a violation of Article 10 in the present case. This case cannot be decided on the basis of the general principles applicable in the area of freedom of the press and the applicants cannot be held responsible for publication of their letter by unknown persons.

The case needs to be framed properly: an NGO, having received a great deal of information from the employees of the Brčko district (BD) public radio, sent a letter addressed exclusively to the highest authorities of BD (the International Supervisor, the President of the Assembly and the Governor). In the letter they drew attention to the unsuitability of M.S., a candidate for the position of director of BD radio, to that position and asked the aforementioned authorities to take appropriate action. The result was that the NGO had to pay damages to M.S. and retract the letter sent to the authorities.

We agree that the case is a sensitive one (see the dissenting opinion of Judge Vehabović). We also agree that the applicants do not qualify as whistleblowers; nor is it necessary in this case to define who they are. However, at least with respect to the matters brought to their attention by the employees of BD public radio who came to discuss the behaviour of M.S. in the workplace (see paragraph 24 of the judgment), the NGO acted as a quasi-whistleblower. This is an important aspect of the case that must not be neglected.

Moreover, the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina followed the Court’s case-law relating to complaints against public officials, and the Grand Chamber also accepts that there are a number of similarities with that type of case (see paragraphs 82-84 of the judgment). Indeed, there are similarities: complaints were made (concerns were raised) in a private letter addressed to the relevant authorities about misconduct of a public official (candidate for a public post). The important consequence, as was stated in paragraph 23 of the judgment Zakharov v. Russia, is that requirements of the protection under Article 10 “have to be weighed not in relation to the interests of the freedom of the press or of open discussion of matters of public concern but rather against the applicant’s right to report irregularities in the conduct of State officials to a body competent to deal with such complaints”.

Acting as a quasi-whistleblower and reporting alleged misconduct to the aforementioned authorities in a private letter requires the application of a more subjective and lenient approach than in completely different factual situations (see paragraph 82 of the judgment).

Against this background we find it unjustified to assess the truthfulness of the statements contained in a private letter with the same rigour as if they were contained in an article published by the applicants in the press. In respect of the three statements (the calendar, the coat of arms and sevdalinka), in so far as can be ascertained from the case materials, the existence of a factual basis was confirmed either by M.S. herself (see paragraph 15 of the judgment) or the domestic court (see paragraphs 24 and 26 of the judgment). It is true that the statement in NIN, a newspaper published in Serbia that was not available at the time in Bosnia and Herzegovina, although it did turn out to exist, had in fact been made by a person other than M.S. Even so, this fact cannot be assessed in isolation and disregarding the context in which it was presented.

The words in the letter “according to our information” and “we hope that you will act appropriately” indicated that the applicants were not the authors of this information and that the authorities should have verified it instead of holding the applicants liable. We disagree that the applicants alone, an NGO alerting the authorities, had an obligation to verify the veracity of the information (see paragraph 109 of the judgment). The obligation to verify information rests with any authority receiving such an allegation; moreover, this was implied in the text of the letter. Against this background, we conclude that the four impugned statements had a factual basis that was sufficient in the context of the case.

The majority found particularly important, and applied, the principles developed in the area of freedom of the press, namely, whether the newspaper had conducted a reasonable amount of research before publication; whether it had presented the story in a reasonably balanced manner; and whether it had given the persons defamed the opportunity to defend themselves (see paragraph 108 of the judgment). As stated in the Zakharov judgment cited above, these principles are not applicable in the present case since they disregard and distort the factual framework of the case. This is illustrated, for example, by the inappropriateness of the requirement to provide M.S. with an opportunity to comment on a private letter (see paragraph 116 of the judgment) and the obligation to retract the letter (see paragraph 119 of the judgment) whose aim was to bring to the attention of the relevant authorities the unsuitability of M.S. for the relevant position on a BD public radio and to request them to take appropriate action.

It is important to note that the applicants cannot be held responsible for the fact that the letter was published in three newspapers and thus made public. There is no evidence in the case materials that the applicants were responsible for publication. While the majority acknowledge this fact, they nevertheless conclude that the publication opened a possibility for public debate and thus aggravated the harm done to the dignity and professional reputation of M.S. (see paragraph 106 of the judgment). This conclusion implicitly contributes to a ruling against the applicants.

To conclude, we consider that the majority have gone down a path that is not supported by the facts of the case. There is a strong element in this case relating to the right of citizens to inform public authorities about irregularities by public officials (or officials to be) which is linked to the concept of the rule of law and it should have been decided that way. Accordingly, we conclude that the reasons adduced by the domestic courts were not “relevant and sufficient” (see, for example, Sofranschi v. Moldova, no. 34690/05, § 34, 21 December 2010) to justify the interference with the applicants’ freedom of expression.

 

 

DISSENTING OPINION OF JUDGE VEHABOVIĆ

I regret that I am unable to subscribe to the view of the majority that the Court of Appeal’s judgment finding the applicants liable for defamation, as upheld by the Constitutional Court, was compatible with Article 10 of the Convention. I am of the opinion that it was not and that there has therefore been a violation of the applicants’ right under that Article to hold opinions and to receive and impart information and ideas.

“On 1 May 1992 radio broadcasts ordered the Muslim and Croat inhabitants of Brčko to surrender their arms. Serbian forces comprised of soldiers and paramilitary and police forces were deployed within the town. The Serbian offensive targeted the non-Serbian population of Brčko. Neighbourhood by neighbourhood, the inhabitants were directed to collection centres where the Serbs were separated from the Muslims and Croats”. That excerpt from the judgment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (“the ICTY”) against Goran Jelisi, nicknamed “Adolf” (see Prosecutor v. Goran Jelisi, IT-95-10-T, 14 December 1999), sheds light on the very first day of military occupation of Brčko as described by the ICTY. Public radio broadcasts played a small but crucial role in the very early days of the war in Bosnia and Herzegovina.

Eight years after the end of the terrible events in Brčko the applicants wrote a letter to the highest authorities of Brčko District (BD), namely the International Supervisor for BD, the President of the Assembly of BD and the Governor of BD, while the procedure for the appointment of a director of the BD’s multi-ethnic public radio station was still pending. In the letter they voiced their concerns regarding the procedure for the appointment of a director of that public radio station. They criticised the authorities for having disregarded the principle of proportional representation of ethnic communities in the public service of BD set out in the Statute of BD. That Statute is BD’s highest Act. Article 20(1) provides that “public employment with the District ... shall reflect the composition of the population.”

Shortly thereafter the letter was published in three different daily newspapers.

Immediately upon submission of the letter to the three authorities (apparently before publication of the letter in the media – see paragraph 15 of the judgment[9]), M.S. (a candidate for the post of director mentioned in the letter) initiated civil defamation proceedings against the applicants. The Court of First Instance dismissed the claim and concluded that the applicants could not be liable for the alleged defamation because they had not published the letter in the media. The Court of Appeal quashed that judgment, however, and decided that the applicants were liable for defamation. Its judgment was upheld by the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina.

I disagree with the majority’s conclusion finding no violation of Article 10 of the Convention for the following reasons:

1. The letter written by the applicants was addressed to the highest authorities of BD as a confidential letter with a special instruction that only the persons to whom the letter was addressed were authorised to open and read it (na ruke).

That letter should be considered as confidential correspondence between the applicants and the authorities (represented by the persons to whom the letter was addressed) competent to deal with its contents. All subsequent events, such as publication of the letter and its contents, were not in any way related to the applicants.

2. Dissemination of the letter cannot be attributed to the applicants.

I am fully aware that even when reporting certain issues, such as misconduct of civil servants, or reporting criminal offences, an applicant may in certain circumstances be liable for words written, but a distinction should be drawn between a clear intention to falsely report someone or a criminal act and efforts to provide the competent authorities with additional information in order to deal with such allegations.

In many countries there are public campaigns to report cases of corruption. Many reports are based on untrue facts or inappropriate value judgements but these reports cannot be likened to a letter that, if revealed to the media, could render the senders of the letter liable for defamation. A clear line must be drawn between confidential or private communication and dissemination of information. My opinion is that the sender of a confidential (or even private) missive cannot be held liable in defamation if that missive is disclosed by a third party to the media without any involvement on the part of the sender, even if it contains completely untrue facts.

In my view, in situations such as the present one defamation proceedings can only be brought if the applicant disseminates and discloses to the general public contents of a private letter (see Gąsior v. Poland, no. 34472/07, 21 February 2012, in which the applicant sent a private letter to Polish Television and it was clear that the TV station was not a body competent to collect and process further information in order to investigate the applicant’s allegation).

Dissemination of information is an important part of Article 10 of the Convention. In this case, my understanding of Article 10, paragraph 2, and in particular the wording “protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence” is that confidential communication between citizens and different public bodies competent to deal with various kinds of complaints cannot be the subject of any penalties or limitations except where that communication is disclosed to the public. Then the confidential content of communication automatically becomes public and subject to the restrictions prescribed in Article 10. In the present case the only persons responsible are those who disseminated the false information. They should be liable for defamation and not the applicants.

On this particular issue the Court of First Instance made the following observation:

“It is clear that the defendants’ letter was addressed personally to the Governor, to the President of the Assembly and to the Supervisor for BD... and it was not sent to the media ... the aim of the letter was to bring the attention of the authorities to (these) issues and to enable them to draw certain conclusions on verification of that information, and not to publish unverified information”

Having examined the articles published in the media, the court concludes that “none of them was published by the [defendants] in this case” (see paragraph 18 of the judgment).

The Court of Appeal quashed the judgment and concluded that it was “irrelevant that the applicants did not publish the letter...”

The Constitutional Court accepted the facts as established by the lower court on the question of dissemination of the letter.

3. The letter was submitted to the authorities responsible for completing the procedure to appoint the director of the local public radio station. The BD authorities are the only bodies with power to deal with allegations and if necessary to take further steps to conduct an internal investigation in order to provide a transparent procedure for selection of the best candidates for the position in question, which is of particular importance in a multi-ethnic society such as BD.

I consider that, in the circumstances of the present case, the fact that the applicants addressed their complaint by way of a confidential letter to the State officials competent to examine the matter is of crucial importance to the Court’s assessment of the proportionality of the interference (compare Janowski v. Poland [GC], no. 25716/94, § 34, ECHR 1999‑I, and Raichinov v. Bulgaria, no. 47579/99, § 48, 20 April 2006). The general aim of the applicants’ letter was to bring to the attention of the authorities certain irregularities in a selection process to appoint the director of a multi-ethnic public radio station. To conclude, I consider that the statements in the letter concerned a matter of public interest for the local community.

In paragraph 100 of the judgment the majority conclude that “[f]or the assessment under this head, an important factor is the wording used by the applicants in the impugned letter. In this connection the Court notes that the applicants did not explicitly say in the letter that part of the information which they passed on to the authorities had emanated from other sources”. This is not correct.

The applicants never claimed that the information contained in the letter was true, but invited the competent authorities to investigate the allegation submitted in it. In that letter, in which they expressed their concerns and provided some factual statements about one of the candidates for the post of director of BD’s public radio station, the applicants gave an explicit warning that the information contained in the letter had not been verified, using the terms “unofficial information” and “according to our information” but their main objective was not, as I understand the contents of the letter, to insult Ms M.S. but to draw attention to the fact that Bosniacs and Croats were under-represented in the selection process contrary to the obligation set out in the Statute of BD.

In paragraph 95 the majority undermine the role of the authorities contacted by the applicants by concluding that they did not have direct competence in the procedure for the appointment of the radio’s director.

All three authorities to which the letter was addressed are competent and obliged to take all necessary steps to fulfil the obligation under Article 20(1) of the Statute of BD and provide that “public employment with the District shall reflect the composition of the population”.

In their reasoning the majority focus on only one part of the letter in relation to the allegation against Ms M.S. and conclude that these three authorities have no role in the selection process, disregarding the fact that the public radio station was founded by BD and the highest authorities in BD are those to whom the letter was addressed.

According to the Statute of the public company Radio Brčko (Article 8, paragraphs 3 and 4, the founder of the radio company is Brčko District BiH and the Assembly of Brčko District represents the founder of Radio Brčko. Article 27(1) provides that the Mayor (then Governor of BD) nominates the members of the board of the public radio company.

These three authorities are the only bodies competent to deal with the issue of composition (or under-representation) of the Board and the appointment of the director of the public radio. No other institution is competent to deal with allegations such as the ones made in the present case.

In paragraph 105 the majority actually accept the Government’s submission that the impugned letter had served “as a means of political pressure” that had prevented the selection panel from appointing either of the candidates for the post”, which are tantamount to “alternative facts” suggested by the Government and heavily relied on by the majority. Contrary to its own conclusion, the judgment clearly addresses this question in paragraph 35. In that paragraph the judgment states: “According to the minutes of a meeting of the Management Board of the BD’s radio station dated 9 May 2003, there were two candidates for the post of the radio’s director, one of whom was M.S. The Management Board decided to extend the mandate of the acting director of the radio given that “due to political pressure and repeated voting” no decision could be made in respect of either of the candidates.” It appears that the main problem was “repeated voting”, which means that the political parties represented in the Assembly of the BD and their representatives on the Board could not reach an agreement on selection. As explained in the judgment, the applicants are NGOs and not a political party that can influence the voting process. As a result, the content of the letter which relates to Ms M.S. could not in any way influence the process of her selection for the post of director. It remains unclear why the majority attach importance to the Government’s position on this issue instead of the official minutes of the meeting of the Board. In any case the majority misinterpret the minutes of the meeting of the Board. Even though the majority distance themselves from the Government’s line of reasoning, observing that M.S. “was not appointed to the post of director of the BD radio” (see paragraph 105), they nonetheless refer to false background information submitted by the Government. The real question is why M.S. was not appointed to the post of director. “Due to political pressure and repeated voting”, as noted in the minutes of a meeting of the Management Board. Could this be attributed to the NGOs? Of course not. They are not in a position to take any political decisions.

In addition to that, the majority also mix up some crucial background information such as that in paragraph 94 in which they establish that “[t]hese issues were at least of considerable concern for the Bosniacs, represented by the applicants...” This is a very dangerous observation. The applicants are NGOs and Medžlis is a religious body of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Even if they represent Muslims and some Bosniacs any generalisation is very dangerous. Medžlis represents members of the Islamic faith. The other applicants are NGOs and it is clear that their intention as NGOs is to promote certain cultural values and the social position of Bosniacs but, again, they do not represent Bosniacs in the political sense implied by the majority in the judgment. There are so many examples throughout history of this kind of dangerous oversimplification.

In paragraph 115 the judgment states: “The Court considers that the verification of that fact prior to reporting would not have required any particular effort on the part of the applicant.” At the same time the majority could not establish which newspapers had published the applicants’ letter, nor on what date it had been published; nor did they check the alleged interview given to NIN by Ms M.S. The majority go even further, requiring that in all other similar cases where persons are reported to the authorities the applicant be obliged to give the person in question the opportunity to comment on the allegations against him or her. It would be interesting to see Mr Assange, for example, sending information – prior to disseminating it – for comment to those that are the subject of his reports.

The conclusion that there has been no violation of Article 10 is based on an oversimplified understanding of the scope of Article 10. The majority simply conclude that if the facts are untrue this will automatically lead to a finding of liability for defamation regardless of all other important factors: the nature of the information in question, to whom that information was submitted, in which form (confidential or public letter), by whom, and so on.

The fact that some of the allegations based on that information might have been shown, after investigation, to be unfounded or inaccurate cannot of itself vitiate the propriety of the applicants’ communication with the authorities. What is germane to the present case is that the applicants themselves made no definite or final assertions as to the facts. In terms of section 6 of the Defamation Act 2003, there was nothing they did that could fairly be regarded as tantamount to alleging a falsehood.

I would further emphasise that in this type of situation the communication should be seen in context. Account should be taken of the need to protect the reputation of the individual but also of the need to maintain confidence in the public administration by encouraging the involvement of citizens and addressing their concerns. People are entitled, in the discharge of their civic duties, to bring relevant information to the attention of the authorities and may, indeed, do so in strong terms in an attempt to persuade the authorities to scrutinise such information so as to ensure sound administration in public affairs. A person may sometimes overstep the mark and, where that happens, a proportionality exercise may be necessary. In the present case the highest domestic courts approached the case as if the applicants had actually gone further than they should have done. Even if that were the case the courts then failed, in my view, to carry out a meaningful examination of the relevant competing interests affecting the proportionality of State interference with the right to freedom of expression under Article 10.

Lastly, the majority also disregard the fact that a very strange symbiosis was established between the judiciary and the executive power in BiH. This was reflected in the presence of a judge from the Court of Appeal of BD – who had been directly involved in dealing with this case before the domestic courts – in the Government Agent’s team representing the State before this Court at the deliberations in this case. That is unprecedented.

Instead of a conclusion, the message should be understood that every word spoken or written in whatever form or forum is accountable. Lots of work is created for the judiciary in Bosnia and Herzegovina as a consequence of insulting words and messages disseminated by different persons, mainly politicians and political parties. By using these words they deny war crimes and genocide, and they insult the survivors of the tragic war in Bosnia and Herzegovina by their lies. They misinterpret the truth despite the facts that have been established by the ICTY and the domestic courts. The positive aspect of this judgment is that it opens the door to punishing those responsible for publicly uttered or written lies that insult others, but I wonder if this was really the goal of those who drafted Article 10 in order to protect freedom of expression?

 

 

DISSENTING OPINION OF JUDGE KŪRIS

1. It is often said that hard cases make bad law. This case stands out as a hard one owing to one crucial imponderable, namely: who disseminated the information (which, in fact, was disinformation)? For had it not been disseminated, it is likely that this case, in which the central issue concerned the dignity and reputation of a person, M.S., tarnished as a result of that dissemination to a wider public, and not to the few people to whom the information was initially sent, would never have existed. The majority, like the Brčko District Court of Appeal and the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, attribute the fact that the information in question was disseminated and the resulting harm solely to the applicants.

I do not want to be misunderstood. In no way do the majority openly assert that the information was disseminated by the applicants. On the contrary, the majority state that “the applicants’ liability for defamation should be assessed only in relation to their private correspondence with local authorities, rather than the publication of the letter in the media ... or any other means” and the judgment contains repeated assurances that “it was not proven that they had been responsible for its publication” (see, respectively, paragraphs 90 and 91 of the judgment). The applicants are found to be at fault not for disseminating this information themselves, but for it having been disseminated, because it was the applicants’ letter to persons whom they thought to be the competent authorities that started the process, which until then had been limited to rumours circulating in the city of Brčko (see, for example, paragraphs 101 and 114 of the judgment). They are found to be at fault for the outcome not because they initiated the process with a view to deliberately bringing about that outcome, which was the actual dissemination of the information in question and the ensuing harm done to M.S., but because they triggered the process involved. Though not directly blaming the applicants for the publication of their letter in the media, the majority blame them for “open[ing] a possibility for public debate and aggravat[ing] the harm to M.S.’s dignity and professional reputation” (see paragraph 106 of the judgment). The situation is comparable to a vendor being held responsible for “opening a possibility” to achieve the “end result” in a “process” in which he sold a gun to someone who then used it to shoot an innocent person. But there is – or should be – a difference between a situation where a vendor sells a gun to someone who is clearly an intoxicated furious madman with no identity papers and one where he sells it to someone who has all the requisite papers and there are no reasons to suspect that the gun might be used for harmful purposes. Holding the vendor equally responsible for the “end result” in both situations would not be fair. Case-law which permits such an equation based on attribution of fault in a situation like that of the applicants cannot be called fair law.

As a consequence of this hard case, we have bad law.

2. I agree with the arguments expressed by the three dissenters in the Chamber case, Judges Nicolaou, Tsotsoria and Vehabović, as well as with many of the arguments of the latter judge expressed in his dissenting opinion in the Grand Chamber case (which I have had the privilege of reading before writing my own).

3. I must admit at the very outset that I also agree, even if not in each and every detail, with the general principles relied upon in the instant judgment. However, I disagree with their application to the facts of the case. This application is based on at least four fictions. Too many for one case. What is more, these fictions are not “classic” legal fictions, which are often indispensable for finding legal solutions in complicated cases. They pertain to factual circumstances. All the unclear factual circumstances, without a single exception, have been interpreted to the detriment of the applicants.

4. The first fiction is the inference that it was on account of the applicants’ conduct that the defamatory information was publicly disseminated because it was they who sent a letter containing defamatory information to the authorities, even if the notion of “authorities” here encompasses only a “limited number of State officials” (see paragraph 105 of the judgment). The applicants considered their letter to be “private and confidential” (see paragraph 54 of the judgment). The respondent Government maintained that that letter “contained no indication that it had been of a confidential nature” (see paragraph 58 of the judgment). The latter assertion is somewhat strange because it contradicts, to a certain extent, even the assessment of the nature of the correspondence by the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, which accepted that the applicants’ correspondence with the Brčko District authorities was indeed private. The majority also accepted as much, reiterating their assessment that the information was of a private nature several times throughout the judgment (see paragraphs 33, 71, 83, 90, 91 and 105 of the judgment). Whereas “private” may not in all cases amount to “confidential”, the applicants’ assertion that their letter was not only “private” but also “confidential” deserved a much closer look, especially in view of the fact that it was sent not just to “someone”, but to the “State officials” of the “highest authorities” of the Brčko District, as acknowledged by the Court (see paragraphs 10 and 105 of the judgment). Their assertion also deserved closer examination in view of the provisions of Article 10 § 2 of the Convention, which, being the only Article of the Convention that explicitly underlines the duties and responsibilities of the freedom-holders, allows – and indirectly calls – for restrictions of the freedom of expression for “preventing the disclosure of information received in confidence”, at least where the dissemination of sensitive information may harm personality rights. Unfortunately, the judgment does not contain any analysis as to how the authorities (State officials), to whom the applicants’ letter containing such sensitive information was addressed, should have treated it under the domestic law, or to what they actually had or had not done to prevent the disclosure of that information, which could potentially harm the dignity and reputation of the person concerned. In particular, the telling fact that the person in question admitted that she had “learnt of the letter shortly after it had been sent by the applicants” (see paragraph 15 of the judgment), that is, not after it was published but prior to publication, should have been given due prominence and was not. The majority (like the domestic courts) are satisfied with Government’s submission that “letters sent to the authorities in the respondent State were frequently leaked to the public before the authorities could take any measure with respect to the information received” (see paragraph 60 of the judgment). The third-party interveners rightly warned against a low level of protection to citizens who reported information to the authorities which “encourage[d] the leaking of information to the public to the detriment of reporting to the competent authorities” (see paragraph 63 of the judgment), but this warning went unheeded. Instead, the majority confine themselves to accepting that “the applicants’ defamatory accusations ... had been leaked to the press” (see paragraph 106 of the judgment) – and this to the detriment of the applicants, not the authorities.

5. The second fiction is the inference that the applicants did not act as messengers because even though they “had introduced their letter with the words ‘according to our information’ ... they “had not clearly indicated that they had acted as messengers” and, therefore, “implicitly presented themselves as having direct access to that information”, consequently, they “assumed responsibility for the statements included in their letter” (see paragraph 100 of the judgment).

This is simply not convincing. Does the conclusion reached mean that the authors of letters reporting allegations to the authorities now have to begin with the explicit caveat that they are “messengers”, and that expressions such as “according to our information” will no longer suffice? It is rather capricious to require that the applicants “explicitly [say] in the letter that part of the information which they passed on to the authorities had emanated from other sources”. A strange epistolary standard has indeed been introduced by the Court. But isn’t it the whole text of the letter which should matter? And the text in question contained the words “according to our information”, which meant that the applicants were in possession of some information, but not that they were its ultimate source. These words do not suggest at all that they had “direct access to that information”. Moreover, whether the applicants obtained this information from their direct, or maybe indirect, access to its sources, is of no relevance at all. Admittedly, the tone of the letter showed that the applicants fully believed that information to be true. However, this does not amount to their having “assumed responsibility for the statements included in their letter”.

6. The third fiction is that the applicants should and could have verified the information which they included in their letter to the authorities prior to sending it. Of course, such verification would have been most desirable. Had the applicants been, to use the words of the Government, “more vigilant” (see paragraph 59 of the judgment) and had they verified that information and ascertained themselves that it was untrue, they probably would not have sent the letter.

The Brčko District Court of Appeal and the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina were of the opinion that the information contained in the letter could be verified (see paragraph 33 of the judgment). I respectfully disagree – at least in part. Indeed, the information as to the author, or “the lady in question” as the applicants called M.S. in their letter, of an interview published in the weekly NIN, could be verified (even if it was published in another country, Serbia). But it would not have been so easy to verify the information which served as a basis for other allegations against M.S. As a matter of principle, it is very difficult to verify the truthfulness of rumours as a very specific form of social communication. It would have been even more difficult for the applicants (as well as for many others, except the authorities which are probably the only ones in possession of the necessary administrative means) to be very “vigilant” and verify rumours in a society such as Bosnia and Herzegovina, which has been torn apart by long-standing inter-ethnic mistrust and even bloody conflicts, especially if those rumours go – as in the instant case – to the very heart of this mistrust. It is easy to conclude that the applicants can and must be blamed for not “making reasonable efforts” to verify the rumours (see paragraphs 33, 53 and 117 of the judgment). But what, in the circumstances, would have been more “reasonable” for them than to forward the rumour-based information (which they sincerely thought to be true) to the authorities for “appropriate reaction”, which, by definition, presupposed verification?

The majority have an answer to this question. They say that “an NGO performing a public watchdog role ... will often dispose of greater means of verifying and corroborating the veracity of criticism than would be the case of an individual reporting on what he or she has observed personally” (see paragraph 87 of the judgment; emphasis added). This is true in most cases. But can this presumption be correct and fully applicable in this particular case? What precisely could these “greater means” have been with respect to almost all the allegations (that is to say, except the one related to the authorship of the interview)? The majority do not name a single one.

The method employed by the majority in its analysis is dubious: it is induction. Having rightly said that “the verification of that fact [regarding the authorship of an interview] prior to reporting would not have required any particular effort on the part of the applicants” (see paragraph 115 of the judgment), they apply the same standard to all the other allegations. For instance, they state that the applicants did not produce ... any evidence that they had made any effort to verify the veracity of that rumour [regarding the coat of arms] before reporting it to the authorities” (see paragraph 114 of the judgment). However (and one does not have to go deeply into either David Hume or Karl Popper), while deductive inferences are certain, inductive inferences are only probable and have to be supported by additional evidence. Therefore I – again – ask the majority: how precisely can the truthfulness of rumours be verified in general, and how can it be verified in an adverse social environment in particular?

The majority seem to be satisfied with stating that “the applicants ... were bound by the requirement to verify the veracity of the allegations submitted against M.S. [which is] inherent in the Code of Ethics and Conduct for NGOs ... and it is to be seen in the context of the “responsibilities” in the operation of NGOs” (see paragraph 109 of the judgment). First of all, although the Fundamental Principles on the Status of Non-Governmental Organisations, to which the majority refer in the context of “‘responsibilities’ in the operation of NGOs” speak of “encourage[ment of NGOs] to participate in ... mechanisms for dialogue, consultation and exchange” (see paragraphs 45 and 86 of the judgment), the Code of Ethics referred to is subsequent to the material time, that is to say, to the time when the applicants sent their letter to the Brčko District authorities. But what is even more important is that the fact that “the applicants were perceived ... and, indeed, acted as representatives of the interests of particular segments of the population” in the Brčko District, in the majority’s opinion, “increased their duty to verify the accuracy of the information before they reported it to the authorities” (see paragraph 109 of the judgment; emphasis added). I can agree that the said duty was “increased”. This, however, does not mean that their possibilities also increased. It is not impossible that they could have decreased.

7. The fourth fiction stems from the first three and crowns them all. It is that the applicants’ allegations against M.S. did not amount to a request for the authorities to verify that information. True, the tone of the applicants’ letter was in the nature of an ultimatum. Nevertheless (as already hinted in paragraph 6 above), an “appropriate reaction” by the “competent authorities” (who must also have sensed the pain permeating the applicants’ complaint) presupposed verifying the information received from the applicants. It does not appear from the information submitted to the Court that these authorities had done anything at all, at least before the letter was leaked to the media, notwithstanding that the “very first” complaint (completely overlooked by the majority) does not appear to have been baseless, as the inter-ethnic balance in the composition of the panel for the selection of the director of the radio was indeed not observed.

8. In other circumstances I would have welcomed a similar judgment, which defends personality rights. Most unfortunately, judgments which defend personality rights against defamation are a rare bird in the Court’s case-law. However, in the specific circumstances of the instant case it is indeed difficult to accept that the applicants were responsible for making public the information provided in their letter to the Brčko District authorities and for the harm done to M.S. by this publicity. I have to repeat that this is not something which the majority state directly. However, the whole reasoning of this judgment has been an exercise in implication by attribution, an exercise in which each and every unclear factual circumstance has been interpreted to the detriment of the applicants, thus belittling the expression of their concerns about the dangers to the fragile inter-ethnic balance and civil peace in their troubled country and equating them to trivial rumour-spreading, and downgrading the applicants themselves to irresponsible and hidebound calumniators.

 


[1]. Brčko District is a self-governing administrative unit under the sovereignty of Bosnia and Herzegovina. According to its Statute, it is represented by the Governor (who is elected by the District Assembly). The legislative power is exercised by the District Assembly. The executive power is exercised by the District Government (presided over by the Governor). The judicial power is exercised by the District Courts (Article 19 of the Statute).

[2]. Bosniacs were known as Muslims until the 1992-95 war. The term “Bosniacs” should not be confused with the term “Bosnians”, which is commonly used to denote citizens of Bosnia and Herzegovina irrespective of their ethnic origin or religious affiliation.

[3]. The Statute of the BD is the Highest Act. Article 20(1) of the Statute provides that “public employment with the District ... shall reflect the composition of the population.”

[4]. Serbs are an ethnic group whose members may be natives of Serbia or of any other State of the former Yugoslavia. The term “Serb” is normally used to refer to members of the ethnic group, regardless of their nationality; it is not to be confused with the term “Serbian” which normally refers to nationals of Serbia.

[5]. Croats are an ethnic group whose members may be natives of Croatia or of any other State of the former Yugoslavia. The term “Croat” is normally used to refer to members of the ethnic group, regardless of their nationality; it is not to be confused with the term “Croatian” which normally refers to nationals of Croatia.

[6]. A weekly newspaper published in Serbia.

[7]Sevdalinka is a “Bosnian-Herzegovinian urban song”, Cultural characteristics of Bosnian urban song - sevdalinka, Ms Karača Tamara, Music, I/1 (1), 1997: 55. 

[8]. One of the entites within Bosnia and Herzegovina.

[9] “…M.S. stated that she had learned of the letter shortly after it had been sent by the applicants…”

 

Copyright © 2023 Pravosudna akademija, Srbija