Tutundžić protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
28.02.2023
Članovi
6
6-1
35
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
Broj predstavke
44312/19
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Predstavka se odnosi na odluku Ustavnog suda BiH od 13.2.2019. godine, kojom je odbijena ustavna žalba podnosioca, jer se u posmatrano vreme ovaj sud nije bavio pitanjem dužine sudskih postupaka koji su u toku već samo okončanih postupaka.

Pozovajući se na član 13 Konvenvcije, podnosilac se žalio da mu je uskraćen pristup Ustavnom sudu u vezi s njegovom pritužbom na dužinu i ishod dotičnog upravnog postupka.

Sud primećuje da se na odluke Ustavnog suda, u načelu, ne može podneti žalba. Međutim, on zapaža da član 68. Pravila Ustavnog suda BiH, kako ga tumači praksa toga suda, osigurava pravni lek u situacijama poput ove koja se razmatra u predmetnom slučaju. Ako Ustavni sud greškom previdi pritužbu koja mu je podnesena, podnosilac može zatražiti da taj sud ispravi grešku.

Podnosilc nije iskoristio to pravno sredstvo niti je pokazao da je ono iz bilo kog razloga neadekvatno ili neefikasno u konkretnim okolnostima njegovog slučaja.

Sledi da je predastavka nedopuštena zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih lekova, te se mora odbaciti u skladu sa članom 35. stavovi 1. i 4. Konvencije.Preuzmite presudu u pdf formatu

 

 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

ČETVRTI ODJEL

ODLUKA

Aplikacija br. 44312/19

Usmir TUTUNDŽIĆ protiv Bosne i Hercegovine

Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući dana 28.02.2023. godine kao odbor u sljedećem sastavu:

Iulia Antoanella Motoc, predsjednica,
Faris Vehabović,
Branko Lubarda, sudije,
i Valentin Nicolescu, v.d.zamjenik registrara Odjela,

imajući u vidu:

aplikaciju (br. 44312/19) protiv Bosne i Hercegovine koju je prema članu 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“), dana 1.08.2019. godine, Sudu podnio državljanin Bosne i Hercegovine, g.

Usmir Tutundžić, rođen 1973. godine, koji živi u Sarajevu („aplikant“); odluku da se o aplikaciji obavijesti vlada  Bosne i Hercegovine („vlada“),

koju je zastupala gđa M. Mijić, v.d. zastupnica; izjašnjenja stranaka;

odluku o odbijanju prigovora vlade na razmatranje aplikacije od strane odbora; nakon vijećanja, odlučio je kako slijedi:

OPIS PREDMETA 

  1. Aplikacija se odnosi na odluku Ustavnog suda od 13.02.2019. godine kojom je odbijena ustavna apelacija aplikanta jer se taj sud u to vrijeme nije bavio pitanjem dužine postupaka koji su u tijeku, za razliku od okončanih postupaka (vidi Delić protiv Bosne i Hercegovine, br. 59181/18, tačke 10.12., 02.03.2021. godine). Ustavni sud je uzeo u razmatranje samo početni podnesak aplikanta iz juna 2017., a zanemario njegov dodatni podnesak iz avgusta 2017. godine kojim je obavijestio taj sud da je sporni upravni postupak u međuvremenu okončan, te se žalio na dužinu i ishod toga postupka.

OCJENA SUDA

  1. Pozivajući se na član 13. Konvencije, aplikant se žalio da mu je uskraćen pristup Ustavnom sudu u vezi s njegovom pritužbom na dužinu i ishod dotičnog upravnog postupka. Ta pritužba se morala ispitati, te je proslijeđena vladi prema članu 6. stav 1. Konvencije (vidi Sporrong i Lönnroth protiv Švedske, 23.09.1982., tačka 88., Serija A br. 52, i Karakutsya protiv Ukrajine, br. 18986/06, tačke 38.-39., 16.02.2017.).
  2. Dostavljajući primjere odluka Ustavnog suda, od kojih je jedna datirala iz  2006. godine, vlada je istaknula da aplikant nije iskoristio pravni lijek koji mu je bio na raspolaganju prema članu 68. Pravila Ustavnog suda (preispitivanje odluka) protiv navedene odluke od 13.02.2019. godine.
  3. Aplikant nije bio saglasan s tim.
  4. Sažetak općih načela koja se odnose na pravilo o iscrpljivanju domaćih pravnih sredstava dat je presudi Vučković i drugi protiv Srbije ((prethodni prigovor) [VV], br. 17153/11 i 29 drugih, tačke 69.-77., 25.03.2014.).
  5. Sud primjećuje da se na odluke Ustavnog suda, u načelu, ne može podnijeti žalba. Međutim, on zapaža da član 68. Pravila Ustavnog suda, kako ga tumači praksa toga suda, osigurava pravni lijek u situacijama poput ove koja se razmatra u predmetnom slučaju. Ako Ustavni sud greškom previdi pritužbu koja mu je podnesena, apelant o kojem je riječ može zatražiti da taj sud ispravi grešku (vidi, na primjer, odluke Ustavnog suda AP-1009/04 od 12.09.2006., AP-3013/17 od 24.04.2019., i AP-1793/20 od 10.12.2020.).
  6. Aplikant nije iskoristio to pravno sredstvo niti je pokazao da je ono iz bilo kojeg razloga neadekvatno ili neefikasno u konkretnim okolnostima njegovog slučaja. Sud ne vidi da postoje bilo kakve posebne okolnosti koje bi oslobodile aplikanta od obaveze da ga iskoristi (vidi Akdivar i drugi protiv Turske, 16.09.1996., tačka 67., Izvještaji o presudama i odlukama 1996-IV, i Mirazović protiv Bosne i Hercegovine (odl.), br. 13628/03, 16.05.2006.).
  7. Slijedi da je aplikacija nedopuštena zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih lijekova, te se mora odbaciti u skladu sa članom 35. stavovi 1. i 4. Konvencije.

Iz navedenih razloga, Sud je, jednoglasno,

Proglasio aplikaciju nedopuštenom.

 

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanom obliku dana 23.03.2023. godine

        Valentin Nicolescu

Iulia Antoanella Motoc

    v.d. zamjenik registrara

predsjednica

 

_________________________

prevod odluke preuzet sa sajta Ministratva za ljudska i manjiska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

http://www.mhrr.gov.ba/ured_zastupnika/odluke/default.aspx?id=170&langTag=bs-BA

Copyright © 2023 Pravosudna akademija, Srbija