Magazin protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
10.11.2022
Članovi
6
6-1
35
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
Broj predstavke
4122/15
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Pritužba podnosioca predstavke odnosi se na navodno kršenje člana 6. stav 1. Konvencije u vezi sa neizvršenjem konačne domaće odluke u njegovu korist protiv privatnih lica.

U odnosu na okolnosti slučaja, Sud primećuje da je 21. maja 2014. godine Ustavni sud u obrazloženoj odluci utvrdio da je povređeno pravo podnosioca predstavke na suđenje u razumnom roku, te da je naloženo nadležnom sudu da preduzme sve neophodne korake kako bi se bez odlaganja postupak izvršenja okončao. Podnosiocu predstavke nije dosuđena nikakva nematerijalna šteta zbog njegove neaktivnosti tokom izvršnog postupka. Sud primećuje da se pasivnost podnosioca predstavke nastavila i nakon donošenja odluke Ustavnog suda i da je konačno dovela do obustavlјanja izvršnog postupka. Naime, 5. jula 2016. godine, Osnovni sud u Beogradu je obustavio predmetni izvršni postupak jer podnosilac predstavke nije obavestio sud, u zakonskom roku i kako to nalaže Zakon o izvršenju iz 2015. godine, da li želi da nastavi sa izvršnim postupkom pred sudom ili preko službe izvršitelјa. Podnosilac predstavke nikada nije osporio tu odluku, a ona je postala pravosnažna 25. decembra 2017. godine.

Imajući u vidu navedeno, Sud smatra da podnosilac predstavke nema više prava da tvrdi da je „žrtva” u smislu člana 34. Konvencije. Stoga, ova predstavka se smatra nespojiva ratione materiae sa odredbama Konvencije u smislu člana 35. stav 3(a) Konvencije i kao takva mora biti odbačena u skladu sa članom 35. stav 4.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка бр. 4122/15

Обрад МАГАЗИНпротив Србије

(видeти табелу у прилогу)

Европски суд за људска права (Четвртo одељење), на заседању Одбора 10. новембра 2022. године у саставу:

Armen Harutyunyan, председник,
Anja Seibert-Fohr
Ana Maria Guerra Martins, судије,
и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности секретара Одељења,

Имајући у виду горе наведену представку поднету 30. децембра 2014. године,

Имајући у виду запажања које је поднела тужена Влада, као и запажања које је у одговору поднео подносилац представке,

Након већања, одлучује како следи:

 

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК

Подаци о подносиоцу представке су наведени у табели у прилогу.

Притужба подносиоца представке на основу члана 6. став 1. Конвенције у вези са неизвршењем коначне домаће одлуке у његову корист против приватних лица је достављена Влади Републике Србије (у даљем тексту: „Влада”).

 

ПРАВО

Када је у питању ова конкретна представка, након испитивања целокупног материјала, Суд сматра, услед разлога који су у даљем тексту представљени, да тужена Влада не може бити одговорна за неизвршење спорне домаће одлуке.

Суд посебно примећује да је Влада уложила прелиминарни приговор у вези са губитком статуса жртве подносиоца представке. Стога су позвали Суд да представку прогласи неприхватљивом у складу са чланом 35. ст. 3. и 4. Конвенције.

Суд наглашава да статус подносиоца представке као „жртве” зависи од тога да ли су домаћи органи признали, било изричито или суштински, наводну повреду Конвенције и, ако је потребно, обезбедили одговарајућу правну заштиту у вези са тим. Само када су ови услови испуњени, супсидијарна природа заштитног механизма Конвенције онемогућава испитивање представке (видети Cocchiarella против Италије [ВВ], број 64886/01, став 71, ЕСЉП 2006-V и Cataldo против Италије (одл.) број 45656/99, 3. јун 2004. године). Суд даље примећује да фактори као што су понашање подносиоца представке и значај спора за подносиоца могу у корелацији са другим релевантним аспектима да у различитим степенима утичу на досуђивање нематеријалне штете (видети Apicella против Италије, бр. 64890/01, став 26, 10. новембар 2004. године) и да у ретким случајевима, доведе до недосуђивања било какве накнаде (видети Scordino против Италије (бр. 1) [Вв], бр. 36813/97, § 204, ЕСЉП 2006-V). Домаћи судови ће у том случају морати да оправдају своју одлуку пружањем адекватног образложења (видети bid., и Šedý против Словачке, бр. 72237/01, ст. 90–92, 19. децембар 2006).

Осврћући се на овај случај, Суд примећује да је 21. маја 2014. године Уставни суд у образложеној одлуци утврдио да је повређено право подносиоца представке на суђење у разумном року, те да је наложено надлежном суду да предузме све неопходне кораке како би се без одлагања поступак извршења окончао. Подносиоцу представке није досуђена никаква нематеријална штета због његове неактивности током извршног поступка. Суд даље примећује да се пасивност подносиоца представке наставила и након доношења одлуке Уставног суда и да је коначно довела до обустављања извршног поступка. Наиме, 5. јула 2016. године, Основни суд у Београду је обуставио предметни извршни поступак јер подносилац представке није обавестио суд, у законском року и како то налаже Закон о извршењу из 2015. године, да ли жели да настави са извршним поступком пред судом или преко службе извршитеља. Подносилац представке никада није оспорио ту одлуку, а она је постала правоснажна 25. децембра 2017. године.

Имајући у виду горе наведено, Суд сматра да подносилац представке нема више права да тврди да је „жртва” у смислу члана 34. Конвенције услед кршења на које је уложио притужбу. Стога, ова представка се сматра неспојива ratione materiae са одредбама Конвенције у смислу члана 35. став 3(а) Конвенције и као таква мора бити одбачена у складу са чланом 35. став 4.

 

Из ових разлога, Суд, једногласно,

Проглашава представку неприхватљивом.

 

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 1. децембра 2022. године.

Viktoriya Maradudina
Вршилац дужности секретара

Armen Harutyunyan
Председник

 

 

 

ДОДАТАК

Представка поднета на основу притужбе према члану 6. став 1. Конвенције
(неизвршење или одложено извршење домаћих одлука)

Број представке
Датум иницирања

Име подносиоца представке
Датум рођења

Релевантна одлука на домаћем нивоу

Датум почетка периода неизвршења или датум ступања на снагу Конвенције у односу на Србију (3. март 2004. године)

Датум завршетка периода неизвршења
Дужина извршног поступка

4122/15
30.12.2014. године

Обрад МАГАЗИН
1953.

Општински суд у Београду, 30.04.2004. године

16.09.2005. године

У току у време подношења представке Суду, правоснажно решење о обустави поступка 25.12.2017. године

 

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija