Aksić protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
10.11.2022
Članovi
6
6-1
35
P1-1
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(P1-1) Zaštita imovine
Broj predstavke
13353/19
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Podnosilac je podneo pritužbu sudu zbog neizvršenja odluka domaćih sudova.

Sud je doneo odluku da predstavka nije prihvatljiva jer podnosilac nije iskoristio sva pravna sredstav predviđena Zakonom o pravu na suđenje u razumnom roku.
Preuzmite presudu u pdf formatu

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка бр. 13353/19

Витомир АКСИЋ против Србије

(видeти табелу у прилогу)

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 10. новембра 2022. године у саставу:

Armen Harutyunyan, председник,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins, судије,
и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности секретара Одељења,

Имајући у виду горе наведену представку поднету 22. фебруара 2019. године,

Имајући у виду запажања које је поднела тужена Влада, као и запажања које су у одговору поднели подносиоци представки,

Након већања, одлучује како следи:

 

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК

Подаци о подносиоцу представке су наведени у табели у прилогу.

Подносиоца представке је заступао г. Л. Уљаревић, адвокат из Крагујевца.

Притужбе подносиоца представке на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 у вези са неизвршењем домаће одлуке усвојене против друштвеног/државног предузећа достављене су Влади Републике Србије (у даљем тексту: „Влада”).

 

ПРАВО

Након што је испитао сав достављени материјал, Суд је усвојио одлуку да су притужбе подносиоца представке на неизвршење домаће одлуке која је предмет разматрања неприхватљиве јер није искористио правна средства предвиђена Законом о праву на суђење у разумном року („Службени гласник РС”, број 40/15). Суд је у предмету Станковић против Србије ((одл.), бр. 41285/19, став 22., 3. децембар 2019. године) закључио да је подносилац представке који је употребио наведена правна средства изгубио статус „жртве” у смислу члана 34. Конвенције. Подносилац представке у овом случају није објаснио зашто би наведена правна средства била неадекватна или неделотворна у његовом случају.

С обзиром на горе наведено, Суд налази да су ове притужбе неприхватљиве због неисцрпљивања домаћих правних средстава и да се морају одбити у складу са чланом 35. став 1. и чланом 4. Конвенције.

 

Из ових разлога, Суд, једногласно,

Проглашава представку неприхватљивом.

 

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 1. децембра 2022. године.

Viktoriya Maradudina
Вршилац дужности секретара

Armen Harutyunyan
Председник

 

ДОДАТАК

Представка поднета на основу притужбе према члану 6, став 1. Конвенције и члану 1. Протокола бр. 1
(неизвршење или одложено извршење одлука усвојених против друштвених / државних предузећа на домаћем нивоу)

Број представке
Датум иницирања

Име подносиоца представке
Датум рођења

Релевантна одлука на домаћем нивоу

Датум почетка периода неизвршења

Датум завршетка периода неизвршења
Дужина извршног поступка

13353/19
22.02.2019. године

Витомир АКСИЋ
1951. године

Трговински суд
у Крагујевцу, 29.10.2010.

29.10.2010. године

у току
Више од 10 година, 3 месеца и 27 дана

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija