Bahtić protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
27.10.2022
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
4034/22
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Odbor
Sažetak
Aplikantkinja se žali zbog neizvršavanja domaće odluke donesene u njenu korist i poziva se na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1.

Sud ističe da se izvršenje presude koju je doneo bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom "suđenja" u smislu člana 6. Sud se takođe poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih sudskih presuda i dalje napominje da je odlukom iz predmetne predstavke naređeno poduzimanje određene radnje. Sud stoga smatra da predmetna odluka predstavlja "imovinu" u smislu člana 1. Protokola br. 1.

U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., od 14.11.2017.godine, i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., presude od 14.11.2017. godine, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uveriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluku donesenu u korist aplikantkinje. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.
Preuzmite presudu u pdf formatu

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

ČETVRTI ODJEL

PREDMET BAHTIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacija br. 4034/22)

PRESUDA 

STRAZBUR

27.  oktobar 2022.godine 

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće uredničke izmjene.

U predmetu Bahtić protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao odbor u sljedećem sastavu:

Armen Harutyunyan, Predsjednik,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, sudije,
i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenica registrara Odjela,

 nakon vijećanja zatvorenog za javnost, održanog 06. oktobra 2022. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena istog dana:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je aplikacijom protiv Bosne i Hercegovine koja je dana 11. januara 2022. godine podnesena Sudu u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“).
 2. Aplikanticu je zastupao g. K. Buljubašić, advokat iz Zenice.
 3. Vlada Bosne i Hercegovine („vlada“) je obaviještena o aplikaciji.

ČINJENICE

 1. Podaci o aplikantici i relevantni podaci o aplikaciji navedeni su u priloženoj tabeli.
 2. Aplikantica se žali zbog zneizvršavanja domaće odluke donesene u njenu korist protiv  Grada Zenica. 

PRAVO 

I. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1. 

 1. Aplikantica se žali zbog neizvršavanja domaće odluke donesene u njenu korist i poziva se na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1 koji glase:

Član 6. stav 1.

“Prilikom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama... svako ima pravo na pravično...suđenje....pred...sudom...”

Član  1. Protokola br. 1

“Svaka fizička i pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen njegove imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava. 

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulisala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.”

 1. Sud ponovno ističe da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom "suđenja" u smislu člana 6. Sud se takođe poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju domaćih sudskih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40., Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).
 2. Sud dalje napominje da je odlukom iz predmetne aplikacije naređeno poduzimanje određene radnje. Sud stoga smatra da predmetna odluke  predstavlja "imovinu" u smislu člana 1. Protokola br. 1.
 3. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25.-31., od 14.11.2017.godine, i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26.-31., presude od 14.11.2017. godine, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.
 4. Nakon što je ispitao sve materijale koji su mu podneseni, Sud nije našao niti jednu činjenicu ili argument koji bi ga mogao uvjeriti da donese drugačiji zaključak o dopuštenosti i meritumu ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju praksu o ovom pitanju, Sud smatra da u predmetnom slučaju vlasti nisu uložile sve potrebne napore kako bi u potpunosti i blagovremeno izvršile odluku donesenu u korist aplikantice.
 5. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

II. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije propisuje:

“Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelomično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani.”

 1. Imajući u vidu dokumente u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, citirane iznad, tačke 36.-43., od 14.11.2017. godine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, takođe, citirane iznad, tačke 37.-46., od 14.11.2017. godine), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku. 
 2. Sud dalje napominje da tužena država ima obavezu izvršiti domaću odluku koja je i dalje izvršna.
 3. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

 IZ NAVEDENIH RAZLOGA, SUD JE JEDNOGLASNO,

1. Proglasio aplikaciju dopuštenom;

2. Utvrdio da ova aplikacija otkriva povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1. zbog neizvršenja  domaće odluke;

3. Utvrdio da će tužena država u roku od tri mjeseca osigurati, odgovarajućim sredstvima, izvršenje neizvršene domaće odluke navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku;

4. Utvrdio  

(a)   da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima aplikantici isplatiti iznose navedene u tabeli koja se nalazi u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema kursu važećem  na dan izmirenja;

(b)  da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 27. oktobra 2022. godine u skladu s pravilom 77.  §§ 2. i 3. Pravila Suda.

             

      Viktoriya Maradudina Armen Harutyunyan
    v.d. zamjenica registrara predsjednik 

 

         

PRESUDA BAHTIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE

DODATAK

Aplikacija postavlja pitanja prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 

(neizvršavanje domaćih odluka)  

Aplikacija br.

Datum podnošenja

Ime i prezime aplikanta

 

Datum rođenja

 

 Ime Zastupnika i njegovo sjedište 

Relevantna Domaća odluka

Početak perioda neizvršavanja 

Završetak perioda neizvršavanja, trajanje

postupka, dužina izvršnog

postupka   

Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po aplikantu ( u eurima)[1] 2

Iznos dosuđen na ime troškova i izdataka po aplikaciji  ( u eurima)3

4034/22

11/01/2022

Anfisa BAHTIĆ 1973 

Buljubašić Kenan Zenica

Opštinski sud Zenica

09/10/2020

 

23/11/2020

 

  Postupak u toku 

Više od 1 godine , 9 mjeseci  i

23 dana

 

1.000

250

 

[1] Plus svaki porez koji se aplikantu može zaračunati. 2 Umanjeno za sve iznose koji su eventualno već isplaćeni u tom pogledu na domaćem nivou. 3 Plus svaki porez koji se aplikantu može zaračunati.

 

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF BAHTIĆ v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Application no. 4034/22)

JUDGMENT

STRASBOURG

27 October 2022

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Bahtić v. Bosnia and Herzegovina,

The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

Armen Harutyunyan, President,

Jolien Schukking,

Ana Maria Guerra Martins, judges,
and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 6 October 2022,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on 11 January 2022.

2.  The applicant was represented by Mr K. Buljubašić, a lawyer practising in Zenica.

3.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the application.

THE FACTS

4.  The applicant’s details and information relevant to the application are set out in the appended table.

5.  The applicant complained of the non-enforcement of a domestic decision issued in her favour against the City of Zenica.

THE LAW

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1

6.  The applicant complained of the non-enforcement of a domestic decision given in her favour and relied on Article 6 § 1 of the Convention and on Article 1 of Protocol No. 1, which read as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

Article 1 of Protocol No. 1

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

7.  The Court reiterates that the execution of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of a “hearing” for the purposes of Article 6. It also refers to its case-law concerning the non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments (see Hornsby v. Greece, no. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997II).

8.  The Court further notes that the decision in the present application ordered specific action to be taken. The Court therefore considers that the decision in question constitutes “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

9.  In the leading cases of Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 25-31, 14 November 2017, and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 26-31, 14 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

10.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the authorities did not deploy all necessary efforts to enforce fully and in due time the decision in the applicant’s favour.

11.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

12.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

13.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Spahić and Others, cited above, §§ 36-43, and Kunić and Others, also cited above, §§ 37-46), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

14.  The Court further notes that the respondent State has an outstanding obligation to enforce the domestic decision which remains enforceable.

15.  The Court finally considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Declares the application admissible;
 2. Holds that this application discloses a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 concerning the non‑enforcement of a domestic decision;
 3. Holds that the respondent State shall ensure, by appropriate means, within three months, the enforcement of the pending domestic decision referred to in the appended table;
 4. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 27 October 2022, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

 Viktoriya Maradudina                       Armen Harutyunyan

 Acting Deputy                                     Registrar President

 

 

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija