Branka Belić Babić i drugi protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
25.08.2022
Članovi
6
6-1
35
P1-1
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(P1-1) Zaštita imovine
Broj predstavke
23200/20, 23201/20, 25248/20, 25431/20, 25432/20, 25566/20, 25649/20, 25741/20, 25841/20, 25842/20, 25856/20, 25862/20, 26763/20, 26767/20, 26770/20, 26778/20, 26808/20, 26814/20, 26858/20, 26868/20, 26870/20, 30881/20, 31760/20, 32852/20, 32887/20, 33046/20
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Žalbe podnosilaca predstavki na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1, odnose se na neizvršenje ili odloženo izvršenje domaćih odluka usvojenih protiv društvenog/državnog preduzeća.

Imajući u vidu sličnost predmeta navedenih predstavki, Sud smatra da je primereno da iste ispita zajedno i da donese jednu spojenu odluku.

Vlada je tvrdila da su konačne odluke donesene na domaćem nivou zapravo izvršene u korist podnosilaca predstavki. Stoga je predložila da Sud odbaci predmetne predstavke kao zloupotrebu prava na pojedinačnu predstavku u skladu sa članom 35. st. 3(a) i 4. Konvencije. Podnosioci predstavki nisu osporili tu činjenicu.

S obzirom na navedeno, Sud nalazi da predmetne predstavke predstavlјaju zloupotrebu prava na pojedinačnu predstavku, te moraju biti odbačene u skladu sa članom 35. st. 3 (a) i 4. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА  

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ОДЛУКА

Представка бр. 23200/20

Бранка БЕЛИЋ БАБИЋ против Србије и 25 других представки

(види приложену табелу) 

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 25. августа 2022. године у саставу:

Jovan Ilievski, председник,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, судије,
и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности заменика секретара Одељења,

Узимајући у обзир горе наведене представке поднете различитих датума назначених у приложеној табели, Имајући у виду запажања која је поднела Тужена и запажања подносилаца представки као одговор на иста, Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК

Списак подносилаца представки је дат у приложеној табели.

Подносиоце представки је заступао г. Р. Чакара, адвокат из Новог Пазара.

Жалбе подносилаца представки на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1, које се односе на неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвеног/државног предузећа, су прослеђене Влади Србије (у даљем тексту: „Влада”) 20. маја 2021. године.

ПРАВО

А. Здруживање представки

Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да исте испита заједно и да донесе једну спојену одлуку.

Б. Жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 (неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих против друштвених/државних предузећа)

Влада је тврдила да су коначне одлуке донесене на домаћем нивоу заправо извршене у корист подносилаца представки. Стога је предложила да Суд одбаци предметне представке као злоупотребу права на појединачну представку у складу са чланом 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције.

Подносиоци представки нису оспорили ту чињеницу.

Суд понавља да се представка може одбацити као злоупотреба права на појединачну представку у смислу члана 35. став 3(а) Конвенције уколико је, између осталих разлога, свесно заснована на лажним информацијама или уколико су значајне информације и документи намерно изостављени, било тамо где су били познати од самог почетка или где су нови значајни догађаји наступили током трајања поступка. Непотпуна, а самим тим и обмањујућа информација, може представљати злоупотребу права на представку, нарочито ако се предметна информација тиче саме суштине предмета и ако се не пружи довољно добро објашњење за необелодањивање такве информације (видети Gross против Швајцарске [ВВ], број 67810/10, став 28, ЕСЉП 2014; S.A.S. против Француске [ВВ], број 43835/11, став 67, ЕСЉП 2014; и Николић и др. против Србије (одл.) [Веће], бр. 48162/18 и 8 др, од 21. јануара 2021. године).

Освртом на предметни случај, Суд примећује да је у периоду од 15. децембра 2020. до 22. фебруара 2021. године држава у целости исплатила износе досуђене у предметним одлукама на домаћем нивоу, у складу са домаћим правом (видети Стевановић и др. против Србије, брoj 43815/17 и 15 др., став 17, од 27. августа 2019. године). Подносиоци представки нису обавестили Суд о таквом развоју догађаја пре него што је Влада добила обавештење о подношењу представки и није дато образложење за овакав пропуст.

Узимајући у обзир чињеницу да су се задржане информације односиле на саму суштину представки, Суд налази да је такво понашање било у супротности са сврхом права на појединачну представку. Адвокати морају да схвате да, узимајући у обзир дужност Суда да испитује наводе о кршењу људских права, они такође морају показати високу професионалну разборитост и смислену сарадњу у раду са Судом, штедећи га од неозбиљних притужби, те се, пре покретања поступака и након тога, они морају марљиво распитати о свим детаљима случаја, пажљиво се придржавајући свих релевантних правила поступка, при чему су такође дужни да подстакну своје клијенте да учине исто. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може угрозити веродостојност рада адвоката у очима Суда, па чак и ако се систематски догоди, може довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца представки према Правилу 36. став 4 (б) Пословника Суда (видети Стеванчевић против Босне и Херцеговине (одл.), број 67618/09, став 29, од 10. јануара 2017. године).

С обзиром на горе наведено, Суд налази да предметне представке представљају злоупотребу права на појединачну представку, те морају бити одбачене у складу са чланом 35. ст. 3 (а) и 4. Конвенције.

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,

Одлучује да представке здружи;

Проглашава представке неприхватљивим.

 

Састављено на енглеском језику и прослеђено у писаном облику 15. септембра 2022. године.

Viktoriya Maradudina                                                                          Jovan Ilievski

Вршилац дужности заменика секретара                                          Председник

  

ПРИЛОГ

Списак представки којима се подносе жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1, Протокола бр. 1

(неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа)

 

Број

Представка бр.

 Датум подношења

Име подносиоца представке

Година рођења

Релевантна одлука на домаћем нивоу

Почетак периода неизвршења или датум ступања Конвенције на снагу у односу на

Републику Србију (3. март 2004. године)

Датум извршења одлуке на домаћем нивоу

1.

23200/20

4. јун 2020. године

Бранка БЕЛИЋ БАБИЋ

1964. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

2.

23201/20

4. јун 2020. године

Муамера РАМЧИЋ

1954. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

3.

25248/20

28. мај 2020. године

Семир КАМБОВИЋ

1988. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

4.

25431/20

10. јун 2020. године

Милица КЛИСАРИЋ САРИЋ

1962. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар  2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

5.

25432/20

10. јун 2020. године

Сабахета ШАЋИРОВИЋ НУРОВИЋ

1960. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар

2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

6.

25566/20

11. јун 2020. године

Исмета РОЖАЈАЦ

1957. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар  2003. године

3. март 2004. године

15. децембар

2020. године

7.

25649/20

2. јун 2020. године

Миладија ЂУРКОВИЋ

1969. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар  2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

8.

25741/20

5. јун 2020. године

Исмет ШУСТЕРАЦ

1954. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар  2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

9.

25841/20

9. јун 2020. године

Радомирка ПЕТРОВИЋ

1961. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

10.

25842/20

9. јун 2020. године

Садија БРУНЧЕВИЋ КАЧАР

1964. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

11.

25856/20

1. јун 2020. године

Хамо ВАТИЋ

1950. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

15. децембар

2020. године

12.

25862/20

3. јун 2020. године

Цмиљана ВУЛОВИЋ

1958. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

13.

26763/20

9. јун 2020. године

Сенабија ЂУКИЋ

1963. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

15. децембар

2020. године

14.

26767/20

9. јун 2020. године

Сенада ФЕРИЗОВИЋ  БАХТИЈАРЕВИЋ

1966. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

15.

26770/20

9. јун 2020. године

Бећира БИЛАЛОВИЋ

1970. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

15. децембар

2020. године

16.

26778/20

9. јун 2020. године

Нусрета ХАСИЋ

1960. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

17.

26808/20

2. јун 2020. године

Слободан ВРАНИЋ

1970. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

18.

26814/20

12. јун 2020. године

Младен МАКОЈЕВИЋ

1974. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

19.

26858/20

3. јун 2020. године

Мујесира ЗАИМОВИЋ

1958. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

15. децембар

2020. године

20.

26868/20

5. јун 2020. године

Дарко МАРКОВИЋ

1973. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

15. децембар

2020. године

21.

26870/20

5. јун 2020. године

Санија ХАМИДОВИЋ

1972. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

15. децембар

2020. године

22.

30881/20

23. јун 2020. године

Рада МИЛОЈЕВИЋ

1966. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

22. фебруар

2021. године

23.

31760/20

23. јун 2020. године

Сејдо МЕХМЕДОВИЋ

1946. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

24.

32852/20

16. јул 2020. године

Мевљуда ЛАТОВИЋ

1969. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

25.

32887/20

20. јул 2020. године

Љиљана МИЈАИЛОВИЋ

1967. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

26.

33046/20

16. јул 2020. године

Адем МУРИЋ 1962. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

19. фебруар

2021. године

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija