Halima Džanković protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
25.08.2022
Članovi
6
6-1
35
P1-1
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(P1-1) Zaštita imovine
Broj predstavke
27025/20, 27026/20, 27030/20, 27033/20, 27039/20, 27043/20, 27046/20, 27047/20, 27051/20, 27053/20, 27055/20, 27060/20, 27115/20, 27132/20, 27135/20, 27188/20, 27607/20, 28024/20, 28592/20, 28610/20, 28613/20, 28614/20, 28616/20, 28620/20, 30105/20, 30296/20, 30298/20, 30303/20, 30307/20, 30313/20, 30321/20, 30325/20, 30334/20, 30338/20, 30342/20, 30346/20, 32458/20, 32461/20, 32462/20, 32463/20, 32465/20, 32466/20, 32467/20, 32468/20, 32469/20, 32470/20, 32471/20, 32472/20
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Žalbe podnosilaca predstavki na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1 se odnose na neizvršenje ili odloženo izvršenje domaćih odluka usvojenih protiv društvenog/državnog preduzeća. Imajući u vidu sličnost predmeta navedenih predstavki, Sud smatra da je primereno da iste ispita zajedno i da donese jednu spojenu odluku.

Vlada je tvrdila da su konačne odluke donesene na domaćem nivou zapravo izvršene u korist podnosilaca predstavki. Stoga je predložila da Sud odbaci predmetne predstavke kao zloupotrebu prava na pojedinačnu predstavku u skladu sa članom 35. st. 3 (a) i 4. Konvencije. Podnosioci predstavki nisu osporili tu činjenicu.

S obzirom na navedeno, Sud nalazi da predmetne predstavke predstavlјaju zloupotrebu prava na pojedinačnu predstavku, te moraju biti odbačene u skladu sa članom 35. st. 3 (a) i 4. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка број 27025/20

Халима ЏАНКОВИЋ против Србије и 47 других представки

(види приложену табелу) 

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Већа 25. августа 2022. године у саставу:

Jovan Ilievski, председник,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, судије, и
Viktoriya Maradudina, вршилац дужности заменика секретара Одељења,

Узимајући у обзир горе наведене представке поднете на датум назначен у приложеној табели,

Имајући у виду запажања која је поднела Тужена и запажања подносилаца представки као одговор на иста, Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК

Списак подносилаца представки је дат у приложеној табели.

Подносиоце представки је заступала гђа Р. Ћоровић, адвокат из Новог Пазара.

Жалбе подносилаца представки на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1, које се односе на неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвеног/државног предузећа, су прослеђене Влади Србије (у даљем тексту: „Влада”) 20. маја 2021. године.

ПРАВО

А. Здруживање представки

Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да исте испита заједно и да донесе једну спојену одлуку.

Б. Жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1 (неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих против друштвеног/државног предузећа)

Влада је тврдила да су коначне одлуке донесене на домаћем нивоу заправо извршене у корист подносилаца представки. Стога је предложила да Суд одбаци предметне представке као злоупотребу права на појединачну представку у складу са чланом 35. ст. 3 (а) и 4. Конвенције.

Подносиоци представки нису оспорили ту чињеницу.

Суд понавља да се представка може одбацити као злоупотреба права на појединачну представку у смислу члана 35. став 3 (а) Конвенције уколико је, између осталих разлога, свесно заснована на лажним информацијама или уколико су значајне информације и документи намерно изостављени, било тамо где су били познати од самог почетка или где су нови значајни догађаји наступили током трајања поступка. Непотпуна, а самим тим и обмањујућа информација, може представљати злоупотребу права на представку, нарочито ако се предметна информација тиче саме суштине предмета и ако се не пружи довољно добро објашњење за необелодањивање такве информације (видети Gross против Швајцарске [ВВ], број 67810/10, став 28, ЕСЉП 2014; S.A.S. против Француске [ВВ], број 43835/11, став 67, ЕСЉП 2014; и Николић и др. против Србије (одл.) [Веће], бр. 48162/18 и 8 др., од 21. јануара 2021. године).

Освртом на предметни случај, Суд примећује да је у периоду од 24. августа до 15. децембра 2020. године држава у целости исплатила износе досуђене у предметним одлукама на домаћем нивоу, у складу са домаћим правом (видети Стевановић и др. против Србије, бр. 43815/17 и 15 др., став 17, од 27. августа 2019. године). Подносиоци представки нису обавестили Суд о таквом развоју догађаја пре него што је Влада добила обавештење о подношењу представки, и није дато образложење за овакав пропуст.

Узимајући у обзир чињеницу да су се задржане информације односиле на саму суштину представки, Суд налази да је такво понашање било у супротности са сврхом права на појединачну представку. Адвокати морају да схвате да, узимајући у обзир дужност Суда да испитује наводе о кршењу људских права, они такође морају показати високу професионалну разборитост и смислену сарадњу у раду са Судом, штедећи га од неозбиљних притужби, те се, пре покретања поступака и након тога, они морају марљиво распитати о свим детаљима случаја, пажљиво се придржавајући свих релевантних правила поступка, при чему су такође дужни да подстакну своје клијенте да учине исто. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може угрозити веродостојност рада адвоката у очима Суда, па чак и ако се систематски догоди, може довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца представки према Правилу 36, став 4 (б) Пословника Суда (видети Стеванчевић против Босне и Херцеговине (одл.), број 67618/09, став 29, од 10. јануара 2017. године).

С обзиром на горе наведено, Суд налази да предметне представке представљају злоупотребу права на појединачну представку, те морају бити одбачене у складу са чланом 35. ст. 3 (а) и 4. Конвенције.

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,

Одлучује да представке здружи;

Проглашава представке неприхватљивим.

 

Састављено на енглеском језику и прослеђено у писаном облику 15. септембра 2022. године.

Viktoriya Maradudina                                                                          Jovan Ilievski

Вршилац дужности заменика секретара                                            Председник

 

ПРИЛОГ

Списак представки којима се подносе жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1

(неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа)

Број

Број представке

Датум подношења

Име подносиоца представке

Година рођења

Релевантна одлука на домаћем нивоу

Почетак периода неизвршења или датум ступања Конвенције на снагу у односу на Републику Србију (3. март 2004. године)

Датум извршења одлуке на домаћем нивоу

1.

27025/20

25. јун 2020. године

Халима ЏАНКОВИЋ, 1958. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

2.

27026/20

25. јун 2020. године

Сабахудин МАВРИЋ, 1967. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

3.

27030/20

25. јун 2020. године

Михрија МАВРИЋ, 1969. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020.

4.

27033/20

25. јун 2020. године

Елмаза БАЛИЈА, 1972. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

5.

27039/20

25. јун 2020. године

Зурифа ЛИЧИНА, 1959. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

6.

27043/20

25. јун 2020. године

Мејрема ЧАЛАКОВИЋ, 1962. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

7.

27046/20

25. јун 2020. године

Слободанка СТЕФАНОВИЋ, 1957. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

8.

27047/20

25. јун 2020. године

Мурадија ЗЕКИЋ, 1969. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

9.

27051/20

25. јун 2020. године

Јасмина БАЛКАН, 1961. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

10.

27053/20

25. јун 2020. године

Шефћета ХАЈРОВИЋ, 1964. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

11.

27055/20

25. јун 2020. године

Бајра ШЕМСОВИЋ, 1953. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

12.

27060/20

25. јун 2020. године

Јасмина БЕЛОВОЂАНИН, 1966. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

13.

27115/20

25. јун 2020. године

Атића РУГОВАЦ, 1958. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

10. септембар 2020. 

14.

27132/20

25. јун 2020. године

Тима ШАБОТИЋ, 1962. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

15.

27135/20

25. јун 2020. године

РАЗА ШЕХОВИЋ, 1957. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

15. децембар 2020. 

16.

27188/20

25. јун 2020. године

Бисера САДОВИЋ, 1973. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020.

17.

27607/20

25. јун 2020. године

Михрија БЕРАНАЦ, 1972. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

18.

28024/20

25. јун 2020. године

Фатмира МИСИРЛИЋ, 1974. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

19.

28592/20

25. јун 2020. године

Муамер МИРАЉЕМОВИЋ, 1967. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

20.

28610/20

25. јун 2020. године

Бахрија РАМОШЕВАЦ, 1955. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

21.

28613/20

25. јун 2020. године

Бинаса РАМОВИЋ, 1958. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

22.

28614/20

25. јун 2020. године

Ибрахим ЂЕРЛЕК, 1957. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

23.

28616/20

25. јун 2020. године

Драгана РАКОВИЋ, 1973. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

24.

28620/20

25. јун 2020. године

Ифета БЕЈТОВИЋ, 1995. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

25. август 2020. 

25.

30105/20

25. јун 2020.године

Факета ЗЕКИЋ, 1961. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

26.

30296/20

25. јун 2020.године

Емина ВЕЈСЕЛОВИЋ, 1950. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

27.

30298/20

25. јун 2020.године

Хајро СУЉОВИЋ, 1952. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

28.

30303/20

25. јун 2020. године

Винојла МИЛЕНКОВИЋ, 1963. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

29.

30307/20

25. јун 2020. године

Зинета МЕЂЕДОВИЋ, 1962. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

30.

30313/20

25. јун 2020. године

Муневера МАЛИЋЕВИЋ, 1966. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

31.

30321/20

25. јун 2020. године

Суада СУБАШИЋ, 1968. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

32.

30325/20

25. јун 2020. године

Бисера ЗЕКИЋ, 1961. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

33.

30334/20

25. јун 2020. године

Медиха ПЛУНЦЕВИЋ, 1955. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

34.

30338/20

25. јун 2020. године

Љубица МИЛОСАВЉЕВИЋ, 1963. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

35.

30342/20

25. јун 2020. године

Хасиба БИБЕРОВИЋ, 1957. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

36.

30346/20

25. јун 2020. године

Алија АРАПОВИЋ, 1963. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020.

37.

32458/20

25. јун 2020.године

Марица ПУЗОВИЋ, 1965. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

38.

32461/20

25. јун 2020.године

Наташа ЧЕКОВИЋ

1957. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

39.

32462/20

25. јун 2020.године

Сутхија РУСТИЋ

1959. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

40.

32463/20

25. јун 2020.године

Мехдија КЛАДНИЧАНИН, 1959. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

41.

32465/20

25. јун 2020.године

Езрена БРОЊА, 1964. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

15. децембар 2020. 

42.

32466/20

25. јун 2020.године

Томанија РАВИЋ, 1957. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

43.

32467/20

25. јун 2020.године

Мерсида СПАХОВИЋ, 1965. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

44.

32468/20

25. јун 2020.године

Зорица ШАРАЦ, 1967. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

45.

32469/20

25. јун 2020.године

Зумрета ПРТИНАЦ ЛЕВОШ, 1961. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

46.

32470/20

25. јун 2020.године

Мујесира МУХОВИЋ, 1962. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

24. август 2020. 

47.

32471/20

25. јун 2020.године

Атиџа МУЈКОВИЋ, 1967. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003.године

3. март 2004. године

24. август 2020.

48.

32472/20

25. јун 2020.године

Месуд РУСТИЋ, 1952. године

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. 

3. март 2004. године

24. август 2020. 

Copyright © 2023 Pravosudna akademija, Srbija