Jovka Milošević Simović protiv Srbije

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
08.09.2022
Članovi
6
6-1
10+11
35
P1-1
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
(P1-1) Zaštita imovine
Broj predstavke
25494/20
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Žalbe podnositelјke predstavke na osnovu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola broj 1, koje se odnose na neizvršenje domaće odluke donete protiv društvenog/državnog preduzeća.

Vlada je tvrdila da je konačna odluka donesena na domaćem nivou zapravo izvršena u korist podnositelјke predstavke. Podnositelјka predstavke nije osporila tu činjenicu.

S obzirom na navedeno, Sud nalazi da predmetna predstavka predstavlјa zloupotrebu prava na pojedinačnu predstavku, te ista mora biti odbačena u skladu sa članom 35. st. 3(a) i 4. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка број 25494/20

Јовка МИЛОШЕВИЋ СИМОВИЋ против Србије

(види приложену табелу) 

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Већа 8. септембра 2022. године у саставу:

Jovan Ilievski, председник,
Gilberto Felici,
Diana Sârcu, судије,
и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности заменика секретара Одељења,

С обзиром на горе наведену представку поднету 12. јуна 2020. године,

Имајући у виду запажања која је поднела Тужена и запажања подноситељке представке као одговор на иста, Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ И ПОСТУПАК

Детаљи у вези подноситељке представке су дати у приложеној табели.

Подноситељку представке је заступао г. Р. Чакара, адвокат из Новог Пазара.

Жалбе подноситељке представке на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола број 1, које се односе на неизвршење домаће одлуке донете против друштвеног/државног предузећа, су прослеђене Влади Србије (у даљем тексту: „Влада”) 20. маја 2021. године.

ПРАВО

Влада је тврдила да је коначна одлука донесена на домаћем нивоу заправо извршена у корист подноситељке представке. Она је стога предложила да Суд одбаци предметну представку као злоупотребу права на појединачну представку у складу са чланом 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције.

Подноситељка представке није оспорила ту чињеницу.

Суд понавља да се представка може одбацити као злоупотреба права на појединачну представку у смислу члана 35. став 3(а) Конвенције уколико је, између осталих разлога, свесно заснована на лажним информацијама или уколико су значајне информације и документи намерно изостављени, било тамо где су били познати од самог почетка или где су нови значајни догађаји наступили током трајања поступка. Непотпуна, а самим тим и обмањујућа информација, може представљати злоупотребу права на представку, нарочито ако се предметна информација тиче саме суштине предмета и ако се не пружи довољно добро објашњење за необелодањивање такве информације (види Gross против Швајцарске [ВВ], бр. 67810/10, став 28, ЕСЉП 2014; S.A.S. против Француске [ВВ], бр. 43835/11, став 67, ЕСЉП 2014; и Николић и други против Србије (одл.) [Веће], бр. 48162/18 и 8 друге, од 21. јануара 2021. године).

Осврћући се на предметни случај, Суд примећује да су износи досуђени у спорној домаћој одлуци у потпуности исплаћени од стране Тужене у складу са домаћим законом на непознат датум, али најкасније до 30. априла 2015. године када је окончан стечајни поступак у погледу предметног предузећа (види Стевановић и други против Србије, бр. 43815/17 и 15 других, став 17, од 27. августа 2019. године). Подноситељка представке није обавестила Суд о таквом развоју догађаја пре него што је Влада добила обавештење о представци, и није дато образложење за овакав пропуст.

Узимајући у обзир чињеницу да су се задржане информације односиле на саму суштину представке, Суд налази да је такво понашање било у супротности са сврхом права на појединачну представку. Адвокати морају да схвате да, узимајући у обзир дужност Суда да испитује наводе о кршењу људских права, они такође морају показати високу професионалну разборитост и смислену сарадњу у раду са Судом, штедећи га од неозбиљних притужби, те се, пре покретања поступака и након тога, они морају марљиво распитати о свим детаљима случаја, пажљиво се придржавајући свих релевантних правила поступка, при чему су такође дужни да подстакну своје клијенте да учине исто. У противном, намерна или немарна злоупотреба ресурса Суда може угрозити веродостојност рада адвоката у очима Суда, па чак и ако се систематски догоди, може довести до ситуације да се појединим адвокатима забрани заступање подносилаца представки према Правилу 36, став 4(б) Пословника Суда (види Стеванчевић против Босне и Херцеговине (одл.), бр. 67618/09, став 29, од 10. јануара 2017. године).

С обзиром на горе наведено, Суд налази да предметна представка представља злоупотребу права на појединачну представку, те иста мора бити одбачена у складу са чланом 35. ст. 3(а) и 4. Конвенције.

ИЗ ТИХ РАЗЛОГА, СУД, ЈЕДНОГЛАСНО,

Проглашава представку неприхватљивом.

Састављено на енглеском језику и прослеђено у писаном облику 29. септембра 2022. године.

Viktoriya Maradudina                                                                         Jovan Ilievski

Вршилац дужности заменика секретара                                      Председник

 

ПРИЛОГ

Представка којом се подносе жалбе према члану 6. став 1. Конвенције и члану 1. Протокола број 1

(неизвршење или одложено извршење домаћих одлука усвојених против друштвених/државних предузећа)

Представка бр.

Датум подношења

Име подноситељке представке

Година рођења

Име правног заступника и место

Релевантна одлука на домаћем нивоу

Почетак периода неизвршења или датум ступања Конвенције на снагу у односу на Републику Србију (3. март 2004.

године)

Датум извршења одлуке на домаћем нивоу

25494/20

12. јун 2020. године

Јовка МИЛОШЕВИЋ СИМОВИЋ

1960. године

Чакара Решат

Нови Пазар

Привредни суд у Краљеву, 27. новембар 2003. године

3. март 2004. године

Најкасније до 30. априла 2015. године

Copyright © 2023 Pravosudna akademija, Srbija