Husejin Šerbečić protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
26.04.2022
Članovi
6
13
35
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti
Broj predstavke
51661/21
Zbirke
Sudska praksa
Odluka ESLJP
Odbor
Sažetak
Predstavka se odnosi se na ocenjivanje rada aplikanta, sudije opšinskog suda. On se žali da njegov ocenjivač nije bio nepristran budući da su konkurisali za istu poziciju u relevantno vreme. On se nadalje žali da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, koje je razmatralo njegovu žalbu, propustilo da navede razloge za svoju odluku. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio njegovu žalbu zbod toga što u njegovom slučaju nije donesena bilo kakva sudska odluka. Aplikant se pozvao na članove 6. i 13. Konvencije.

Sud napominje da je aplikant imao dostupan pravni lek, a to je da se obrati Sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 67. Zakona o upravnim sporovima. Nadalje, protiv odluka ovog suda u takvim slučajevima može se podneti apelacija Ustavnom sudu.

Prema tome, aplikacija je nedopuštena zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih lekova te se mora odbaciti u skladu sa članom 35. stavovi 1. i 4. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

  EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA 

ČETVRTI ODJEL

ODLUKA

Aplikacija br. 51661/21

Husejin ŠERBEČIĆ protiv Bosne i Hercegovine

Evropski su za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući 26.04.2022. kao odbor u sljedećem sastavu: 

Tim Eicke, predsjednik,
Faris Vehabović,
Pere Pastor Vilanova, sudije,
i Ilse Freiwirth, zamjenica registrara Odjela,

imajući u vidu aplikaciju (br. 51661/21) koju je dana 15.10.2021. godine, prema članu 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) Sudu podnio državljanin Bosne i Hercegovine g. Husejin Šerbečić, koji je rođen 1961. godine i živi u Gračanici („aplikant”), a zastupala ga je gđa B. Dervišević, advokatica iz Sarajeva.

Nakon vijećanja, odlučio je kako slijedi:

PREDMET SLUČAJA

Ovaj slučaj odnosi se na ocjenjivanje rada aplikanta, sudije općinskog suda. On se žali da njegov ocjenjivač nije bio nepristran budući da su konkurisali za istu poziciju u relevantno vrijeme. On se nadalje žali da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, koje je razmatralo njegovu žalbu, propustilo navesti razloge za svoju odluku. Dana 5.05.2021. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odbio njegovu žalbu zbod toga što u njegovom slučaju nije donesena bilo kakva sudska odluka. Aplikant se pozvao na članove 6. i 13. Konvencije.

OCJENA SUDA

Opća načela u vezi s pravilom o iscrpljivanju domaćih pravnih lijekova navedena su u presudi Vučković i drugi protiv Srbije ((preliminarni prigovor) [VV], br. 17153/11 i 29 drugih, tačke 69.-77., 25.03.2014.).

Aplikant je mogao podnijeti aplikaciju za zaštitu svojih ustavnih prava protiv sporne odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 67. Zakona o upravnim sporovima, („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 19/02, 88/07, 83/08, 74/10). Taj sud se već bavio sličnim predmetima (vidi, na primjer, odluke Suda Bosne i Hercegovine U-439/08 od 24.06.2008. i S1 3 U 017718 14 U od 16.12.2014.). Nadalje, protiv odluka Suda Bosne i Hercegovine donesenih u takvim slučajevima može se podnijeti apelacija  Ustavnom sudu (vidi odluku Ustavnog suda AP-845/15 od 20.07.2016.).

Aplikant nije koristio taj pravni lijek. Nema indikacija, niti je to aplikant tvrdio, da taj pravni lijek ne bi bio efikasan, ili da postoje posebne okolnosti koje ga oslobađaju od zahtjeva da ga iskoristi.

Prema tome, aplikacija je nedopuštena zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih lijekova te se mora odbaciti u skladu sa članom 35. stavovi 1. i 4. Konvencije.

Iz navedenih razloga, Sud je, jednoglasno,

Proglasio  aplikaciju nedopuštenom.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanom obliku dana 19.05.2022. godine.

             

Ilse Freiwirth                            Tim Eicke 

zamjenica registrara                predsjednik

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija