TB INŽINJERING d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
25.05.2022
Članovi
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Kršenje
6
6-1
P1-1
P1-1-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Postupak izvršenja
(Čl. 6-1) Pristup sudu
(P1-1) Zaštita imovine
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine
Broj predstavke
8181/21
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Odbor
Sažetak
Kompanija aplikant žalila se na neizvršenje domaće odluke u njenu korist i pozvala se, eksplicitno ili suštinski, na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1.

Sud ističe da se izvršenje presude koju je doneo bilo koji sud mora smatrati sastavnim delom „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se, takođe, poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda. Sud dalje primećuje da je Odlukom u predmetnoj prijavi naloženo poduzimanje određenih mera. Sud stoga smatra da predmetna Odluka predstavlja “imovinu” u smislu člana 1. Protokola br. 1.

U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine i Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.

Sud nije našao nikakve činjenice ili argumente koji bi ga mogli uveriti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i osnovanosti ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju sudsku praksu po ovom pitanju, Sud smatra da u ovom slučaju vlasti nisu učinile sve potrebne napore da u potpunosti i blagovremeno sprovedu odluku u korist podnositelja aplikacije. Stoga, došlo je do povrede člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

ČETVRTI ODJEL

PREDMET TB INŽINJERING D.O.O. PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacija br. 8181/21)

PREDSUDA

STRASBOURG

25.05.2022.

Ova presuda je konačna, ali su u njoj moguće uredničke izmjene.

U predmetu TB INŽINJERING d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao Odbor u sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, sudija,
i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenica registrara Ureda,

nakon vijećanja zatvorenog za javnost održanog 05.05.2022. godine, donio je sljedeću presudu koja je usvojena navedenog datuma:

POSTUPAK

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je povodom aplikcije protiv Bosne i Hercegovine podnesenom Sudu u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ( u daljem tekstu "Konvencija"), 10. decembra 2020. godine. 
 2. Kompaniju aplikanta zastupao je g. M. Alić, advokat iz Tešnja.
 3. Vlada Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu „Vlada“) je obaviještena o aplikaciji.

ČINJENICE

 1. Podaci o kompaniji aplikantu i podaci relevantni za aplikaciju dati su u priloženoj tabeli.
 2. Kompanija aplikant žalila se na neizvršavanje domaće odluke koja je donesena u njenu korist protiv Općine Maglaj.

PRAVO

I. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE I ČLANA 1. PROTOKOLA BR. 1

 1. Kompanija aplikant žalila se na neizvršenje domaće odluke u njenu korist i pozvala se, eksplicitno ili suštinski, na član 6. stav 1. Konvencije i član 1. Protokola br. 1.  koji glasi:

Član 6. stav 1.

"Kada odlučuje o svojim građanskim pravima i obavezama ... svako ima pravo na pravično suđenje ... pred ... sudom."

Član 1. Protokola br. 1

„Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje svoje imovine. Niko ne može biti lišen njegove imovine osim kada je to u javnom interesu i u skladu s uvjetima propisanim zakonom i općim načelima međunarodnog prava.

Prethodne odredbe, međutim, ni na koji način ne umanjuju pravo države da primijeni zakone koje smatra potrebnim kako bi regulirala korištenje imovine u skladu s općim interesom ili kako bi osigurala plaćanje poreza ili drugih doprinosa ili kazni.“

 1. Sud ponovno ističe da se izvršenje presude koju je donio bilo koji sud mora smatrati sastavnim dijelom „suđenja“ u smislu člana 6. Sud se, također, poziva na svoju praksu u pogledu neizvršavanja ili kašnjenja u izvršenju konačnih domaćih presuda (vidi Hornsby protiv Grčke, br. 18357/91, tačka 40, Izvještaji o presudama i odlukama 1997-II).
 2. Sud dalje primjećuje da je Odlukom u predmetnoj prijavi naloženo poduzimanje određenih mjera. Sud stoga smatra da predmetna Odluka predstavlja “imovinu” u smislu člana 1. Protokola br. 1.
 3. U vodećim predmetima Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 25-31, 14.11.2017. godine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 26-31, 14.11.2017. godine, Sud je već utvrdio povredu u odnosu na pitanja slična onima u predmetnom slučaju.
 4. Nakon uvida u sve materijale koji su mu dostavljeni, Sud nije našao nikakve činjenice ili argumente koji bi ga mogli uvjeriti da donese drugačiji zaključak o prihvatljivosti i osnovanosti ovih pritužbi. Imajući u vidu svoju sudsku praksu po ovom pitanju, Sud smatra da u ovom slučaju vlasti nisu učinile sve potrebne napore da u potpunosti i blagovremeno sprovedu odluku u korist podnositelja aplikacije.
 5. Ove pritužbe su stoga dopuštene i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije i člana 1. Protokola br. 1.

II. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije glasi:

„Ukoliko Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih Protokola, te ukoliko zakonodavstvo visoke ugovorne strane o kojoj je riječ omogućuje samo djelimično obeštećenje, Sud će, po potrebi, odrediti pravičnu naknadu oštećenoj strani.“

 1. Imajući u vidu dokumente koje ima u svom posjedu, kao i svoju praksu (vidi, naročito, Spahić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 20514/15 i 15 drugih, tačke 36.-43., 14.11.2017. godine, te Kunić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, br. 68955/12 i 15 drugih, tačke 37.-46., 14.11.2017. godine), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose navedene u priloženoj tabeli.
 2. Sud, također, napominje da tužena država ima obavezu izvršiti domaću odluku koja ostaje izvršna.
 3. Sud smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri postotna boda.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO,

 1. Proglasio aplikaciju dopuštenom;

 2. Utvrdio da ova aplikacija ukazuje na povredu člana 6. stav 1. Konvencije, te člana 1. Protokola br. 1 u odnosu na neizvršavanje domaće Odluke;

 3. Utvrdio da je tužena država dužna da u roku od tri mjeseca, prema potrebi, obezbijedi izvršenje neizvršene domaće Odluke koja je navedena u tabeli koja je priložena ovom dokumentu;

4. Utvrdio:

(a)  da tužena država, u roku od tri mjeseca, ima podnositelju aplikacije isplatiti iznose navedene u tabeli priloženoj u dodatku, pretvorene u valutu tužene države prema tečaju na dan izmirenja;

(b)  da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do izmirenja, na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.

 

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi dana 25.05.2022. godine, u skladu s pravilom 77. stavovi 2. i 3. Pravila Suda.

 Viktoriya Maradudina            Armen Harutyunyan 

v.d. zamjenica registrara         predsjednik

 

DODATAK

Lista aplikacija s pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 (neizvršavanje ili kašnjenje u izvršenju domaćih odluka)  

Aplikacija br.

Datum podnošenja

Naziv          podnositelja aplikacije

 

Zastupnik          i njegovo sjedište

Relevantna domaća odluka

Početak         perioda neizvršavanja

Završetak               perioda neizvršavanja 

Dužina izvršnog postupka

Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete po podnositelju aplikacije *u eurima[1] 2

Iznos dosuđen za troškove i izdatke po aplikaciji (u eurima)[2]

8181/21

10/12/2020

 TB            INŽINJERING

d.o.o.

   

Alić Mustafa Tešanj

Općinski      sud     u Zenici

04/10/2017

02/07/2018

 

Neizvršena više od 3 godine i 8 mjeseci i 27 dana

 

1.000

250

[1] Plus svaki porez koji se podnositelju aplikacije može zaračunati. 2 Umanjeno za sve iznose koji su eventualno već isplaćeni u tom pogledu na domaćem nivou.

[2] Plus svaki porez koji se podnositelju aplikacije može zaračunati.

 

 

__________________________________________

 

Prevod presude preuzet je sa stranice Zastupnika Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava
http://www.mhrr.gov.ba/ured_zastupnika/odluke/default.aspx?id=170&langTag=bs-BA

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF TB INŽINJERING D.O.O. v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Application no. 8181/21)

JUDGMENT

STRASBOURG

25 May 2022

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of TB INŽINJERING d.o.o. v. Bosnia and Herzegovina, The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

 Armen Harutyunyan, President,
 Jolien Schukking,
 Ana Maria Guerra Martins, judges,
and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 5 May 2022,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on 10 December 2020.

2.  The applicant company was represented by Mr M. Alić, a lawyer practising in Tešanj.

3.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the application.

THE FACTS

4.  The applicant company’s details and information relevant to the application are set out in the appended table.

5.  The applicant company complained of the non-enforcement of a domestic decision issued in its favour against the municipality of Maglaj.

THE LAW

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL NO. 1

6.  The applicant company complained of the non-enforcement of a domestic decision given in its favour and relied, expressly or in substance, on Article 6 § 1 of the Convention and on Article 1 of Protocol No. 1, which read as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

Article 1 of Protocol No. 1

“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

7.  The Court reiterates that the execution of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of a “hearing” for the purposes of Article 6. It also refers to its case-law concerning the non-enforcement or delayed enforcement of final domestic judgments (see Hornsby v. Greece, no. 18357/91, § 40, Reports of Judgments and Decisions 1997II).

8.  The Court further notes that the decision in the present application ordered specific action to be taken. The Court therefore considers that the decision in question constitutes “possessions” within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1.

9.  In the leading cases of Spahić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 20514/15 and 15 others, §§ 25-31, 14 November 2017 and Kunić and Others v. Bosnia and Herzegovina, nos. 68955/12 and 15 others, §§ 26-31, 14 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

10.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of persuading it to reach a different conclusion on the admissibility and merits of these complaints. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the authorities did not deploy all necessary efforts to enforce fully and in due time the decision in the applicant’s favour.

11.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

12.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

13.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Spahić and Others, cited above, §§ 36-43, and Kunić and Others, cited above, §§ 37-46), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

14.  The Court further notes that the respondent State has an outstanding obligation to enforce the domestic decision which remains enforceable.

15.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Declares the application admissible;
 2. Holds that this application discloses a breach of Article 6 § 1 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 concerning the non-enforcement of a domestic decision;
 3. Holds that the respondent State shall ensure, by appropriate means, within three months, the enforcement of the pending domestic decision referred to in the appended table;
 4. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 25 May 2022, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

 Viktoriya Maradudina              Armen Harutyunyan

 Acting Deputy                          Registrar President

 

Copyright © 2023 Pravosudna akademija, Srbija