Medak i drugi protiv Bosne i Hercegovine

Država na koju se presuda odnosi
Bosna i Hercegovina
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Bosanski
Datum
07.07.2022
Članovi
6
6-1
Kršenje
6
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Upravni postupak
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
Broj predstavke
45689/21, 46524/21, 46542/21, 46636/21
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Odbor
Sažetak
Aplikanti su se žalili da je dužina upravnih postupaka koje su vodili pred domaćim sudovima nespojivim zahtevom za "razumnim rokom". Pozvali su se na član 6. stav 1. Konvencije.

Sud naglašava da se opravdanost dužine postupka mora oceniti u svetlu okolnosti slučaja u odnosu na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa i šta je u pitanju za podnosioce predstavke u sporu.

U vodećim predmetima Scordino protiv Italije i Dorić protiv Bosne i Hercegovine, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.

Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je dostavljen, Sud nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi mogao opravdati ukupnu dužinu postupka na domaćem nivou. Imajući u vidu svoju praksu po ovom pitanju, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina postupka bila prekomerna, te da ne ispunjava kriterijum „razumnog roka“. Stoga su ove žalbe prihvatljive i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

ČETVRTI ODJEL

PREDMET MEDAK I DRUGI protiv BOSNE I HERCEGOVINE

(Aplikacija, br.: 45689/21 i 3 druge - vidi listu u prilogu)

PRESUDA

STRAZBOURG

7. jula 2022. godine 

Ova presuda je konačna, ali su moguće uredničke izmjene

U predmetu Medak i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Evropski sud za ljudsaka prava (Četvrti odjel), zasjedajući kao Odbor u sljedećem sastavu:

Armen Harutyunyan, predsjednik,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, sudije,
i Viktoriya Maradudina, v. d. zamjenica registrara Odjela,

nakon rasprave zatvorene za javnost, održane 16. juna 2022. godine, donio je sljedeću presudu, koja je donesena navedenog dana:

POSTUPAK 

 1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je zbog aplikacija protiv Bosne i Hercegovine koje su podnesene Sudu u skladu sa članom 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), različitih datuma koje su navedene u tabeli u prilogu.
 2. Vlada Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) je obaviještena o aplikacijama.

ČINJENICE

 1. Podaci o aplikanatima i relevantni podaci o aplikacijama navedeni su u priloženoj tabeli.
 2. Aplikanti su se su se žalili na predugo trajanje upravnih postupaka.

PRAVO

I. SPAJANJE APLIKACIJA

 1. S obzirom na sličan predmet ovih prijava, Sud smatra da je prikladno da ih zajedno ispita u jednoj presudi.

II. NAVODNA POVREDA ČLANA 6. STAV 1. KONVENCIJE

 1. Aplikanti su se žalili da je dužina pomenutih upravnih postupaka povezana sa nespojivim zahtjevom za "razumnim rokom". Pozvali su se na član 6. stav 1. Konvencije koji glasi:

"Kada odlučuje o svojim građanskim pravima i obavezama (...) svako ima pravo na (...) suđenje u razumnom roku pred (...) sudom...".

 1. Sud ponavlja da se opravdanost dužine postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti slučaja u odnosu na sljedeće kriterije: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa i šta je u pitanju za podnosioce predstavke u sporu (vidi Frydlender protiv Francuske [VV], br.: 30979/96, tačka 43. ESLJP, 2000-VII).
 2. U vodećim predmetima Scordino protiv Italije (br.: 1) [VV], br.: 36813/97, stavovi 134227. ESLJP, 2006-V, i Dorić protiv Bosne i Hercegovine [Komitet], br.: 68811/13, 7. novembar 2017. godine, Sud je već utvrdio povredu u pogledu pitanja sličnih onima u ovom predmetu.
 3. Nakon što je ispitao sav materijal koji mu je dostavljen, Sud nije našao nijednu činjenicu ili argument koji bi mogao opravdati ukupnu dužinu postupka na domaćem nivou. Imajući u vidu svoju praksu po ovom pitanju, Sud smatra da je u predmetnom slučaju dužina postupka bila prekomjerna, te da ne ispunjava kriterij „razumnog roka“.
 4. Stoga su ove žalbe prihvatljive i ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije.

III. PRIMJENA ČLANA 41. KONVENCIJE

 1. Član 41. Konvencije propisuje:

 “Ako Sud utvrdi da je došlo do povrede Konvencije ili njenih protokola i ako zakonodavstvo pomenute Visoke strane ugovornice dozvoljava samo djelomičnu naknadu štete, Sud će, ako je potrebno, odrediti pravičnu odštetu oštećenoj strani”.

 1. Imajući u vidu dokumente koje posjeduje, kao i svoju praksu po ovom pitanju (vidi, posebno, Scordino, citirano, tačke 260-73. i Dorić, također gore citirano), Sud smatra opravdanim dosuditi iznose koji su navedeni u priloženoj tabeli. 
 2. Sud dalje smatra primjerenim da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke uvećanoj za tri procentna poena.

IZ NAVEDENIH RAZLOGA SUD JE JEDNOGLASNO,

 1. Odlučio spojiti ove aplikacije;

 2. Proglasio aplikacije dozvoljenim; 

 3. Utvrdio da ove aplikacije ukazuju na povredu člana 6. stav 1. Konvencije u vezi sa prekomjernom dužinom upravnog postupka;

 4. Utvrdio

a)  da tužena država u roku od tri mjeseca podnosiocima zahtjeva isplati iznose navedene u tabeli priloženoj u prilogu, preračunate u valutu tužene države prema kursu na dan poravnanja;

b)   da će se od isteka navedenog roka od tri mjeseca do namirenja na navedene iznose plaćati obična kamata po stopi jednakoj najnižoj kreditnoj stopi Evropske centralne banke u periodu neplaćanja, uvećanoj za tri procentna poena.

 

Sastavljeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi 7. jula 2022. godine, u skladu sa pravilom 77. stavovi 2. i 3. Poslovnika Suda.

 Viktoriya Maradudina,                                                                 Armen Harutyunyan,    

v.d. zamjenica registrara                                                            predsjednik

 

PRILOG

Spisak aplikacija sa pritužbama prema članu 6. stav 1. Konvencije (Prekomjerna dužina upravnog postupka) 

Br.

Br. aplikacije  i

datum podnošenja

Ime i prezime i godina rođenja aplikanta

Početak postupka

 

Okončanje postupka

Ukupna dužina postupka

Nivoi nadležnosti

Domaća naknada na ime nematerijalne štete  (u evrima)

Iznos dosuđen na ime nematerijalne štete (u evrima) [1] [2]

1.

          45689/21

01/09/2021

(4 aplikanta)

 Milena Medak, 1964. godine

Bernadica Barbarić, 1966. godine 

Katica Ćavor-Zvonc,1969. godine

Dijana Logožar,1975. godine

 

27/12/2012

U toku 

Više od 9 godina i 4 mjeseca i 24 dana

 

2 nivoa nadležnosti

Ustavni sud AP-2643/19 03/02/2021: povreda 

 

256

2.400,00 zajedno za sva četiri aplikanta

2.

          46524/21

01/09/2021

Ante Čulo, 1968. godine

27/12/2012

U toku

Više od 9 godina i 4 mjeseca i 24 dana

 2 nivoa nadležnosti

Ustavni sud AP-2643/19 03/02/2021: povreda

256 

2.400,00

 

3.

          46542/21

01/09/2021

Mate Ćavar, 1974. godine

27/12/2012

U toku

 

 

Više od 9 godina i 4 mjeseca i 24 dana

 2 nivoa nadležnosti

Ustavni sud AP-

2643/19 03/02/2021:

povreda

256

2.400,00

4.

          46636/21

01/09/2021

(5 aplikanata)

Anđa Ćavar,1936. godine

Marija Krčelić -Kušić, 1964. godine

Mira Kukec, 1962. godine

Ivanka Novak, 1970. goddine

Anka Tomljanović, 1959. godine

27/12/2012

U toku

Više od 9 godina i 4 mjeseca i 24 dana

 2 nivoa nadležnosti

Ustavni sud AP-

2643/19 03/02/2021:

povreda

256

2.400,00

 [1] Plus bilo koji porez koji se može naplatiti aplikantima.

[2] Umanjeno za sve iznose koji su u tom smislu već isplaćeni na domaćem nivou.

 

 

 

__________________________________________

 

Prevod presude preuzet je sa stranice Zastupnika Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava
http://www.mhrr.gov.ba/ured_zastupnika/odluke/default.aspx?id=170&langTag=bs-BA

 

 

 

FOURTH SECTION

CASE OF MEDAK AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

(Application no. 45689/21 and 3 others – see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

7 July 2022

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

In the case of Medak and Others v. Bosnia and Herzegovina, The European Court of Human Rights (Fourth Section), sitting as a Committee composed of:

 Armen Harutyunyan, President,
 Jolien Schukking,
 Ana Maria Guerra Martins, judges,
and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 16 June 2022,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in applications against Bosnia and Herzegovina lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on the various dates indicated in the appended table.

2.  The Government of Bosnia and Herzegovina (“the Government”) were given notice of the applications.

THE FACTS

3.  The list of applicants and the relevant details of the applications are set out in the appended table.

4.  The applicants complained of the excessive length of administrative proceedings.

THE LAW

 1.  JOINDER OF THE APPLICATIONS

5.  Having regard to the similar subject matter of the applications, the Court finds it appropriate to examine them jointly in a single judgment.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

6.  The applicants complained that the length of the administrative proceedings in question had been incompatible with the “reasonable time” requirement. They relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

7.  The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the conduct of the applicants and the relevant authorities and what was at stake for the applicants in the dispute (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

8.  In the leading cases of Scordino v. Italy (no. 1) [GC], no. 36813/97, §§ 134-227, ECHR 2006-V and Dorić v. Bosnia and Herzegovina [Committee], no. 68811/13, 7 November 2017, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

9.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of justifying the overall length of the proceedings at the national level. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the length of the proceedings was excessive and failed to meet the “reasonable time” requirement.

10.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

11.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

12.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Scordino, cited above, §§ 260-73, and Dorić, also cited above), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table.

13.  The Court further considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which three percentage points should be added.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to join the applications;
 2. Declares the applications admissible;
 3. Holds that these applications disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the excessive length of administrative proceedings;
 4. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three months, the amounts indicated in the appended table, to be converted into the currency of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

Done in English, and notified in writing on 7 July 2022, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

 Viktoriya Maradudina                        Armen Harutyunyan

 Acting Deputy                                  Registrar President

 

Copyright © 2023 Pravosudna akademija, Srbija