Jovašević i drugi protiv Crne Gore

Država na koju se presuda odnosi
Crna Gora
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Crnogorski
Datum
10.02.2022
Članovi
6
6-1
Kršenje
6
6-1
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje
(Čl. 6) Upravni postupak
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku
Broj predstavke
41809/14
Zbirke
Sudska praksa
Presuda ESLJP
Odbor
Sažetak
Podnosioci predstavke su se žalili da dužina trajanja predmetnog upravnog postupka nije bila u skladu sa zahtevom „razumnog roka“. Pozvali su se na član 6 stav 1 Konvencije.

Sud naglašava da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procenjena u svetlu okolnosti konkretnog predmeta i u odnosu na sledeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa, kao i od kakvog je značaja predmet spora za podnosioce predstavke.

U vodećem predmetu Živaljević protiv Crne Gore, br. 17229/04, stavovi 72-78, presuda od 8. marta 2011. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnih onim iz ovog predmeta.

Prilikom ispitivanja cjelokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi opravdali ukupnu dužinu trajanja postupka na nacionalnom nivou. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”. Stoga, pritužbe su prihvatljive i otkrivaju povredu člana 6 stav 1 Konvencije.
Preuzmite presudu u pdf formatu

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA  

PETO ODJELJENJE

PREDMET JOVAŠEVIĆ I DRUGI protiv CRNE GORE

(Predstavka br. 41809/14)

PRESUDA 

 STRAZBUR

10. februar 2022. godine

Ova presuda je pravosnažna ali može biti predmet redakcijske izmjene.

U predmetu Jovašević i drugi protiv Crne Gore, Evropski sud za ljudska prava (Peto odjeljenje), na zasijedanju Odbora u sastavu:

Lətif Hüseynov, predsjednik,
Lado Chanturia,
Arnfinn Bårdsen, sudije,
i Viktoriya Maradudina, v.d. zamjenika registrara Odjeljenja,

Nakon vijećanja na sjednici zatvorenoj za javnost, održanoj 20. januara 2022. godine,

Donosi sljedeću presudu, koja je usvojena tog dana:

POSTUPAK

 1. Predmet je pokrenut predstavkom koja je protiv Crne Gore podnijeta Sudu na osnovu člana 34 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija“) podnijeta 14. maja 2014. godine.
 2. Podnosioce predstavke je zastupao g-din D. Milošević, advokat iz Beograda.
 3. Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: „Vlada“) je obaviještena o predstavci.

ČINJENICE

 1. Lista podnosilaca peredstavke i detalji relevantni za predstavku su navedeni u priloženoj tabeli.
 2. Podnosioci predstavke su se žalili na prekomjernu dužinu trajanja upravnog postupka.

PRAVO

I   SMRT NEKIH PODNOSILACA PREDSTAVKE

 1. Advokat podnosilaca predstavke je obavijestio Sud da su četiri podnosioca predstavke (vidjeti tabelu u prilogu za dalje detalje) preminula tokom trajanja postupka pred ovim Sudom. Međutim, advokat nije dostavio punomoćja koja su potpisali njihovi nasljednici
 2. Pod ovim okolnostima, Sud zaključuje da nijedan od nasljednika preminulih podnosilaca predstavke nije izrazio želju da nastavi sa postupkom pred Sudom u smislu člana 37 stav 1(a) Konvencije.
 3. U skladu sa gore navedenim, predmet treba da bude skinut sa liste predmeta u odnosu na četiri podnosioca predstavke čiji su datumi smrti navedeni u priloženoj tabeli.

 II    NAVODNA POVREDA ČLANA 6 STAV 1 KONVENCIJE

 1. Podnosioci predstavke su se žalili da dužina trajanja predmetnog upravnog postupka nije bila u skladu sa zahtjevom „razumnog roka“. Pozvali su se na član 6 stav 1 Konvencije koji glasi kako slijedi:

Član 6 stav 1

“Svako, tokom odlučivanja o njegovim građanskim pravima i obavezama … ima pravo na … raspravu u razumnom roku pred … sudom…” 

 1. Sud ponavlja da razumnost dužine trajanja postupka mora biti procijenjena u svijetlu okolnosti konkretnog predmeta i u odnosu na sljedeće kriterijume: složenost predmeta, ponašanje podnosilaca predstavke i relevantnih organa, kao i od kakvog je značaja predmet spora za podnosioce predstavke (vidjeti Frydlender protiv Francuske [VV], br. 30979/96, stav 43, ECHR 2000-VII).
 2. U vodećem predmetu Živaljević protiv Crne Gore, br. 17229/04, stavovi 72-78, presuda od 8. marta 2011. godine, Sud je već utvrdio povredu prava u pogledu pitanja sličnih onim iz ovog predmeta.
 3. Prilikom ispitivanja cjelokupnog materijala koji mu je dostavljen, Sud nije utvrdio da postoje činjenice ili argumenti koji bi opravdali ukupnu dužinu trajanja postupka na nacionalnom nivou. Imajući u vidu svoju sudsku praksu o ovom pitanju, Sud smatra da je u konkretnom predmetu dužina trajanja postupka bila prekomjerna i da nije ispunila zahtjev „razumnog roka”.
 4. Stoga, pritužbe su prihvatljive i otkrivaju povredu člana 6 stav 1 Konvencije.

III   PRIMJENA ČLANA 41 KONVENCIJE

 1. Članom 41 Konvencije se predviđa:

„Kada Sud utvrdi prekršaj Konvencije ili Protokola uz nju, a unutrašnje pravo Visoke strane ugovornice u pitanju omogućava samo djelimičnu odštetu, Sud će, ako je to potrebno, pružiti pravično zadovoljenje oštećenoj strani.“

 1. Razmatrajući dokumenta koja je imao na raspolaganju i postojeću sudsku praksu (vidjeti, naročito, Živaljević, gore citirana, stav 85), Sud smatra razumnim da dodijeli iznose navedene u priloženoj tabeli i odbija ostatak zahtjeva podnosilaca predstavke za pravičnim zadovoljenjem.
 2. Sud smatra da je prikladno da se zatezna kamata zasniva na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke, uz dodatak od tri procentna poena.

IZ TIH RAZLOGA, SUD, JEDNOGLASNO 

 1. Odlučuje da izbriše predstavku sa liste predmeta u dijelu u kojem su je podnijela četiri podnosioca predstavke koji su u priloženoj tabeli označeni pod brojevima 1, 3, 5 i 7, a ostatak predstavke proglašava prihvatljivom;

 2. Utvrđuje da je u predmetnoj predstavci došlo do povrede člana 6 stav 1 Konvencije u vezi sa prekomjernom dužinom trajanja upravnog postupka;

 3. Utvrđuje

(a)   da tužena država treba da plati podnosiocima predstavke, izuzimajući podnosioce predstavke koji su preminuli, u roku od tri mjeseca, iznose koji su navedeni u priloženoj tabeli, po stopi primjenjivoj na dan uplate;

(b)  da će se od dana isteka gore pomenuta tri mjeseca do dana isplate obračunavati kamata koja je jednaka najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke uz dodatak od tri procentna poena;

 1. Odbija   ostatak  zahtjeva  podnosilaca predstavke za  pravičnim zadovoljenjem.

Sačinjeno na engleskom jeziku i dostavljeno u pisanoj formi, 10. februara 2022. godine, u skladu sa Pravilom 77 stavovi 2 i 3 Poslovnika Suda.

Viktoriya Maradudina                                   Lətif Hüseynov v.d.

zamjenika registrara                                   predsjednik

PRILOG

Predstavkom su pokrenute pritužbe na osnovu člana 6 stav 1 Konvencije  (prekomjerna dužina trajanja upravnog postupka)

Predstavka br. Datum podnošenja

Ime podnosioca predstavke

Godina rođenja

Datum početka postupka 

Okončanje postupka

Ukupna dužina trajanja Nivoi nadležnosti

Iznos dodijeljen za nematerijalnu štetu po podnosiocu predstavke (u eurima)[1]

Iznos dodijeljen za troškove i izdatke po predstavci (u eurima)[2]

41809/14

14. maj 2014. godine

(12 podnosilaca predstavke)

1. Milica JOVAŠEVIĆ, godina rođenja: 1929. godine, datum smrti: 14. mart 2015. god.  

2. Nikola JOVAŠEVIĆ, 1983. godine 

3. Miroljub JOVAŠEVIĆ, godina rođenja: 1962. godine, datum smtrti: 17. decembar 2015. god

4. Stevan JOVAŠEVIĆ, 1934. godine 

5. Ljubica MARKOVIĆ, godina rođenja: 1933. godine, datum smrti: 15. april 2021. godine

6. Branislava MATOVIĆ, 1941. godine 

7. Branko DŽAKOVIĆ, Godina rođenja: 1939. godine, Datum smrti: 13. oktobar 2019. godine 

8. Zoran ŠILJAK, 1957. godine  

9. Vesna PALEOCHORITU MITROVIĆ, 1952. godine 

10. Dragoljub MILOŠEVIĆ, 1949. godine 

11. Nebojša CUCIĆ, 1962. godine 

12. Mirjana TRIFUNOVIĆ, godine

28. jun 2010. godine

 

u toku

 

Više od 11 godina, 3 mjeseca i 22 dana  

 

 1 nivo nadležnosti

 

2.500, isključujući podnosioce predstavke Milica JOVAŠEVIĆ,

Miroljub JOVAŠEVIĆ,

Ljubica MARKOVIĆ 

i

Branko DŽAKOVIĆ

 

250[1] Uvećano za poreze koji se mogu naplatiti podnosiocima predstavke. 

[2] Uvećano za poreze koji se mogu naplatiti podnosiocima predstavke.

____________________________________________
Prevod presude preuzet sa https://sudovi.me/vrhs/sadrzaj/NQN9

 

FIFTH SECTION

CASE OF JOVAŠEVIĆ AND OTHERS v. MONTENEGRO

(Application no. 41809/14)

JUDGMENT

STRASBOURG

10 February 2022

This judgment is final but it may be subject to editorial revision

In the case of Jovašević and Others v. Montenegro, The European Court of Human Rights (Fifth Section), sitting as a Committee composed of:

 Lətif Hüseynov, President,
 Lado Chanturia,
 Arnfinn Bårdsen, judges,
and Viktoriya Maradudina, Acting Deputy Section Registrar,

Having deliberated in private on 20 January 2022,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1.  The case originated in an application against Montenegro lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) on 14 May 2014.

2.  The applicants were represented by Mr D. Milošević, a lawyer practising in Belgrade.

3.  The Montenegrin Government (“the Government”) were given notice of the application.

THE FACTS

4.  The list of applicants and the relevant details of the application are set out in the appended table.

5.  The applicants complained of the excessive length of administrative proceedings.

THE LAW

 1. DEATH OF SOME APPLICANTS

6.  The applicants’ representative informed the Court that four applicants (see the appended table for further details) had died during the proceedings before it. The representative, however, failed to submit authority forms signed by their heirs.

7.  In these circumstances, the Court concludes that none of the deceased applicants’ heirs have expressed a wish to pursue the application within the meaning of Article 37 § 1 (a) of the Convention.

8.  Accordingly, the case should be struck out of the list in respect of the four applicants whose dates of death are mentioned in the appended table.

 1. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

9.  The applicants complained that the length of the administrative proceedings in question had been incompatible with the “reasonable time” requirement. They relied on Article 6 § 1 of the Convention, which reads as follows:

Article 6 § 1

“In the determination of his civil rights and obligations ... everyone is entitled to a ... hearing within a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

 

10.  The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of the case, the conduct of the applicants and the relevant authorities and what was at stake for the applicants in the dispute (see Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

11.  In the leading case of Živaljević v. Montenegro, no. 17229/04, §§ 72-78, 8 March 2011, the Court already found a violation in respect of issues similar to those in the present case.

12.  Having examined all the material submitted to it, the Court has not found any fact or argument capable of justifying the overall length of the proceedings at the national level. Having regard to its case-law on the subject, the Court considers that in the instant case the length of the proceedings was excessive and failed to meet the “reasonable time” requirement.

13.  These complaints are therefore admissible and disclose a breach of Article 6 § 1 of the Convention.

 1. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

14.  Article 41 of the Convention provides:

“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

15.  Regard being had to the documents in its possession and to its caselaw (see, in particular, Živaljević, cited above, § 85), the Court considers it reasonable to award the sums indicated in the appended table and dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.

16.  The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

 1. Decides to strike out the application in so far as it had been lodged by the four applicants indicated in the appended table under numbers 1, 3, 5 and 7 and declares the remainder of the application admissible;
 2. Holds that this application discloses a breach of Article 6 § 1 of the Convention concerning the excessive length of the administrative proceedings;
 3. Holds

(a) that the respondent State is to pay the applicants, excluding the deceased ones, within three months, the amounts indicated in the appended table, at the rate applicable at the date of settlement;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points.

 1. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 10 February 2022, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

 Viktoriya Maradudina                            Lətif Hüseynov

 Acting Deputy                                        Registrar President

 

Copyright © 2024 Pravosudna akademija, Srbija