Radmila Ilić protiv Srbije i 7 drugih predstavki

Država na koju se presuda odnosi
Srbija
Institucija
Evropski sud za ljudska prava
Stepen važnosti
3
Jezik
Srpski
Datum
06.07.2021
Članovi
8
13
13+8
37
37-1
Kršenje
nije relevantno
Nekršenje
nije relevantno
Ključne reči
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek
(Čl. 37) Brisanje predstavki
Broj predstavke
33902/08, 34039/10, 80191/13, 63804/14, 70619/14, 50472/16, 33273/17, 15922/19
Zbirke
Sudska praksa
Odluka
Odbor
Sažetak
Podnosioci su se žalili zbog navodne smrti svoje novorođene dece u državnim bolnicama između 1974. i 2007. godine, te su tvrdili da je velika verovatnoća da su njihova deca zapravo još živa jer su nezakonito data na usvajanje. S tim u vezi, podnosioci su tvrdili da imaju pravo da saznaju istinu o sudbini svoje dece. Oni su se pored toga žalili da nisu imali delotvoran domaći pravni lek u pogledu svojih pritužbi.

Imajući u vidu sličnost predmeta navedenih predstavki, Sud takođe smatra da je prikladno da se one razmatraju zajedno i da se donese jedna odluka.

Prelazeći na samu suštinu žalbi podnosilaca predstavki, u predmetu Mik i Jovanović, rešavajući ista pitanja kao i ona koja su podnosioci predstavki pokrenuli u ovom predmetu, Sud je nedavno zaklјučio da zbog novih domaćih pravnih kretanja nema više opravdanja da nastavi sa ispitivanjem slučaja u smislu člana 37, stav 1(v) Konvencije. Pored toga, nisu pronađeni nikakvi posebni razlozi u vezi sa poštovanjem lјudskih prava definisanih u Konvenciji koji bi zahtevali dalјe ispitivanje slučaja prema članu 37. stav 1. in fine. Shodno tome, predmetne predstavke su izbrisane sa spiska predmeta Suda.

Iz ovih razloga, Sud, jednoglasno, Odlučuje da spoji predstavk i da izbriše predstavke sa spiska predmeta.
Preuzmite presudu u pdf formatu

 

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка бр. 33902/08

Радмила Илић против Србије и 7 других представки
(видети табелу у прилогу)

Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 6. јула 2021. године у саставу:

Aleš Pejchal, председник,
Branko Lubarda,
Pauliine Koskelo, судије,
и Hasan Bakırcı, заменик секретара одељења,

Имајући у виду горе наведене представке, које нису поднете истог датума, као што је наведено у приложеној табели,

Имајући у виду запажања која је поднела Тужена Влада и запажања у одговору које су поднели подносиоци,

Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ

1. Списак подносилаца приложен је у додатку. Њихови додатни лични подаци, датуми уношења њихових представки код Суда и информације о њиховом правном заступању наведени су у Додатку за сваког појединачно.

2. Владу Републике Србије (у даљем тексту: Влада) је заступала њихова заступница, госпођа З. Јадријевић Младар.

3. Подносиоци су се жалили због наводне смрти своје новорођене деце у државним болницама између 1974. и 2007. године, те су тврдили да је велика вероватноћа да су њихова деца заправо још жива јер су незаконито дата на усвајање. С тим у вези, подносиоци су тврдили да имају право да сазнају истину о судбини своје деце. Они су се поред тога жалили да нису имали делотворан домаћи правни лек у погледу својих притужби.

ПРАВО

4. Суд је тај који одлучује о правној карактеризацији чињеница било ког случаја (видети, између много других, Радомиља и други против Хрватске [ВВ], бр. 37685/10 и 22768/12, ст. 114. и 126, 20. марта 2018), сматра да горе наведене притужбе треба разматрати у складу са чланом 8. и чланом 13. тумаченим у вези са чланом 8. Конвенције (видети предмет Зорица Јовановић против Србије, број 21794/08, ст. 43. и 78, ЕСЉП 2013, као и случај Мик и Јовановић против Србије (одл.), бр. 9291/14 и 63798/14, 23. мартa 2021. године).

5. Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд такође сматра да је прикладно да се оне разматрају заједно и да се донесе једна одлука.

6. Прелазећи на саму суштину жалби подносилаца представки, у предмету Мик и Јовановић, решавајући иста питања као и она која су подносиоци представки покренули у овом предмету, Суд је недавно закључио да због нових домаћих правних кретања нема више оправдања да настави са испитивањем случаја у смислу члана 37, став 1(в) Конвенције. Поред тога, нису пронађени никакви посебни разлози у вези са поштовањем људских права дефинисаних у Конвенцији који би захтевали даље испитивање случаја према члану 37. став 1. in fine. Сходно томе, предметне представке су избрисане са списка предмета Суда (видети ст. 43–52 цитиране одлуке).

7. Суд не налази било какав разлог за одступање од својих закључака у горе поменутом предмету и стога брише представке у овом предмету по истом основу.

8. Ово, међутим, не доводи у питање овлашћења Суда да поново уврсти, у складу са чланом 37. став 2. Конвенције, ове или било које друге сличне представке на свој списак предмета уколико постоје релевантне околности, укључујући било који каснији развој догађаја или недостатак истих, који би могли оправдати такав поступак (видети Мик и Јовановић, цитирано горе, став 53).

9. С обзиром на горе наведено, Суд закључује да није потребно одвојено испитати било који од бројних приговора о неприхватљивости које је Влада изнела у овом предмету (ibid., став 54).

Из ових разлога, Суд, једногласно,

Одлучује да споји представке;

Одлучује да избрише представке са списка предмета.

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном облику 9. септембра 2021. године.

Hasan Bakırcı                                                      Aleš Pejchal
заменик секретара одељења                            председник
 
 
ДОДАТАК
 

Бр.

Број представке

Назив предмета

Поднето

Подносилац представке Датум рођења Место становања Држављанство

Заступник

1.

33902/08

Илић против Србије

01.07.2008. године

Радмила ИЛИЋ
1965.
Крагујевац
српско

Немања МАРКОВИЋ

2.

34039/10

Буквички против Србије

14.04.2010. године

Светлана БУКВИЧКИ
1971.
Мачвански Прњавор
српско

А11 ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА

3.

80191/13

Агатоновић против Србије

06.12.2013. године

Живан АГАТОНОВИЋ
1955.
Крагујевац
српско

Милка АГАТОНОВИЋ
1955.
Крагујевац
српско

Данијел СТОИЛКОВИЋ

4.

63804/14

Микић против Србије

10.09.2014. године

Лазар МИКИЋ
1954.
Крагујевац
српско

Данијел СТОИЛКОВИЋ

5.

70619/14

Јуришић против Србије

24.12.2014. године

Миланка ЈУРИШИЋ
1965.
Богатић
српско

Драгица ГОВЕДАРИЦА

6.

50472/16

Буројевић против Србије

16.08.2016. године

Јасмина БУРОЈЕВИЋ
1966.
Смедеревска Паланка
српско

самозаступљен

7.

33273/17

Илић против Србије

25.04.2017. године

Драган ИЛИЋ
1979.
Лебане
српско

Блажа МЕНКОВИЋ

8.

15922/19

Савковић против Србије

05.03.2019. године

Мирјана САВКОВИЋ
1954.
Београд
српско

Драган ЈАКОВЉЕВИЋ

 
Copyright © 2022 Pravosudna akademija, Srbija